روان شناسی|بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته نا ایمن

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته نا ایمن شناسه محصول :50775 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 165 تعداد بازدید : 425 حجم فایل: 0.627929688 مگابایت

دانلود

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی مادران کودکان دل بسته ایمن و مادران دل بسته ناایمن بود. روش انجام پژوهش ازنوع توصیفی – استنباطی بو د . جامعه اماری شامل مادران کودکان زیز یک سال مراجعه کننده به مهدکودک ها که 100 نفر از آنها را به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه در نظر گرفیتم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه ؛ هوش هیجانی بار-اون با 25 گویه و پرسشنامه سبک های دلبستگی کونیزورید با51  گویه در طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفت .پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 89./. و 88./. به دست آمد. با استفاده از نرم افزار spss یافته های پژوهش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم نتایج نشان داد از 4 فرضیه پژوهش تمام فرضیات مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی مادران دلبسته ایمن و ناایمن تفاوت معناداری وجود دارد. فهرست مطالب  فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه:2 شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 3 اهمیت و ارزش تحقیق.. 5 اهداف پژوهش:6 فرضیات پژوهش…. 6 فرضیه اصلی.. 6 فرضیات فرعی.. 7 تعاریف متغیرها7 فصل دوم : ادبیات پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرها8 مقدمه. 10 مفهوم هوش هیجانی.. 11 تعریف هوش هیجانی.. 12 ریشه ها و منابع هوش هیجانی:14 هوش هیجانی به عنوان عامل ایجاد تساوی و برابری:17 هوش هیجانی و شخصیت:18 چارچوب نظری در آموزش هوش هیجانی.. 21 چارچوب قابلیت هیجانی از دیدگاه رشدی سارنی:23 اکتساب هوش هیجانی:24 برنامه های آموزشی که مستقیما در مورد هوش هیجانی می باشند. 25 دیدگاههای صاحب نظران در مفهوم هوش هیجانی:27 دیدگاه کوپر در هوش هیجانی:28 دیدگاه مایر و سالوی در هوش هیجانی:29 خودآگاه:29 در خودفرورفته:30 تسلیم شده:30 دیدگاه گلمن در هوش هیجانی:32 خودآگاهی:33 خودکنترلی:34 همدلی:34 مهارت اجتماعی:34 خودانگیزشی:34 مدل شایستگی هااز گلمن:35 شایستگیهای شخصی.. 35 خودارزیابی صحیح و دقیق.. 36 دیدگاه بار- آن در هوش هیجانی:39 مولفه های درون فردی:39 مولفه های سازگاری.. 40 مؤلفه های خلق و خوی عمومی.. 40 مولفه های میان فردی.. 41 مولفه های مدیریت تنیدگی.. 41 هوش هیجانی و عواطف… 42 واکنشهای فیزیولوژیک هیجان. 45 انواع واکنشهای هیجانی.. 46 عملکرد ذهن در هیجان. 47 بخش دوم:50 دلبستگی.. 50 تاثیر دلبستگی ایمن دربزرگسالی.. 51 تئوری اِتولژیك (كردارشناسی)52 روش شناسی:53 مفاهیم عمده نظریه اتولوژیک…. 54 رفتار غریزی.. 54 نقش پذیری.. 54 پیوستگی به عنوان نقش‌پذیری.. 55 سبک دلبستگی بالبی.. 57 اهمیت نظریه دلبستگی.. 62 مفروضه‌هایاساسی نظریه دلبستگی.. 63 مفاهیم اساسی در نظریهدلبستگی.. 64 حساسیت و كیفیت دلبستگی.. 65 مدل‌های فعال ساز درونی.. 66 نظام كاوشی.. 67 دلبستگی و كاوش در سراسر چرخه زندگی.. 67 نظریه روان تحلیل گری.. 70 تاثیر دلبستگی بر کسب ایمان کودک…. 72 کارکردهای دلبستگی.. 73 ایمان و دلبستگی ایمن.. 74 نظریه های دلبستگی.. 78 نظریه روان تحلیل گری فروید :78 نظریه اریسکون:79 نظریه یادگیری.. 80 نظریه کردار شناسی:81 تشکیل دلبستگی ها- چگونه دلبسته می شویم؟. 82 دلبستگی اولیه. 83 دلبستگی در شکل گیری.. 83 مرحله واقعی.. 83 موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟. 85 انواع دلبستگی – کیفیت دلبستگی یا هیلگارد. 87 ثبات دلبستگی.. 90 تحقیقات خارجی:92 تحقیقات داخلی:93 فصل سوم : روش اجرای پژوهش مقدمه. 96 روش پژوهش…. 96 جامعه آماری.. 97 حجم نمونه و نمونه گیری.. 97 نحوه گردآوری داده ها97 متغیرهای پژوهش…. 98 ابزار اندازه گیری پژوهش…. 98 روایی و پایایی پرسشنامه ها99 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…. 100 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مقدمه. 103 آمار توصیفی.. 104 آماراستنباطی.. 125 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری مقدمه. 131 نتیجه گیری.. 131 نتیجه پژوهش…. 133 پیشنهادات اجرایی:133 پیشنهادات آتی:134 محدودیت های تحقیق:134 منابع فارسی.. 135 منابع لاتین.. 137 پرسشنامه. 2 پرسشنامه دلبستگی.. 4 SPSS. 6 ضمایم  فهرست جداول جدول1 توزیع فراوانی سن.. 104 جدول2فراوانی گویه های مقیاس ادراک عاطفی.. 105 جدول3 فراوانی گویه های مقیاس خودانگیزشی.. 108 جدول4 فراوانی گویه های مقیاس مسئولیت پذیری.. 110 جدول5 فراوانی گویه های مقیاس شادکامی.. 113 جدول 6 فراوانی گویه های دلبستگی ایمن.. 115 جدول 7 فراوانی گویه های مقیاس دلبستگی ناایمن.. 117 جدول 8فراوانی گویه های مقیاس دلبستگی اجتنابی.. 119 جدول 9آمار توصیفی مقیاس های دلبستگی.. 121 جدول 10آمار توصیفی مقیاس های هوش هیجانی.. 122 جدول11آزمون تی مستقل فرضیه یک…. 125 جدول 12 آزمون پیرسون فرضیه دو. 126 جدول 13 آزمون پیرسون فرضیه سه. 127 جدول 14 آزمون پیرسون فرضیه چهار. 128 جدول 15 آزمون پیرسون فرضیه پنج.. 129 جدول16 رگرسیون چندگانه. 129  فهرست نمودار نمودار1سن پاسخگویان. 104 نمودار2ادراک عاطفی.. 107 نمودار3خودانگیزشی.. 109 نمودار4 مسئولیت پذیری.. 112 نمودار5شادکامی.. 114 نمودار6دلبستگی ایمن.. 116 نمودار7دلبستگی ناایمن.. 118 نمودار8دلبستگی اجتنابی.. 120 نمودار 10 دلبستگی.. 123 نمودار11هوش هیجانی.. 124
 • معماری|تئاتر مدرن
 • تئاتر مدرن شناسه محصول :55857 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود تئاتر مدرن   تئاتر مدرن ، معنی گسترده ای است كه وقوع آن دست…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان وزارت در شیلی MOPTT
 • پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان وزارت در شیلی MOPTT شناسه محصول :97614 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 9.95 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری ساختمان وزارت در…

 • کامپیوتر|پاورپوینت فشرده‌سازی JPEG های متحرک
 • پاورپوینت فشرده‌سازی JPEG های متحرک شناسه محصول :102463 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 27048.28906 مگابایت دانلود پاورپوینت فشرده‌سازی JPEGهای متحرک   بخشی از متن پاورپوینت: فشرده‌سازی (Compression)،…

 • اقتصاد|پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع اقتصاد سنجي سريهاي زماني
 • پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع اقتصاد سنجي سريهاي زماني شناسه محصول :99262 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 1270.433594…

 • صنایع|پاورپوینت استاندارد و سریهای آن
 • پاورپوینت استاندارد و سریهای آن شناسه محصول :84729 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 489 حجم فایل: 0.119140625 مگابایت دانلود پاورپوینت استاندارد و سریهای آن در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • علوم انسانی|تحقیق تفسیر سوره عصر
 • تحقیق تفسیر سوره عصر شناسه محصول :100969 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 355.0595703 مگابایت دانلود تفسیر سوره عصر   قرآن براى نجات از آن خسران عظیم،…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *