روان شناسی|بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش

بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش شناسه محصول :50674 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 150 تعداد بازدید : 403 حجم فایل: 0.274414063 مگابایت

دانلود

بررسی موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارمندان در سازمانها به خصوص آموزش و پرورش ، بحث بهره‌وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می‌رود. در پروژه زیر تاثیر موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان و کارمندان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می‌دهد بودن یک محرک مانند گوش فرا دادن به یک موسیقی آرام بخش با داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست. اولین عامل (توانایی) تعیین می کند که او چه می‌تواند بکند و دومین عامل (انگیزش) مشخص می کند که او چه می خواهد انجام دهد.  فهرست مطالب فصل اول : مقدمه پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2 – بیان مساله. 3 1-3 – اهمیت موضوع تحقیق.. 8 1-3-1 -گونه های مختلف رضایت… 9 1-4- اهداف پژوهش…. 10 1-4-1- هدف اصلی.. 10 1-5 – فرضیات تحقیق.. 13 1-5-1 – فرضیه اهم.. 14 1-6 – تعاریف عملیاتی.. 16  فصل دوم : ادبیات پژوهش 2-1- رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن. 20 2-2- نظریه های رضایت شغلی.. 29 2-3- تاثیر موسیقی بر رضایت شغلی.. 33 2-4- موسیقی در محل کار. 41 2-4-1- تاثیر موسیقی در محل کار. 41 2-4-2- موسیقی در انواع محیط های کاری.. 42 2-4-3- پخش موسیقی در محیط کار. 43 2-5- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 45 2-5-1- علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت… 66 2-5-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت… 67 2-6- شاخصهایی برای اندازه گیری مولفه های سه دسته از ابعاد یا عوامل سازمانی ـ گروهی و فردی.. 75 2-7- تشریح پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی در چارچوب دو دیدگاه حالات و مشرب شخصی و موقعیتی 76 2-8- محدودیتهای تحقیق.. 79 2-9- پیشنهادات… 79 2-10- پیشنهاد برای مدیریت سازمان. 80 2-11- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. 81  فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه. 83 3-2- پیمایش…. 83 3-3- جامعه آماری تحقیق.. 83 3-4- روش نمونه گیری.. 83 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات… 84 3-6- اعتبار علمی ابزار گردآوری اطلاعات… 84 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها86 3-8- روش و نحوه اجرای پژوهش…. 86  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 88 4-2- توصیف نمونه دبیران. 88 4-3- توصیف نمونه مدیران. 93 4-4- بررسی فرضیات پژوهش…. 97  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه. 116 5-2- اشاره به نتایج پژوهش…. 116 5-3- محدودیت های پژوهش…. 117 5-4- پیشنهادات اجرایی.. 117 5-5- پژوهش های آتی.. 119 5-6- بررسی نتایج خود با نتایج داخلی و خارجی.. 119 پیوست… 121  فهرست جداول جدول 3-1: توزیع نمونه آماری فرهنگیان به تفکیک اداری و آموزشی.. 84 جدول 3-2 : تناظر سوال های پرسشنامه مدیران و معاونان با هر یک از مولفه ها85 جدول 4-1: فراوانی های مربوط به جنسیت… 88 جدول 4-2: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات… 89 جدول 4-3: فراوانی های مربوط به سابقه کار. 90 جدول 4-4: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل كارمندان. 91 جدول 4-5: فراوانی های مربوط به کار اضافی كارمندان. 91 جدول 4-6: فراوانی های مربوط به محل كار یا کار كارمندان. 92 جدول 4-7: جمع رضایت شغلی كارمندان. 92 جدول 4-8: فراوانی های مربوط به جنسیت مدیران. 93 جدول 4-9: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات مدیران. 93 جدول 4-10: فراوانی های مربوط به سابقه كار یا کار مدیران. 94 جدول 4-11: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل مدیران. 95 جدول 4-12: فراوانی های مربوط به محل كار مدیران. 95 جدول 4-13: نمره رضایت شغلی مدیران. 96 جدول 4-14: میانگین و انرحاف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس…. 97 جدول 4-15: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس…. 98 جدول 4-17: نتایج آزمون F در مورد تفاوت بین میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سطح تحصیلات آنها100 جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها101 جدول 4-19: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها102 جدول 4-20: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103 جدل 4-21: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تاهل 104 جدول 4-22: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105 جدول 4-23: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به اضافه كار 106 جدول 4-24: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت… 107 جدول 4-25: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به جنسیت آنها108 جدول 4-26: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109 جدول 4-27: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها110 جدول 4-28: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها110 جدول 4-29: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها112 جدول 4-30: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تاهل.. 113 جدول 4-31: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به وضعیت تأهل آنها114  فهرست نمودار نمودار 4-1: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس…. 97 نمودار 4-2: میانگین نمرات رضایت شغلی بین كارمندان بر حسب تحصیلات… 99 نمودار 4-3: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار. 101 نمودار 4-4: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103 نمودار 4-5: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105 نمودار 4-6: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت… 107 نمودار 4-7: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109 نمودار 4-8: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها111 نمودار 4-9: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تأهل.. 113
 • معماری|پاورپوینت تحلیل باغ پروانه‌ ها معماران تریدلوکس 3deluxe
 • پاورپوینت تحلیل باغ پروانه‌ ها معماران تریدلوکس 3deluxe شناسه محصول :97586 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 20.34 مگابایت دانلود   این فایل شامل تحلیل باغ پروانه‌ ها اثر…

 • آموزش نرم افزار|پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت
 • پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت شناسه محصول :74012 موضوع : آموزش نرم افزار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 2214 حجم فایل: 8.403320313 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت،در حجم 28 اسلاید قابل…

 • روان شناسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال های روانی شایع در خانواده
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال های روانی شایع در خانواده شناسه محصول :103133 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 433 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 6960.698242 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اختلال…

 • معماری|پاورپوینت اهرام ثلاثه مصر (2 فایل)
 • پاورپوینت اهرام ثلاثه مصر (2 فایل) شناسه محصول :100390 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 178 حجم فایل: 1386.765625 مگابایت دانلود 2 فایل پاورپوینت مجزا در مورد اهرام ثلاثه مصر یکی…

 • اقتصاد|گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
 • گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار شناسه محصول :61989 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار گذار از…

 • روان شناسی|روانشناسی کار
 • روانشناسی کار شناسه محصول :55866 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 254 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 2.668945313 مگابایت دانلود روانشناسی کار   فصل اول : مطالعه علمی رفتار وفرایند های ذهنی موجود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.