روان شناسی|تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در كارگران بازنشسته شركت ریسندگی

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در كارگران بازنشسته شركت ریسندگی شناسه محصول :50621 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 784 حجم فایل: 0.2890625 مگابایت

دانلود

عنوان مقاله: تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در كارگران پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی-رشته روانشناسی- عمومی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 101 شرح مختصر: هدف: پژوهش حاضر تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادكامی بازنشستگان ریسندگی شهرستان… در سال 1392 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه ی بازنشستگان شرکت ریسندگی می باشد. نمونه ی آماری شامل 100 نفر از بازنشستگان مرد 50 تا 65 ساله که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. نتیجه: با هدف بررسی رابطه متغیر افسردگی و شادکامی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است، با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ، میان دو متغیر رابطه ای وجود ندارد. با هدف مقایسه افراد با سطوح مختلف تحصیلی در متغیر شادکامی از آزمون F استفاده شده است، همانگونه که از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مشخص می باشد ، سطح معناداری از 0.05 بزرگتر است لذا میان افراد در سطوح مختلف تحصیلی در متغیر شادکامی تفاوت معنادار وجود ندارد. با هدف مقایسه افراد با سطوح مختلف تحصیلی در متغیر افسردگی از آزمون F استفاده شده است، سطح معناداری از 0.05 بزرگتر است لذا میان افراد در سطوح مختلف تحصیلی در متغیر افسردگی تفاوت معنادار وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده‌د فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسأله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 4 1-4- اهداف پژوهش… 5 1-4-1- هدف کلی:5 1-4-2- اهداف ویژه:5 1-5- فرضیه های پژوهش… 5 1-6- تعریف متغیرها5  فصل دوم ادبیات پژوهش مقدمه. 8 بخش اول: موسیقی درمانی.. 8 2-1- تعریف موسیقی درمانی.. 8 2-1- 1-تاریخچه. 12 2-1- 2- موسیقی نیروبخش… 15 2-1-2-1- نمونه هایی ازقطعه های نیروبخش موسیقی کلاسیک :15 2-1-2-2-نمونه هایی ازقطعه های نیروبخش موسیقی پاپ :15 2-1- 2- 3-نمونه هایی ازقطعه های نیروبخش موسیقی ایرانی :16 2-1-3- موسیقی به عنوان یک ابزار. 16 2-1-4- موسیقی ازدیدگاه عصب شناسی.. 17 2-1- 5- اثرات موسیقیایی برشکل گیری مسیرهای عصبی درمغز. 18 2-1- 6- جایگاه موسیقی درمغز. 19 2-1- 7- برتری نیمکره ای دردرک موسیقی.. 20 2-1- 8- اثرات روانشناختی موسیقی.. 21 2-1- 9- موسیقی درمانی چگونه عمل می کند؟. 25 2-1-10- کاربردموسیقی درآموزش… 25 بخش دوم: افسردگی.. 28 2-2-تعریف افسردگی.. 28 2-2-1-علل زیست شناختی.. 28 2-2-2- علل روانی اجتماعی.. 28 2-2-3- نشانه های افسردگی.. 29 2-2-4-راههای غلبه بر افسردگی.. 30 2-2-5-علایم افسردگی.. 31 2-2-6-انواع افسردگی.. 32 2-2-7- عوامل بروز افسردگی.. 32 2-2-8- راه‌های غلبه بر افسردگی.. 33 2-2-9- افسردگی و راههای غلبه بر آن. 33 بخش سوم: شادکامی.. 35 2-3- تعریف شادكامی.. 35 2-3-1- تعریف شادی،شادمانی وخنده ازدیدگاه اندیشمندان. 35 2-3-2- خنده42 2-3- 3- شادی درفرهنگ ایرانیان وایران زمین.. 42 2-3-4- ویژگی های افرادشادوخنده رو. 43 2-3- 5-تأثیرات شادی در رفع اندوه44 2-3-6- شادی ، سلامتی و بهداشت روانی.. 46 2-3-7- انواع شادی و شادمانی.. 48 2-3-8- شرایط و آداب شادی و شادمانی.. 49 2-3-9- ضرورت شادی و شاد زیستن.. 50 2-3-10- چگونگی تحقق شادی در زندگی.. 51 2-3-11- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش شادی.. 57 2-4- پیشینه پژوهش… 63 2-4-1- پژوهش انجام شده درداخل کشور:63 2-4-2- پژوهش انجام شده درخارج از ایران:64 2-5- نقدوبررسی.. 67  فصل سوم روش اجرای پژوهش 3-1-طرح پژوهش… 69 3-2-جامعه آماری.. 69 3-3-حجم نمونه وشیوه نمونه گیری.. 69 3-4-ابزار اندازه گیری.. 69 3-4-1- شیوه نمره گذاری پرسشنامه افسردگی بک…. 70 3-4-2-شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد. 70 3-5-پرسشنامه افسردگی بک…. 70 3-5-1-پایایی پرسشنامه افسردگی بک…. 72 3-5-2-روایی پرسشنامه افسردگی بک…. 72 3-6-پرسشنامه شادکامی آکسفورد. 72 3-6-1-پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. 73 3-6-2-روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. 73 3-7-روش جمع آوری اطلاعات.. 74  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- آمار توصیفی.. 76 4-1-1- سن:76 4-1-2- میزان تحصیلات:77 4-2 -آمار استنباطی.. 78 4-2- 1- زیر مقیاسهای شادکامی:78 4-2-2- متغیر شادکامی:78 4-2-3- متغیر افسردگی:79 4-2-4- گروه بندی متغیر افسردگی:79 4-2-5- رابطه افسردگی و شادکامی:79 4-2-6- رابطه افسردگی و زیر مقیاسهای شادکامی:80 4-2-7- رابطه افسردگی و سن:80 4-2-8- رابطه شادکامی و سن:81 4-2-9- مقایسه شادکامی بر اساس سطح تحصیلات:81 4-2-10- مقایسه افسردگی بر اساس سطح تحصیلات:81  فصل پنجم نتایج پژوهش 5-1-هدف… 84 5-2- نتایج فرضیات.. 84 5-3- بیان یافته ها و نتایج.. 86 5-4- محدودیتهای تحقیق. 87 5-5- پیشنهادات کلی / عمومی.. 88 5-5-1-پیشنهادات كاربردی.. 88 5-5-2- پیشنهادات بنیادی.. 89 5-5-3-پیشنهاد به محققان آتی.. 89 منابع و ماخذ. 90 فهرست جداول جدول 4.1: توزیع فراوانی سن.. 76 جدول 4.2: توزیع فراوانی سطح تحصیلات.. 77 جدول 4.3: تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای شادکامی.. 78 جدول 4.4: تحلیل توصیفی متغیر شادکامی.. 78 جدول 4.5: تحلیل توصیفی متغیر افسردگی.. 79 جدول 4.6: توزیع فراوانی گروه بندی متغیر افسردگی.. 79 جدول 4.7: بررسی رابطه افسردگی و شادکامی.. 79 جدول 4.8: بررسی رابطه افسردگی و زیر مقیاسهای شادکامی.. 80 جدول 4.9: بررسی رابطه شادکامی و سن.. 81 جدول 4.10: مقایسه شادکامی بر اساس سطوح تحصیلی.. 81 جدول 4.11: مقایسه افسردگی بر اساس سطوح تحصیلی.. 82
 • شهرسازی|پاورپوینت تحلیل و بررسی ورودی شهر
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی ورودی شهر شناسه محصول :101712 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 236.7978516 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی ورودی شهر   قسمتی از متن…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد، رفتار شهروندی
 • پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد، رفتار شهروندی شناسه محصول :88042 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق: مدیریت ارتباط با…

 • روان شناسی|پاورپوینت الفبای اعتیاد در خانواده و اجتماع وعلل آن-
 • پاورپوینت الفبای اعتیاد در خانواده و اجتماع وعلل آن- شناسه محصول :69799 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 2.364257813 مگابایت دانلود پاورپوینت الفبای اعتیاد در خانواده و…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت زندگینامه فریدریش آگوست فون هایک
 • پاورپوینت زندگینامه فریدریش آگوست فون هایک شناسه محصول :93665 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 298.75 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه فریدریش آگوست فون هایک   پاورپوینت زندگینامه…

 • مکانیک|آبگرمکن های خورشیدی
 • آبگرمکن های خورشیدی شناسه محصول :40417 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 510 حجم فایل: 0.014648438 مگابایت دانلود هدف: گرمادهی به آب بخش (سکتور): خانگی توضیح: عملکرد:عملکرد آب گرم کن های…

 • معماری|دانلود پاورپوینت ميلگرد
 • دانلود پاورپوینت ميلگرد شناسه محصول :98901 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 140 حجم فایل: 186.4111328 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت ميلگرد 34 اسلاید   فهرست مطالب انواع ميلگردهاي فولادي موجود در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *