روان شناسی|بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شناسه محصول :50672 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 542 حجم فایل: 0.34765625 مگابایت

دانلود

هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. در تحقیق حاضر، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که مشغول به تحصیل در سال 1393 هستند را شامل می شود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 100 نفر، محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با مراجعه مستقیم به پاسخگویان ،پرسشنامه ها توزیع و تکمیل گردید. در تحقیق حاضر از سه پرسشنامه استفاده می شود. پرسشنامه افسردگی بک که شامل 21 سوال می باشد. پرسشنامه اضطراب کتل که شامل 40 سوال می باشد و پرسشنامه دینداری گلاك و استارك می باشد. روش ارسال و جمع آوری داده ها بوسیله مراجعه حضوری انجام شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای نمره کل دینداری، اضطراب و افسردگی به ترتیب 737/0، 742/0 و 691/0 بوده است. می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد. در این پژوهش از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده کرده‌ایم. فهرست مطالب چکیده‌د فصل اول كلیات تحقیق مقدمه. 2 بیان مسئله. 2 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4 اهداف پژوهش…. 6 هدف اصلی.. 6 اهداف فرعی.. 6 سوال های اصلی تحقیق.. 6 فرضیه های پژوهش…. 6 مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 7 فصل دوم ادبیات تحقیق مقدمه. 10 بخش اول: تحقیقات داخلی و خارجی.. 12 تاریخچه مطالعاتی.. 12 بررسی مطالعات تجربی قبلی.. 15 پیشینه در جهان.. 15 پیشینه داخلی.. 16 بخش دوم: مطالعات نظری.. 20 ضرورت بررسی پدیده دینداری در بین دانشجویان.. 20 نقش دین در بهداشت روانی.. 22 دین‌شناسی و دین‌داری در دانشجویی.. 25 سکولاریزم:25 ارزش:25 هنجارها:25 نگرش:26 مناسک:26 جهانی‌شدن:26 جامعه‌پذیری:26 بررسی نظریه‌های جامعه شناختی در حوزه دینداری:26 نظریه دینی دورکیم.. 26 نظریه تفهمی وبر. 27 نظریه مارکس درباره دین.. 28 دینداری از نظر واخ.. 29 رویکرد کارکردگرایی اسمیت… 30 رویکرد کارکردگرایی براون.. 30 رویکرد نئوکارکردگرایی یینیگر. 31 رویکرد کارکردگرایی اودی.. 31 رویکرد کارکردگرایی دیویس…. 32 نظریه جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن.. 32 الگوی دینداری لنسکی.. 34 الگوی دینداری گلاک و استارک… 35 نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت… 37 کارکردهای دینداری در زندگی اجتماعی.. 44 دین‌داری در آینة تاریخ.. 51 دین‌داری و معنویت… 52 تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف دانشجویی.. 52 رابطه دین‌داری و معنویت‌… 53 مطالعة طولی مؤسسة توسعة انسانی.. 54 تغییرات دین‌داری و معنویت در دانشجویان.. 55 آسیب شناسی دینی دانشجویان از نظر استاد مطهری.. 60 دینداری و نسل دانشجوی امروز60 گروه اندیشه. 60  فصل سوم روش تحقیق روش تحقیق.. 65 جامعه آماری.. 65 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 66 ابزار پژوهش…. 66 روش گردآوری داده ها68 روایی وپایائی پرسشنامه. 68 روایی(اعتبار):68 پایائی(اعتماد):69 روش تجزیه وتحلیل داده ها69  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه. 71 توصیف داده ها71 تحلیل داده ها71 آزمون نرمال بودن متغیرها71 فرضیات اصلی پژوهش…. 72 فرضیات فرعی پژوهش…. 75  فصل پنجم ارائه نتایج و محدودیت های پژوهش نتیجه‌گیری.. 84 آزمون فرضیات… 85 فرضیه های اصلی.. 85 فرضیات فرعی.. 85 محدودیتهای تحقیق.. 89 پیشنهادات کلی / عمومی.. 90 پیشنهاد برای مدیریت دانشگاه90 پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. 90 پیشنهاد به محققان آتی.. 90 منابع.. 91 پرسشنامه. 94  فهرست جداول  جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 71 جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 72 جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و اضطراب دانشجویان.. 72 جدول 4-4: شاخص کفایت مدل رابطه دینداری و اضطراب.. 73 جدول 4-5: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی.. 73 جدول 4-6: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی اضطراب از طریق دینداری.. 73 جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و افسردگی دانشجویان.. 74 جدول 4-8: شاخص کفایت مدل رابطه دینداری و افسردگی.. 74 جدول 4-9: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی.. 74 جدول 4-10: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی افسردگی از طریق دینداری.. 75 جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 75 جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 75 جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 76 جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 76 جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و تنش ارگی دانشجویان.. 77 جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 77 جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 77 جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 78 جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 78 جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و تنش ارگی دانشجویان.. 78 جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 79 جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 79 جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 79 جدول 4-24: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 80 جدول 4-25: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و تنش ارگی دانشجویان.. 80 جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 81 جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 81 جدول 4-28: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 81 جدول 4-29: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 82 جدول 4-30: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و تنش ارگی دانشجویان.. 82
 • مدیریت|پاورپوینت دلبستگی شغلی
 • پاورپوینت دلبستگی شغلی شناسه محصول :95573 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 184 حجم فایل: 606.4472656 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع دلبستگی شغلی، در قالب  pptxو در 19 اسلاید، قابل…

 • زبان و ادبیات فارسی|پاورپوینت قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی
 • پاورپوینت قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی شناسه محصول :72494 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 161 تعداد بازدید : 492 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود پاورپوینت قرائت عربی (1)…

 • معماری|معماری های مفهومی
 • معماری های مفهومی شناسه محصول :55880 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 377 حجم فایل: 0.0625 مگابایت دانلود دانلود مقاله معماری های مفهومی   گوشه ای از متن مقاله : انتزاع…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری موسسه تحقیقات بیمارستان SANT PAU
 • پاورپوینت بررسی معماری موسسه تحقیقات بیمارستان SANT PAU شناسه محصول :102619 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 14340.9502 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری موسسه تحقیقات بیمارستان SANT PAU…

 • روان شناسی|رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری
 • رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری شناسه محصول :59181 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 127 تعداد بازدید : 420 حجم فایل: 0.193359375 مگابایت دانلود…

 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
 • پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی شناسه محصول :86125 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 398 حجم فایل: 0.6328125 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *