روان شناسی|بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت شناسه محصول :50647 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 896 حجم فایل: 0.357421875 مگابایت

دانلود

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع دبیرستان های تیزهوشان استان قم) می باشد. تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از بین دبیرستان های تیزهوشان استان قم انتخاب شدند. كه از بین حجم نمونه و پرسشنامه هایی كه جمع آوری گردید تعداد 90 پرسشنامه قابل بررسی بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از دو پرسشنامه (هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت) در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است. ازنظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار فردی قرار می­گیرد که به طورخاص به موضوعاتی چون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت برمی گردد. . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تأیید قرارگرفته است و ازاعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره برداری قرار گرفت. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت به ترتیب 880/0 و 928/0 بوده است دراین پژوهش جهت بررسی داده هایآماریازنرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارتست از اینكه‌ بین هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت در دانش ­آموزان رابطه معنی­داری وجود دارد. كه فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر های هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت همبستگی زیاد و در جهت عکس دارند، یعنی با افزایش هوش معنوی میزان اعتیاد به اینترنت کاهش میابد. بنابراین افرادی که میزان هوش معنوی آنها بیشتر است ، اعتیاد به اینترنت کمتری دارند.بنابراین نتیجه می گیریم که بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق 2-1. مقدمه 2 2-2. بیان مسئله 4 2-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6 2-4. اهداف تحقیق 7 2-4-1. هدف اصلی.. 7 2-4-2. اهداف فرعی.. 7 2-5. فرضیات تحقیق 7 2-5-1. فرضیه اصلی.. 7 2-5-2. فرضیات فرعی.. 7 2-6. قلمرو تحقیق 8 2-6-1. قلمرو مکانی.. 8 2-6-2. قلمرو زمانی.. 8 2-6-3. قلمرو موضوعی.. 8 2-7. روش کار9 2-7-1. روش تحقیق.. 9 2-7-2. روش گردآوری اطلاعات.. 9 2-8. تعریف عملیاتی و نظری متغیرها9 2-9. تعاریف عملیاتی متغییر های پژوهش 10 2-10. ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 10 فصل دوم ادبیات تحقیق 3-1. بخش اول: هوش معنوی12 3-1-1. هوش… 12 3-1-2. معنویت.. 12 3-1-3. هوش معنوی و مؤلفه های آن. 14 3-1-4. مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 18 3-1-5. رشد هوش معنوی.. 20 3-1-6. هوش معنوی و سلامت روانی.. 21 3-1-7. مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 22 3-2. بخش دوم: اعتیاد به اینترنت24 3-2-1. اینترنت.. 26 3-2-2. اعتیاد به اینترنت.. 27 3-2-3. تاریخچه اینترنت.. 31 3-2-4. اهمیت اینترنت در دنیای امروز32 3-2-5. جذابیت اینترنت در چیست؟. 32 3-2-6. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی.. 34 3-2-7. ارتباط نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت با متغیرهای شخصیتی.. 38 3-2-8. نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت.. 42 3-2-9. اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روانی – اجتماعی:42 3-2-10. دیدگاه نظریه‌های روان‌شناختی:44 3-2-11. آسیب‌شناسی روانی اعتیاد به اینترنت.. 46 3-2-11-1. انواع آسیب‌های فردی و روان‌شناختی.. 46 3-2-12. اختلال‌های روانی كاربرد نادرست اینترنت.. 49 3-2-13. پیشگیری از اعتیاد به اینترنت.. 50 3-3. بخش سوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق53 3-3-1. پژوهش های داخلی.. 53 3-3-2. پژوهش‌های خارجی :57 3-4. نتیجه فصل دوم 64 فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه. 66 3-2- روش پژوهش… 66 3-3 جامعه آماری.. 67 3-4- نمونه آماری.. 67 3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 68 3-6- روایی وپایایی پرسشنامه. 70 3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه 70 3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه 70 3-7- تجزیه و تحلیل آماری.. 72 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 74 4-2- توصیف داده ها74 4-3-تحلیل داده ها75 4-3-1- فرضیه اصلی پژوهش 76 4-3-2- فرضیات فرعی پژوهش 78 4-4- آزمون رگرسیون چندگانه. 83 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه. 85 5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)85 5-2-1- فرضیه اصلی 85 5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش 86 5-3- پیشنهادات.. 87 5-3-1- پیشنهادات برای مدیران :87 5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88 5-4- محدودیت های پژوهش… 89 منابع و مآخذ. 90 الف) فارسی 90 ب) لاتین 91 ضمائم. 95 پرسشنامه 95 خروجی نرم افزار Spss 98  فهرست جداول جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 74 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب میزان اعتیاد به اینترنت.. 75 جدول 4-3: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 75 جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت.. 76 جدول 4-5: شاخص کفایت مدل رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت.. 76 جدول 4-6: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 77 جدول 4-7: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق هوش معنوی.. 77 جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تفکر کلی و بُعد اعتقادیبا اعتیاد به اینترنت.. 78 جدول 4-9: شاخص کفایت مدل رابطه تفکر کلی و بُعد اعتقادیبا اعتیاد به اینترنت.. 78 جدول 4-10: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 79 جدول 4-11: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق تفکر کلی و بُعد اعتقادی.. 79 جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و اعتیاد به اینترنت.. 79 جدول 4-13: شاخص کفایت مدل رابطه توانایی مقابله و تعامل با مشکلاتو اعتیاد به اینترنت.. 80 جدول 4-14: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 80 جدول 4-15: رگرسیون ساده منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق توانایی مقابله و تعامل با مشکلات.. 80 جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرداختن به سجایای اخلاقی و اعتیاد به اینترنت.. 81 جدول 4-17: شاخص کفایت مدل رابطه پرداختن به سجایای اخلاقیو اعتیاد به اینترنت.. 81 جدول 4-18: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 82 جدول 4-19: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق پرداختن به سجایای اخلاقی.. 82 جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خودآگاهی و عشق و علاقه با اعتیاد به اینترنت.. 82 جدول 4-21: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد هوش معنوی.. 83
 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار
 • پیشینه و مبانی نظری تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار شناسه محصول :86089 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.2421875 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری تاثیر خشکسالی بر…

 • علوم انسانی|پاورپوینت رک گویی چیست
 • پاورپوینت رک گویی چیست شناسه محصول :100949 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 4250.961914 مگابایت دانلود پاورپوینت رک گویی چیست   پاورپوینت رک گویی چیست شامل 27…

 • زمین شناسی و نفت|پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور
 • پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور شناسه محصول :63952 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 573 حجم فایل: 0.8359375 مگابایت دانلود پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در…

 • علوم انسانی|پیشینه ومبانی نظری تحقیق نقش مدیران
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق نقش مدیران شناسه محصول :67739 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 185 حجم فایل: 0.115234375 مگابایت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق نقش مدیران توضیحات: فصل دوم…

 • علوم انسانی|مبانی نظری حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه
 • مبانی نظری حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه شناسه محصول :88904 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 138 حجم فایل: 0.076171875 مگابایت دانلود مبانی نظری حمل…

 • علوم پزشکی|بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389
 • بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389 شناسه محصول :56752 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 451…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.