روان شناسی|بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شناسه محصول :50675 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 548 حجم فایل: 0.41015625 مگابایت

دانلود

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه  در سال تحصیلی 93-1392می باشد به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت تصادفی 60 دانش آموز از دبیرستان  انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بار- آن و اضطراب بک بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق ، کلیه دانش اموزان مقطع متوسطه  می باشد. نمونه آماری ، تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه  می باشد. روش نمونه ای ، خوشه ای چند مرحله ای می باشد. فهرست مطالب چکیده‌ج  فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6 1-4- اهداف پژوهش… 8 1-4-1- هدف کلی:8 1-4-2- هدف های جزئی:8 1-5- فرضیه های پژوهش… 8 1-6- قلمرو تحقیق. 9 1-6-1- قلمرو موضوعی.. 9 1-6-2- قلمرو مکانی.. 9 1-6-3- قلمرو زمانی.. 9 1-7- متغیرهای تحقیق. 9 1-8- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی.. 10 1-8-1-تعاریف نظری… 10 1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 11  فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1- پیشینه. 13 2-2- تاریخچه. 15 2-3- هوش و انوع آن. 16 2-4-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک…. 16 2-5-1- انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. 16 2-5-2- انواع هوش از دیدگاه ترستون.. 17 2-5-3- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ….. 17 2-5-4- انواع هوش از دیدگاه گاردنر. 18 2-6- هوش هیجانی.. 18 2-7-اندازه‌گیری هوش هیجانی.. 19 2-8- مؤلفه های اصلی هوش هیجانی و اجتمایی و عوامل تشکیل دهنده آن ها19 2-9- مولفه ها ی هوش هیجانی و شرح کامل آنها22 2-10- وراثت یا محیط کدام یک مؤثرند؟. 22 2-11- تقسیم‌بندی افراد بر اساس IQ وEQ.. 23 2-12- الگوی رفتاری والدین و رشد هوش هیجانی.. 24 2-13- نقش هوش هیجانی در ارتباط زناشویی.. 25 2-14-اهمیت هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری.. 26 2-15- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار. 29 2-16- هوش هیجانی و مدیریت بازار. 30 2-16-1- علایم‌ شایع‌.. 31 2-16-2-علل‌.. 32 2-16-3- عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر. 32 2-16-4-پیشگیری‌… 32 2-16-5- عوارض‌ احتمالی‌.. 33 2-16-6-درمان‌.. 33 2-17- مواد غذایی ضد استرس… 34 2-18- چگونه می‌توان استرس را از زندگی خود حذف کرد؟. 36 2-19- چگونه می‌توان فهمید سطح بهینه استرس برای افراد چیست؟. 36 2-20- چگونه می‌توان استرس را بهتر اداره کرد؟. 37 2-21- مشخص کنید چه تغییری می‌توانید ایجاد کنید؟. 37 2-22- راههای درمان استرس :42  فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- طرح پژوهش… 45 3-2- جامعه آماری:45 3-3- نمونه پژوهش… 45 3-4- روش نمونه گیری.. 45 3-5- ابزار پژوهش… 46 3-6- روش اجرای پژوهش… 46 3-7- روش پردازش داده ها46 3-8- روایی و اعتبار. 46 3-9- پرسشنامه اضطراب بک…. 51  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1- مقدمه. 55  فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و ارائه راهکارها 5-1- مقدمه. 68 5-2-نتایج تحقیق. 68 5-4- محدودیتهای تحقیق. 71 5-5- پیشنهادات کلی / عمومی.. 71 5-5-1-پیشنهاد برای افراد. 72 5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی… 72 5-5-3-پیشنهاد به محققان آتی.. 72 فهرست منابع :73  فهرست نمودارها نمودار 1: میانگین متغیرها56 نمودار 2: میانگین اضطراب و هوش هیجانی.. 56 نمودار3: درصد افراد درون هر 4 طبقه ی اضطراب.. 57 نمودار 4: تعداد افراد درون طبقات خود ابرازی.. 57 نمودار 5: تعداد افراد درون طبقات همدلی.. 58 نمودار 6: تعداد افراد درون طبقات مسئولیت پذیری اجتماعی.. 58 نمودار7: تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذیری.. 59 نمودار 8: تعداد افراد درون طبقات کنترل تکانه. 59 نمودار 9: تعداد افراد درون طبقات واقع گرایی.. 60 نمودار 10: تعداد افراد درون طبقات خوش بینی.. 60 نمودار 11: تعداد افراد درون طبقات احترام به خود. 61 نمودار 12: تعداد افراد درون طبقات روابط بین فردی.. 61 نمودار 13: تعداد افراد درون طبقات شادمانی.. 62 نمودار 14: تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس… 62 نمودار 15: تعداد افراد درون طبقات حل مسأله. 63 نمودار 16: تعداد افراد درون طبقات خود آگاهی هیجانی.. 63 نمودار 17: تعداد افراد درون طبقات استقلال. 64 نمودار 18: تعداد افراد درون طبقات خود شکوفایی.. 64 نمودار 19: نمودار تراکنش بین اضطراب و هوش هیجانی.. 65  فهرست جداول جدول1:میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 49 جدول 2: میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 50 جدول 3: آمار توصیفی متغیرها55 جدول 4: ضریب همبستگی پیرسون.66
 • فقه و حقوق اسلامی|آدم ربایی
 • آدم ربایی شناسه محصول :55111 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 0.038085938 مگابایت دانلود آدم ربایی   آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجتماع
 • پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجتماع شناسه محصول :93819 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 303.9726563 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجتماع   پاورپوینت آشنایی با مفهوم…

 • معماری|پاورپوینت بررسی مکتب معماری وین اتو واگنر
 • پاورپوینت بررسی مکتب معماری وین اتو واگنر شناسه محصول :73053 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 0.803710938 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی مکتب معماری وین اتو واگنر          پیکاسو…

 • علوم انسانی|پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری
 • پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری شناسه محصول :91259 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت دانلود پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری تعداد جلسات آموزشی: 9 جلسه…

 • کامپیوتر|پاورپوینت انواع حافظه در پیک
 • پاورپوینت انواع حافظه در پیک شناسه محصول :73463 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 2.8203125 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع حافظه در پیک انواع حافظه در پیك 1-برنامه (…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه ابوعلی سینا
 • پاورپوینت زندگینامه ابوعلی سینا شناسه محصول :96442 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 4227.338867 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه ابوعلی سینا   پاورپوینت زندگینامه ابوعلی سینا شامل 27…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *