روان شناسی|بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت شناسه محصول :50647 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 896 حجم فایل: 0.357421875 مگابایت

دانلود

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع دبیرستان های تیزهوشان استان قم) می باشد. تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از بین دبیرستان های تیزهوشان استان قم انتخاب شدند. كه از بین حجم نمونه و پرسشنامه هایی كه جمع آوری گردید تعداد 90 پرسشنامه قابل بررسی بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از دو پرسشنامه (هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت) در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است. ازنظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار فردی قرار می­گیرد که به طورخاص به موضوعاتی چون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت برمی گردد. . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تأیید قرارگرفته است و ازاعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره برداری قرار گرفت. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت به ترتیب 880/0 و 928/0 بوده است دراین پژوهش جهت بررسی داده هایآماریازنرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارتست از اینكه‌ بین هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت در دانش ­آموزان رابطه معنی­داری وجود دارد. كه فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر های هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت همبستگی زیاد و در جهت عکس دارند، یعنی با افزایش هوش معنوی میزان اعتیاد به اینترنت کاهش میابد. بنابراین افرادی که میزان هوش معنوی آنها بیشتر است ، اعتیاد به اینترنت کمتری دارند.بنابراین نتیجه می گیریم که بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق 2-1. مقدمه 2 2-2. بیان مسئله 4 2-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6 2-4. اهداف تحقیق 7 2-4-1. هدف اصلی.. 7 2-4-2. اهداف فرعی.. 7 2-5. فرضیات تحقیق 7 2-5-1. فرضیه اصلی.. 7 2-5-2. فرضیات فرعی.. 7 2-6. قلمرو تحقیق 8 2-6-1. قلمرو مکانی.. 8 2-6-2. قلمرو زمانی.. 8 2-6-3. قلمرو موضوعی.. 8 2-7. روش کار9 2-7-1. روش تحقیق.. 9 2-7-2. روش گردآوری اطلاعات.. 9 2-8. تعریف عملیاتی و نظری متغیرها9 2-9. تعاریف عملیاتی متغییر های پژوهش 10 2-10. ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 10 فصل دوم ادبیات تحقیق 3-1. بخش اول: هوش معنوی12 3-1-1. هوش… 12 3-1-2. معنویت.. 12 3-1-3. هوش معنوی و مؤلفه های آن. 14 3-1-4. مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 18 3-1-5. رشد هوش معنوی.. 20 3-1-6. هوش معنوی و سلامت روانی.. 21 3-1-7. مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 22 3-2. بخش دوم: اعتیاد به اینترنت24 3-2-1. اینترنت.. 26 3-2-2. اعتیاد به اینترنت.. 27 3-2-3. تاریخچه اینترنت.. 31 3-2-4. اهمیت اینترنت در دنیای امروز32 3-2-5. جذابیت اینترنت در چیست؟. 32 3-2-6. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی.. 34 3-2-7. ارتباط نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت با متغیرهای شخصیتی.. 38 3-2-8. نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت.. 42 3-2-9. اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روانی – اجتماعی:42 3-2-10. دیدگاه نظریه‌های روان‌شناختی:44 3-2-11. آسیب‌شناسی روانی اعتیاد به اینترنت.. 46 3-2-11-1. انواع آسیب‌های فردی و روان‌شناختی.. 46 3-2-12. اختلال‌های روانی كاربرد نادرست اینترنت.. 49 3-2-13. پیشگیری از اعتیاد به اینترنت.. 50 3-3. بخش سوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق53 3-3-1. پژوهش های داخلی.. 53 3-3-2. پژوهش‌های خارجی :57 3-4. نتیجه فصل دوم 64 فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه. 66 3-2- روش پژوهش… 66 3-3 جامعه آماری.. 67 3-4- نمونه آماری.. 67 3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 68 3-6- روایی وپایایی پرسشنامه. 70 3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه 70 3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه 70 3-7- تجزیه و تحلیل آماری.. 72 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 74 4-2- توصیف داده ها74 4-3-تحلیل داده ها75 4-3-1- فرضیه اصلی پژوهش 76 4-3-2- فرضیات فرعی پژوهش 78 4-4- آزمون رگرسیون چندگانه. 83 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه. 85 5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)85 5-2-1- فرضیه اصلی 85 5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش 86 5-3- پیشنهادات.. 87 5-3-1- پیشنهادات برای مدیران :87 5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88 5-4- محدودیت های پژوهش… 89 منابع و مآخذ. 90 الف) فارسی 90 ب) لاتین 91 ضمائم. 95 پرسشنامه 95 خروجی نرم افزار Spss 98  فهرست جداول جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 74 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب میزان اعتیاد به اینترنت.. 75 جدول 4-3: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 75 جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت.. 76 جدول 4-5: شاخص کفایت مدل رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت.. 76 جدول 4-6: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 77 جدول 4-7: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق هوش معنوی.. 77 جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تفکر کلی و بُعد اعتقادیبا اعتیاد به اینترنت.. 78 جدول 4-9: شاخص کفایت مدل رابطه تفکر کلی و بُعد اعتقادیبا اعتیاد به اینترنت.. 78 جدول 4-10: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 79 جدول 4-11: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق تفکر کلی و بُعد اعتقادی.. 79 جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و اعتیاد به اینترنت.. 79 جدول 4-13: شاخص کفایت مدل رابطه توانایی مقابله و تعامل با مشکلاتو اعتیاد به اینترنت.. 80 جدول 4-14: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 80 جدول 4-15: رگرسیون ساده منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق توانایی مقابله و تعامل با مشکلات.. 80 جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرداختن به سجایای اخلاقی و اعتیاد به اینترنت.. 81 جدول 4-17: شاخص کفایت مدل رابطه پرداختن به سجایای اخلاقیو اعتیاد به اینترنت.. 81 جدول 4-18: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 82 جدول 4-19: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق پرداختن به سجایای اخلاقی.. 82 جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خودآگاهی و عشق و علاقه با اعتیاد به اینترنت.. 82 جدول 4-21: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد هوش معنوی.. 83
 • معماری|پاورپوینت بقعه شيخ زاهد گيلانی
 • پاورپوینت بقعه شيخ زاهد گيلانی شناسه محصول :95146 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 1848.849609 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت بقعه شيخ زاهد گيلانی ۲۶ اسلاید   مشخصات بقعه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پل کابلی آلامیلو
 • پاورپوینت پل کابلی آلامیلو شناسه محصول :100545 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 8324.285156 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با پل آلامیلو، در حجم 44 اسلاید…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ایمنی در ساخت وساز
 • پاورپوینت ایمنی در ساخت وساز شناسه محصول :74031 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 1.2734375 مگابایت دانلود پاورپوینت ایمنی در ساخت وساز پاورپوینت ایمنی در ساخت…

 • علوم انسانی|بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران
 • بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران شناسه محصول :51116 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 404 حجم فایل: 0.053710938 مگابایت دانلود هدف از مطالعات این طرح فراهم کردن شرایط…

 • علوم انسانی|پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP چیست
 • پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP چیست شناسه محصول :99978 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 4424.59668 مگابایت دانلود پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت زمین شناسی - هوازدگی ، انواع و علت های آن
 • پاورپوینت زمین شناسی - هوازدگی ، انواع و علت های آن شناسه محصول :103270 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 2101.341797 مگابایت دانلود در این پروژه  پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *