روان شناسی|بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران شناسه محصول :56196 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 119 تعداد بازدید : 598 حجم فایل: 0.228515625 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران   زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم. هدف:  در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با آزمونهای آنالیز واریانس یكطرفه ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمونهای تی تست نرمال و غیرنرمال و تحلیل رگرسیون، تحلیل شدند. یافته ها: بین سبك زندگی ارتقاء دهنده سلامت و كیفیت زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت(00/0 p=). از میان شش بعد رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ” مسئولیت پذیری در مقابل سلامت خود” ، با میانگین 54/28 بیشترین و ” مدیریت استرس” با میانگین  03/9 كمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. از میان هشت بعد کیفیت زندگی،” عملکرد جسمی” با میانگین 64/26 بیشترین و “محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی ” با میانگین 82/4 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری:  نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارد و همچنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با  مقطع تحصیلی ، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشد. كلید واژه ها: سبك زندگی، سبك زندگی ارتقاء دهنده سلامت، كیفیت زندگی، دانشجویان.   فهرست مطالب                 فصل اول.. 2 کلیات تحقیق.. 2 1-1      مقدمه. 1 1-2      بیان مسئله. 2 1-3      اهمیت و ضرورت: 3 1-4      تعاریف واژه ها: 4 1-4-1          تعریف کیفیت زندگی: 4 1-4-2          تعریف سبک زندگی… 5 1-5      اهداف پژوهش….. 6 1-5-1          هدف كلی: 6 1-5-2          اهداف اختصاصی: 6 1-5-3          اهداف كاربردی… 7 1-6      فرضیه ها 7 1-7      سوالات… 8                فصل دوم. 1 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری.. 1 2-1      مقدمه: 9 2-2      پیشینه مطالعه. 9 2-3      چارچوب نظری و مدل تحلیلی… 14 2-3-1          سبک زندگی: 14 2-3-2          تعریف سبک زندگی: 14 2-3-3          تعاریف جامعه شناسی: 15 2-3-4          تعاریف روانشناختی: 16 2-3-5          ارتقاء سلامت و اهمیت آن: 16 2-4      شیوه زندگی: 18 2-4-1          مفهوم شیوه زندگی: 19 2-4-2          عناصر تشکیل دهنده شیوه زندگی سالم : 20 2-4-3          سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: 21 2-5      نظریات سبک زندگی… 22 2-5-1          مدل نظری سبک زندگی سلامت از کاکراهام : 22 2-5-2          نظریه آدلر: 24 2-6      کیفیت زندگی… 32 2-6-1          مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی: 33 2-6-2          مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی: 35 2-6-3          ابعاد کیفیت زندگی… 36 2-6-4          رویکردهای کیفیت زندگی: 37 2-6-5          شاخص های کیفیت زندگی… 39 2-6-6          شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت : 40 2-7      مدلهای کیفیت زندگی: 41 2-7-1          مدل ادراکی کیفیت زندگی زان : 41 2-7-2          مدل فرل و هاسی: 42 2-8      کیفیت زندگی در ایران.. 42 2-9      نظریات کیفیت زندگی… 43 2-9-1          نظریه های مبتنی بر فرد : 43 2-9-2          شاب و رابنت (1999) : 44 2-9-3          نظریه های روانشناختی: 45 2-9-4          نظریه های انسان شناسی: 45                فصل سوم. 11 روش شناسی تحقیق.. 11 3-1      مقدمه: 48 3-2      نوع پژوهش: 48 3-3      جامعه مورد بررسی: 48 3-4      معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه: 48 3-5      روش نمونه گیری: 49 3-6      حجم نمونه و شیوه محاسبه آن: 49 3-7      مکان و زمان انجام تحقیق: 50 3-8      متغیرها و نحوه سنجش انها: 50 3-8-1          متغیرها: 50 3-9      ابزار پژوهش: 50 3-9-1          پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: 51 3-9-2          پرسشنامه SF36 : 51 3-10    روش جمع آوری داده ها: 54 3-11    روش تجزیه و تحلیل دادها: 54 3-12    شیوه انجام کار: : 54 3-13    ملاحظات اخلاقی: 55                فصل چهارم. 48 توصیف و تحلیل داده ها 48 4-1      مقدمه: 56 4-2      توصیف داده ها: 57 4-2-1          توصیف متغیرهای زمینه ای : 57                فصل پنجم.. 56 بحث و نتیجه گیری.. 56 5-1      مقدمه: 76 5-2      بحث و بررسی یافته های پژوهش: 76 5-3      نتیجه گیری… 86 5-4      پیشنهادات اجرایی… 87 5-5      پیشنهاد برای پژوهشهای آینده: 88 5-6      محدودیت ها 89  فهرست جداول جدول4‑1توزیع سن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 57 جدول4‑2توزیع جنس دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 58 جدول ‏4‑3درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل.. 58 جدول ‏4‑4درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال.. 59 جدول ‏4‑5درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل سکونت فعلی.. 59 جدول4‑6درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل تولد. 60 جدول ‏4‑7درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک قومیت… 60 جدول4‑8درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک نوع مذهب… 61 جدول ‏4‑9درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 61 جدول 4‑10بررسی نرمالیته سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   62 جدول ‏4‑11بررسی نرمالیته متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 63 جدول4‑12بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان  64 جدول 4‑13بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ومتغیر کیفیت زندگی دانشجویان  64 جدول ‏4‑14مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک سن.. 65 جدول ‏4‑15مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک جنس…. 66 جدول ‏4‑16مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 66 جدول ‏4‑17مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک سن.. 67 جدول‏4‑18مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک جنس…. 68 جدول ‏4‑19مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل.. 68 جدول ‏4‑20مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال.. 69 جدول‏4‑21مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 69 جدول ‏4‑22مقایسه میانگین نمرات متغیرهای وضعیت تغذیه، مسئولیت در مقابل سلامتی، رشد روحی، روابط بین فردی،فعالیت جسمی به تفکیک سن   70 جدول ‏4‑23مقایسه میانگین ابعاد کیفیت زندگی به تفكیك سن.. 71 جدول4‑24مقایسه میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی به تفكیك وضعیت اشتغال.. 72 جدول ‏4‑25نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین ابعاد مختلف رفتارهای ارتقا دهنده سلامت… 73 جدول ‏4‑26نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت وکیفیت زندگی.. 73 جدول‏4‑27نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره ابعاد مختلف کیفیت زندگی.. 74 جدول 4‑28نتایج تحلیل رگرسیون خطی برای پیش بینی متغیر وابسته كیفیت زندگی از طریق متغیر مستقل سبك زندگی: 74
 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری اسلامی قرن هفتم تا دهم سبك آذری
 • پاورپوینت بررسی معماری اسلامی قرن هفتم تا دهم سبك آذری شناسه محصول :63100 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 2.186523438 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری اسلامی قرن هفتم…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی (طلاق)
 • پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی (طلاق) شناسه محصول :101769 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 818.7265625 مگابایت دانلود پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی (طلاق)   فایل دانلودی حاوی یک فایل…

 • اقتصاد|مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی
 • مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی شناسه محصول :52696 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 340 حجم فایل: 0.075195313 مگابایت دانلود مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی…

 • معماری|پاورپوینت معماری کلیسای سنت استپانوس
 • پاورپوینت معماری کلیسای سنت استپانوس شناسه محصول :71345 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 6.696289063 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سنت استپانوس پاورپوینت معماری کلیسای سنت استپانوس شامل…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد، رفتار شهروندی
 • پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد، رفتار شهروندی شناسه محصول :88042 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق: مدیریت ارتباط با…

 • روان شناسی|کتاب جادوی فکر بزرگ‌ The Magic of Thinking Big
 • کتاب جادوی فکر بزرگ‌ The Magic of Thinking Big شناسه محصول :101246 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 308 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 4093.444336 مگابایت دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ، یکی از…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *