روان شناسی|تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان

تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان شناسه محصول :50624 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 128 تعداد بازدید : 1010 حجم فایل: 0.500976563 مگابایت

دانلود

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بوده است. روش پژوهش آن از نوع توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد در سال 1393 که در مقطع کارشناسی به تحصیل اشتغال داشتند، بود و گروه قابل مطالعه را 150 نفر از دانشجویان تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد و از مقیاس جهت‌‌گیری زندگیLOT (1985)، رضایت از زندگی داینر (SWLS) (1985) و سبک دلبستگی بزرگسالان (1990) استفاده شده است. و برای تحلیل داده‌های این پژوهش ازتحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد بین سبک­های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی با رضایت از زندگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد به طوری که متغیرهایپیش­بین سبک دلبستگی و جهت­گیری زندگی 15درصدواریانس متغیرملاك (رضایت از زندگی) راتبیین می‌كنند. هم‌چنین نتایج نشان داد باکنترل سبک دلبستگی دانشجویان، جهت­گیری زندگی دانشجویان بر میزان رضایت آنها از زندگی تاثیر 38 درصدی دارد. این در حالی است که با کنترل نمره­ی جهت­ گیری زندگی دانشجویان، سبک­های دلبستگی تاثیری بر میزان رضایت دانشجویان ندارد.برای بررسی اهداف فرعی این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد نمره­ سبک­های دلبستگی دانشجویان بدون کنترل هیچ متغیر دیگر بر میزان رضایت دانشجویان از زندگی تاثیر معناداری ندارد. این نتیجه برای خرده­ مقیاس­های سبک­های دلبستگی نیز بدست آمد. به عبارت دیگر می­توان گفت: سبک­ دلبستگی، دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرای دانشجویان تاثیری بر میزان رضایت آنها از زندگی ندارد. یعنی میزان رضایت دانشجویان به سبک دلبستگی و خرده­مقیاس­های آن بستگی ندارد.هم‌چنین نتایج نشان دادند میزان تلقی خوش­بینانه دانشجویان از اتفاقات زندگی بر میزان رضایت آنها از زندگی تاثیر دارد و میزان این تاثیر 33 درصد است به طوری که با افزایش یک درصدی تلقی خوش­بینانه دانشجویان، رضایت آنها از زندگی 33 درصد افزایش می­یابد و از طرف دیگر هرچه میزان تلقی دانشجویان نسبت به اتفاقات زندگی بدبینانه­تر داشته باشند، میزان رضایت آنها از زندگی کمتر است و افزایش یک درصدی تلقی بدبینانه، کاهش 24 درصدی رضایت از زندگی دانشجویان را به همراه دارد. بنابراین بین جهت­ گیری زندگی، میزان بدبینی و خوش­بینی دانشجویان با میزان رضایت دانشجویان از زندگی رابطه وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول: زمینه پژوهش… 4 1-1 مقدمه. 5 2-1 بیان مسئله. 8 3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 11 4-1 اهداف پژوهش…. 12 1-4-1 هدف اصلی پژوهش…. 12 2-4-1 اهداف فرعی پژوهش…. 12 5-1 فرضیه‌های پژوهش…. 12 1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش…. 12 2-5-1 فرضیه‌های فرعی پژوهش…. 12 6-1 تعاریف مفهومی.. 13 7-1 تعاریف عملیاتی.. 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق. 15 1-2 مقدمه. 16 2-2 رضایت از زندگی.. 16 1-2-2 رضایت از زندگی و تعاریف آن.. 16 2-2-2 ابعاد، همبسته‌ها و اثرات رضایتمندی از زندگی.. 18 3-2-2 رضایتمندی در دیدگاه مزلو. 19 4-2-2 رضایتمندی در فرهنگ جامع روان‌شناسی- روانپزشکی.. 19 5-2-2 رضایت از زندگی، احساس درونی.. 20 6-2-2 تفکر، به وجود آورنده احساس رضایت… 20 7-2-2 تاثیر دین بر رضایتمندی و عواطف مثبت… 20 8-2-2 رضایت واقعی.. 22 9-2-2 مولفه‌های رضایت از زندگی.. 22 10-2-2 متغیرهای همبسته با رضایت از زندگی.. 22 11-2-2 رضایت از زندگی و شادکامی.. 27 12-2-2 رضایت از زندگی و کیفیت زندگی.. 28 13-2-2 رضایت از زندگی و سلامت روانی.. 29 14-2-2 خلاصه بخش رضایت از زندگی.. 29 3-2 سبک‌های دلبستگی.. 30 1-3-2 دلبستگی.. 30 2-3-2 مفهوم دلبستگی.. 31 3-3-2 نظریه دلبستگی بالبی.. 34 4-3-2 اساس زیستی نظریه دلبستگی.. 39 5-3-2 اهمیت نظریه دلبستگی.. 40 6-3-2 مدل‌های فعال ساز درونی.. 40 7-3-2 خواستگاه‌های نظری دلبستگی.. 41 1-7-3-2 مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی.. 41 2-7-3-2 نظریه یادگیری.. 43 3-7-3-2 نظریه تحول شناختی.. 44 4-7-3-2 نظریه کردارشناسی.. 45 5-7-3-2 سبک‌های دلبستگی از دیدگاه‌های مختلف…. 47 8-3-2 نواع سبک‌های دلبستگی.. 48 1-8-3-2 سبک دلبستگی ایمن.. 48 2-8-3-2 سبک دلبستگی ناایمن ((اجتنابی)). 49 3-8-3-2 دلبستگی ناایمن ((دو سوگرا)). 49 4-8-3-2 سبک دلبستگی آشفته. 50 9-3-2 دلبستگی در بزرگسالی.. 50 1-9-3-2 سبک‌های دلبستگی در بزرگسالان.. 53 10-3-2 مبانی نظری دلبستگی.. 54 11-3-2 عوامل موثر برسبک دلبستگی ایمن.. 55 12-3-2 نشانه‌های مشکلات دلبستگی.. 56 13-3-2 دلبستگی و آسیب‌شناسی روانی.. 57 14-3-2 نظریه اختلال دلبستگی.. 58 15-3-2 خلاصه بخش سبک‌های دلبستگی.. 59 4-2 جهت‌گیری زندگی.. 59 1-4-2 خوش‌بینی.. 60 2-4-2 خوش‌بینی سرشتی یا گرایشی.. 60 3-4-2 سبک خوش‌بینی تبیینی.. 60 4-4-2 رشد خوش‌بینی و بدبینی.. 61 5-4-2 خلاصه بخش جهت‌گیری زندگی.. 61 5-2 پیشینه پژوهش…. 62 1-5-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 62 2-5-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 65 6-2 خلاصه فصل دوم. 69 فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 70 1-3 مقدمه. 71 2-3 روش پژوهش…. 71 3-3 جامعه آماری.. 71 4-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 71 5-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 71 1-5-3 پرسشنامه جهت‌گیری زندگی.. 71 1-1-5-3 اعتبار پرسشنامه. 72 2-1-5-3 روش نمره‌گذاری.. 73 2-5-3 پرسشنامه رضایت از زندگی داینر(SWLS). 73 1-2-5-3 اعتبار و روایی پرسشنامه. 73 2-2-5-3 روش نمره‌گذاری.. 74 3-5-3 پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان.. 74 1-3-5-3 پایایی پرسشنامه. 74 2-3-5-3 نمره گذاری پرسشنامه. 75 4-5-3 پایایی جامع پرسشنامه‌ها75 6-3 روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها76 7-3 ملاحظات اخلاقی.. 77 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها78 1-4 مقدمه. 79 2-4 یافته های توصیفی.. 79 1-2-4 جنسیت… 79 2-2-4 وضعیت تاهل.. 80 3-2-4 میزان تحصیلات… 81 4-2-4 سن.. 82 5-2-4 رضایت از زندگی.. 82 6-2-4 سبکهای دلبستگی.. 83 7-2-4 جهتگیری زندگی.. 84 3-4 یافته های استنباطی.. 85 1-3-4 رگرسیون چند متغیره. 85 2-3-4 همبستگی پیرسون.. 88 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92 1-5 مقدمه. 93 2-5 بررسی فرضیه‌ اصلی پژوهش…. 93 3-5 بررسی فرضیه‌های فرعی پژوهش…. 94 4-5 نتیجه گیری.. 100 5-5 محدودیت‌های پژوهش…. 101 6-5 پیشنهادات پژوهش…. 101 7-5 پیشنهادات کاربردی.. 101 پیوست ها103 پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان.. 103 پرسشنامه جهت‌گیری زندگی.. 105 پرسشنامه رضایت از زندگی داینر. 106 فهرست منابع فارسی:107 فهرست منابع غیر فارسی:113 Abstract. 116  فهرست جداول جدول1- 3: پایای پرسشنامه‌های رضایت از زندگی، سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی.. 76 جدول1-4: فراوانی متغیر جنسیت.. 79 جدول2-4: فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 80 جدول3-4: فراوانی متغیر سطح تحصیلات.. 81 جدول4-4: آمار توصیفی متغیر سن. 82 جدول5-4: آمار توصیفی متغیر رضایت از زندگی.. 82 جدول6-4: آمار توصیفی متغیر سبکهای دلبستگی.. 83 جدول7-4: آمار توصیفی متغیر جهتگیری زندگی.. 84 جدول8-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغیر ملاک… 85 جدول9-4: آزمون مستقل بودن متغیرهای پیشبین. 86 جدول 10-4: نتایج مدل رگرسیونی با متغیر ملاک رضایت از زندگی و پیش بین سبک های دلبستگی و جهت گیری زندگی.. 86 جدول11-4: ضرایب مدل رگرسیونی با متغیر ملاک رضایت از زندگی و پیش بین سبک های دلبستگی و جهت گیری زندگی.. 87 جدول12-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی.. 88 جدول13-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر جهت‌گیری زندگی و رضایت از زندگی.. 89 جدول14-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر وابستگی و رضایت از زندگی.. 89 جدول15-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر نزدیک بودن و رضایت از زندگی.. 90 جدول16-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر اضطراب و رضایت از زندگی.. 90 جدول17-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر خوش‌بینی و رضایت از زندگی.. 91 جدول18-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر بدبینی و رضایت از زندگی.. 91  فهرست نمودارها شکل1-4: درصد فراوانی متغیر جنسیت.. 80 شکل2-4: درصد فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 81 شکل3-4: درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات.. 82 شکل4-4: میانیگن متغیر سبکهای دلبستگی به همراه زیرمقیاس ها83 شکل5-4: میانگین متغیر جهت گیری زندگی به همراه زیرمقیاس ها84
 • فقه و حقوق اسلامی|چک و سفته
 • چک و سفته شناسه محصول :60175 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت دانلود چک و سفته منابع این نوشتار درباره چک در اقتصاد…

 • روان شناسی|پاورپوینت نظریه روابط شی بالبی و اینسورث
 • پاورپوینت نظریه روابط شی بالبی و اینسورث شناسه محصول :89746 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 0.744140625 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه روابط شی بالبی و اینسورث  …

 • معماری|پاورپوینت تحلیل خانه آقازاده ابرکوه
 • پاورپوینت تحلیل خانه آقازاده ابرکوه شناسه محصول :103996 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 611 حجم فایل: 17.33 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل خانه آقازاده ابرکوه در  قالب پاورپوینت و…

 • مدیریت|تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 • تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران شناسه محصول :40268 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 1365 حجم فایل: 0.098632813 مگابایت دانلود شرح مختصر: مدیریت…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بیمه های مهندسی
 • پاورپوینت بیمه های مهندسی شناسه محصول :86169 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 6.295898438 مگابایت دانلود پاورپوینت بیمه مهندسی (مدیریت و تشکیلات کارگاه) ،در حجم 36…

 • حسابداری|پروژه حسابداری(حسابرسی انبار) شركت آب و فاضلاب
 • پروژه حسابداری(حسابرسی انبار) شركت آب و فاضلاب شناسه محصول :50946 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 600 حجم فایل: 0.384765625 مگابایت دانلود به دنبال تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *