روان شناسی|بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل شناسه محصول :50527 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 181 تعداد بازدید : 1143 حجم فایل: 0.434570313 مگابایت

دانلود

در این پژوهش به بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین  ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل (مذکر و مؤنث) دانشگاه آزاد  پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه­ ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه آزاد  است که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده­اند و حجم نمونه­ ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده ­اند. طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده­اند و در موارد تحقیق از آزمون رضایت زناشویی ان ریچ استفاده شده است. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی و رگرسیون که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش…. 2 1-1- مقدمه. 2 1-2-  بیان مسئله. 4 1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش…. 11 1-4- اهداف پژوهش…. 13 1-4-1- هدف بنیادی.. 13 1-5-  فرضیات پژوهش…. 13 1-5-1- فرضیه اصلی.. 13 1-5-2- فرضیات فرعی.. 13 1-6- قلمرو تحقیق.. 14 1-6-1- قلمرو مکانی.. 14 1-6-2- قلمرو زمانی.. 15 1-7- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 19 2-1- مقدمه. 19 2-2- ازدواج سنتی و مدرن. 19 2-3- کیفیت زندگی.. 34 2-4- ارزیابی کیفیت زندگی.. 37 2-5- کیفیت زندگی زناشویی.. 37 2-6- رضایت زناشویی.. 39 2-7- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 40 2-7-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 41 2-7-2- خانواده ـ  رضایت زناشویی.. 42 2-7-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن. 44 2-7-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن. 47 2-8- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 52 2-9- تعریف تعرض جنسی.. 52 2-10-تعریف عام رضایت… 52 2-11- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی) 52 2-12- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی.. 54 2-13- تعریف سازمان جهانی.. 56 2-14- اهمیت رضایت زناشویی.. 57 2-15- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 58 2-16- بیماری های روانی،علل و انواع. 59 2-17- رضایت زناشویی  در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 60 2-18- دین باوری و رضایت زناشویی.. 60 2-19-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا 61 2-20- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی.. 62 2-21- توکل و رضایت زناشویی.. 62 2-22- رضایت زناشویی در نظام خانواده. 63 2-23- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد. 64 2-24- بهداشت روانی در دوره نوجوانی: 67 2-25- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 71 2-26- بهداشت روانی در دوره پیری.. 71 2-27- تعریف رضایت… 72 2-27-1- پیدایش رضایت… 72 2-27-2- ابعاد رضایت… 74 2-27-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 74 2-27-4- رضایت از زندگی زناشویی.. 75 2-27-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 76 2-27-6- ازدواج.. 79 2-28- تشکیل خانواده. 81 2-29-ازدواج سنتی یا مدرن. 82 2-30-آسیب شناسی ازدواج سنتی و مدرن. 85 2-30-1-فوائد سیستم سنتی: 85 2-30-2-اسیبهای سیستم سنتی.. 85 2-30-3- فوائد سیستم غیر سنتی.. 87 2-30-4-مضرات سیستم غیر سنتی.. 87 2-31- مهمترین عوامل برای ازدواج های سنتی و مدرن. 88 2-32-سازگاری زناشویی و ازدواج های سنتی و مدرن. 92 2-33- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 93 2-34- پیشینه پژوهش در ایران. 96 فصل سوم: روش اجرای پژوهش…. 99 3-1- جامعه آماری پژوهش…. 99 3-2- نمونه پژوهش…. 99 3-3- روش نمونه گیری.. 99 3-4-  ابزار پژوهش…. 99 3-4-1- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH… 99 3-4-2- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH… 102 3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH… 103 3-5- طرح پژوهش…. 104 3-6- روش اجرا 104 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده. 104 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…. 122 4-1- آمار توصیفی.. 123 4-2-نتایج استنباطی.. 134 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 151 5-1- مقدمه. 151 5-2- هدف کلی.. 156 5-3- فرضیه ها 156 5-4- نتایج به دست آمده. 157 5- 5- پیشنهادات پژوهش…. 158 5-5-1- پیشنهادات بنیادی.. 159 5-5-2-پیشنهادات کابردی.. 159 5- 6- محدودیت های پژوهش…. 160 5-6-1-محدودیت در دسترس پژوهشگر. 160 5-6-2-محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 161 فهرست منابع و مآخذ. 163 الف) منابع فارسی.. 163 ب) منابع انگلیسی.. 165 ضــمائــم.. 167 پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH… 167 کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH… 170 فهرست جداول جدول 4-1  گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت زناشویی.. 123 جدول 4- 2  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی.. 124 جدول 4- 3  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی.. 125 جدول 4- 4  میزان رضایت و فراوانی  در مولفه ی حل تعارض…. 125 جدول 4- 5 میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی.. 125 جدول 4- 6  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت… 126 جدول 4- 7  میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی.. 126 جدول 4- 8 میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی ازدواج و فرزندان. 126 جدول 4- 9  میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان. 127 جدول 4- 10  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی.. 127 جدول4-11: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 134 جدول4-12: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 135 جدول4-13: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 137 جدول4-14: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 138 جدول4-15: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 140 جدول4-16: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 141 جدول4-17: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 143 جدول4-18: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 144 جدول4-19: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 146 جدول4-20: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش…. 147 جدول4-21: خلاصه اعتبار یابی.. 148 جدول4-22: خلاصه داده های آزمون ناپارامتریک خی اسکور. 149 فهرست نمودارها نمودار4-1فراوانی رضایت زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام. 127 نمودار4-2فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام. 128 نمودار4-3فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام. 128 نمودار4-4فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام. 129 نمودار4-5فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام. 129 نمودار4-6فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام. 130 نمودار4-7فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام. 130 نمودار4-8فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان  در قالب نمودار هیستوگرام. 131 نمودار4-9فراوانی رضایت از اقوام و دوستان  در قالب نمودار هیستوگرام. 131 نمودار4-10فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی  در قالب نمودار هیستوگرام. 132 نمودار4-11فراوانی جنسیت در قالب نمودار دایره ای.. 132 نمودار4-12 شیوه ازدواج در قالب نمودار دایره ای.. 133
 • اقتصاد|پاورپوینت مروری بر سیر تحول در مکاتب اقتصاد کلان
 • پاورپوینت مروری بر سیر تحول در مکاتب اقتصاد کلان شناسه محصول :96073 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 171 تعداد بازدید : 361 حجم فایل: 4137.135742 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت مروری بر سیر تحول در…

 • هوش مصنوعی|پاورپوینت هوش مصنوعی
 • پاورپوینت هوش مصنوعی شناسه محصول :92682 موضوع : هوش مصنوعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 2129 حجم فایل: 0.723632813 مگابایت دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی و کاربرد آن در فناوری     تعاریف هوش…

 • طرح های توجیهی|طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات بینایی‌سنجی،چشم‌پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكی
 • طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات بینایی‌سنجی،چشم‌پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكی شناسه محصول :52292 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 618 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری موزه هنرهای معاصر
 • پاورپوینت بررسی معماری موزه هنرهای معاصر شناسه محصول :103477 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 696 حجم فایل: 29.46195602 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه هنرهای معاصر این فایل شامل تحلیل…

 • معماری|پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن فروغی
 • پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن فروغی شناسه محصول :53926 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 394 حجم فایل: 2.427734375 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن فروغی   پاورپوینت بسیار عالی…

 • مدیریت|مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان شناسه محصول :95483 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 165 حجم فایل: 112.6748047 مگابایت دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *