روان شناسی|بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان

بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان شناسه محصول :50687 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 508 حجم فایل: 0.330078125 مگابایت

دانلود

این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه شامل 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه ها است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. آزمودنی ها دو پرسشنامه (نگرش مذهبی)و (پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن ) را تکمیل نمودند. پرسشنامه نگرش مذهبی به منظور سنجش دینداری در معتقدین به اسلام و مذهب شیعه ساخته شده و چهار بعد دینداری را می سنجد .پایایی و اعتبار همه ابعاد آن معنادار و در سطح رضایت بخشی اعلام شده است. همچنین پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن مجموعه ای از قابلیت ها,صلاحیت ها,و مهارتهای غیر شناختی فرد را در نظر گرفته و توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهای محیطی را می سنجد. اعتبار این پرسشنامه در ایران 93 درصد گزارش شده است . یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد،همچنین نتایج نشان داد بین جنسیت و هوش هیجانی رابطه معنا داری وجود ندارد. نتیجه آنکه یافته ها نشان داد که نگرش مذهبی بالاتر بیانگر هوش هیجانی بالاتری می باشد . فهرست مطالب فصل اول. 2 کلیات پژوهش… 2 1,1.مقدمه. 3 2,1.بیان مسئله. 5 3,1.اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6 4,1.اهداف پژوهش.. 7 5,1.فرضیه های پژوهش.. 7 6,1.متغیر های پژوهش.. 8 7,1.تعریف مفاهیم:8 1,7,1.تعاریف نظری:8 2,7,1. تعاریف عملیاتی :8  فصل دوم.. 10 پیشینه و ادبیات تحقیق.. 10 1.2.تعریف هوش.. 11 2,2.تعریف هوش هیجانی. 11 3,2.تاریخچه هوش هیجانی:14 4,2.ویژگی های هوش هیجانی. 16 5,2.ابعاد هوش هیجانی:17 6,2.مؤلفه ی های هوش هیجانی. 22 7,2. چگونه میتوان در هوش هیجانی پیشرفت كرد ؟. 22 8,2.نگرش چیست؟. 24 1,8,2.تعریف نگرش.. 25 8,2 ,2.تعریف نگرش مذهبی:25 9,2.ضرورت آموزش و سازندگی مذهبی. 26 10,2.سازندگی مذهبی فرد27 11,2.تقویت بنیادهای مذهبی. 28 12,2.تزكیه مذهبی. 29 13,2.رابطه مذهب و هدایت جوانان. 30 14,2.معنای آرمان خدا در پرتوی هوش هیجانی. 32 15,2.بازیابی معنویت یا نگرش مذهبی بر اساس هوش هیجانی. 37 1,15,2.اصل اول :پذیرش خود و دیگران. 37 2،15،2.اصل دوم: ناراضیتی خلاق و سازنده37 3,15,2.اصل سوم: یافتن زمینه های مشترك برای پیوند38 4,15,2.اصل چهارم:اعتماد سازی.. 38 5,15,2.اصل پنجم:قدر دانی. 38 6,15,2: اصل ششم:قطع رابطه به هنگام ضرورت اما محترمانه. 39 7,15,2: اصل هفتم:گذشت وبخشش.. 39 16,2.نگرش مذهبی و سلامت هیجانی. 41 17،2.مؤلفه های هوش هیجانی. 42 18,2.تقسیم بندی افراد براساس هوش بهر و هوش هیجانی :45 19,2.پیشینه تحقیق:47 1,19.2.پژوهش های انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی:47 2,19,2.پژوهش های انجام شده در خارج كشور در مورد هوش هیجانی:48 3,19,2 پژوهش های انجام شده در ایران درباره نگرش مذهبی :49 4,19,2 پژوهش های انجام شده در خارج درباره نگرش مذهبی:50  فصل سوم. 51 روش پژوهش… 51 1,3. طرح پژوهش.. 52 2,3.جامعه آماری.. 52 3,3.نمونه. 52 4,3.ابراز پژوهش.. 52 5,3.روش نمونه گیری:53 6,3.پرسشنامهی هوش هیجانی بار ــ آن. 53 7,3.مشخصات پرسشنامهی هوش هیجانی بار ــ آن. 54 8,3.اعتبار و روایی:55 9,3.نمرهگذاری و تفسیر نمرات.. 56 10,3.معرفی. 57 11,3.نقاط قوت و کاربردی این پرسشنامه. 59 12,3.کلید و نحوه نمرهگذاری آزمون سنجش نگرشهای مذهبی. 60  فصل چهارم. 62 تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش… 62 1,4.مقدمه. 63 2,4.آمار استنباطی. 75  فصل پنجم.. 79 نتایج پژوهش…. 79 1,5.خلاصه پژوهش.. 80 2.5.نتیجه گیری:81 3,5.پیشنهادات.. 82 4،5. محدودیتها:83 منابع:84 منابع فارسی. 84 منابع لاتین:85 پیوست.. 86 پیوست الف-1 : پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن. 86 پیوست الف-2: سوالات آزمون سنجش نگرشهای مذهبی:92  فهرست جداول جدول 1) جنسیت.. 64 جدول 2) فراوانی گویه های بعداعتقادی.. 65 جدول 3) فراوانی گویه های بعد تجربه ای.. 67 جدول 4) فراوانی گویه های بعدپیامدی.. 69 جدول 5) فراوانی گویه های بعدمناسکی. 71 جدول6) نگرش مذهبی. 73 جدول7)آمار توصیفی متغیرهای هوش هیجانی. 74 جدول ( 8آزمون پیرسون فرضیه یك.. 75 جدول9 )آزمون تی فرضیه دو. 75 جدول 10) آزمون تی فرضیه سه. 76 جدول11)آزمون رگرسیون فرضیه چهار. 77 جدول12)ماتریس همبستگی. 77  فهرست نمودارها  نمودار1) فراوانی جنسیت.. 64 نمودار2 بعداعتقادی.. 66 نمودار3 ) بعد تجربه ای.. 68 نمودار4 ) بعد پیامدی.. 70 نمودار5 ) بعد مناسکی. 72 نمودار 6) نگرش مذهبی. 73 نمودار 7) هوش هیجانی. 74
 • کسب و کار|تحقیق درباره شغل چهره پرداز / گریمور
 • تحقیق درباره شغل چهره پرداز / گریمور شناسه محصول :65671 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 527 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود تحقیق درباره شغل چهره پرداز / گریمور…

 • روان شناسی|پاورپوینت انواع ازدواج در زمان جاهلیت
 • پاورپوینت انواع ازدواج در زمان جاهلیت شناسه محصول :86521 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 368 حجم فایل: 3.1484375 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع ازدواج در زمان جاهلیت   پاورپوینت انواع…

 • شهرسازی|پاورپوینت تحلیل محله باغ فیض
 • پاورپوینت تحلیل محله باغ فیض شناسه محصول :93734 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 14410.48828 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل نمایانگر منظر در محله باغ فیض ،…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی موزه ملی استونی اثر گروه DGT Architects
 • پاورپوینت تحلیل طراحی موزه ملی استونی اثر گروه DGT Architects شناسه محصول :97446 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 6.61 مگابایت دانلود این فایل شامل طراحی موزه ملی…

 • روان شناسی|تحلیل و بررسی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ
 • تحلیل و بررسی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ شناسه محصول :100454 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 96 تعداد بازدید : 183 حجم فایل: 432.6933594 مگابایت دانلود تحلیل و بررسی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ   فهرست مطالب :  ﻣﻘﺪﻣﻪ…

 • علوم انسانی|مبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین
 • مبانی نظری بررسی مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین شناسه محصول :91663 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 196 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود مبانی نظری بررسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.