روان شناسی|بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر شناسه محصول :50802 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 98 تعداد بازدید : 722 حجم فایل: 0.342773438 مگابایت

دانلود

احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است. هوش اخلاقی می­تواند گستره و ژرفای توانمندی­های فکری و عاطفی را درهمه مراحل وابعاد زندگی نمایان کند و نیکی و نیک خویی را پدید آورد. طبق بسیاری از تئوریهای هیجان شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی، تعجب، ترس، خشم، شادکامی، تنفرونگرانی است شادکامی راوابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت بالذت، سطوح بالای رضایت از زندگی ونبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته­اند مسئله پژوهش حاضر این می باشد که آیا رضایت از زندگی، هوش اخلاقی وشادکامی بر افراد تاثیر گذار هست یا خیر؟روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه كاشان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش با به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 80 نفر انتخاب شده است.ابزار اندازه­گیری پژوهش پرسشنامه رضایت از زندگیی، پرسشنامه هوش اخلاقی و پرسشنامه شادكامی آكسفورد می­باشد. نتیجه پژوهش این بود که بین هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله4 1-3- ضرورت واهمیت پژوهش:5 1-4- اهداف پژوهش6 1-4-1- هدف کلی:6 1-4-2- اهداف جزئی:6 1-5- فرضیه های پژوهش6 1-5-1- فرضیات اصلی پژوهش6 1-5-2- فرضیات فرعی پژوهش7 1-6- تعاریف پژوهش:8 1-6-1- تعاریف نظری:8 1-6-2- تعاریف عملیاتی:8 1-7- قلمرو پژوهش9 1-7-1- قلمرو زمانی9 1-7-2- قلمرو مكانی9 1-7-3- قلمرو موضوعی9 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه:11 2-2- رضایت از زندگی11 2-2-1- تفاوت های بومی در زمینه رضایت از زندگی:12 2-2-2- دید گاه های مربوط به رضایت از زندگی13 2-2-2-1- دیدگاه سیلگمن:13 2-2-2-2- دیدگاه مزلو:14 2-2-3- انواع رضایت از زندگی15 2-2-4- قناعت و رضایت15 2-2-5- رضایت یا توهم16 2-2-6- رضایت و شکر17 2-3- هوش اخلاقی17 2-3-1- هوش اخلاقی در افراد21 2-3-2- چگونگی پرورش هوش اخلاقی در كودكان21 2-3-3- هفت فضلیت هوش اخلاقی26 2-3-3-1- همدلی:26 2-3-3-2- وجدان:27 2-3-3-3- خویشتنداری:27 2-3-3-4- احترام:28 2-3-3-5- مهربانی:28 2-3-3-6- تحمل و بردباری:29 2-3-3-7- انصاف:29 2-3-4- انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی30 2-3-5- مفهوم هوش اخلاقی33 2-3-6- عناصر هوش اخلاقی34 2-3-7- فواید هوش اخلاقی35 2-3-8- رشد یا پرورش هوش اخلاقی36 2-3-9- آموزش ارزش ها؛ آموزش هوش اخلاقی36 2-3-10- توصیه های لازم برای آموزش هوش اخلاقی37 2-3-11- هوش اخلاقی در سازمان ها40 2-3-12- هوش اخلاقی در جامعه40 2-3-13- خرده آزمونهای هوش اخلاقی41 2-4- شادكامی42 2-4-1- تعاریف شادی و شادكامی47 2-4-1-1- تعریف شادی از نظر «وسمن وریكس»47 2-4-1-2- تعریف شادی از دید «ون هو ون»47 2-4-1-3- تعریف شادی از نظر «اد دنیر»47 2-4-1-4- دیدگاه سلیگمن48 2-4-2- مفهوم احساس شادمانی48 2-4-3- چگونگی سنجش میزان احساس شادمانی50 2-4-4- شادمانی به عنوان جزء اصلی کیفیت زندگی51 2-4-5- رویکرد های اندازه گیری کیفیت زندگی درجوامع52 2-4-6- ارتباط شادی با سن و جنسیت و نژاد54 2-4-7- رابطة بین شادی با درآمد و كار54 2-4-8- رابطة بین ایمان وشادی55 2-4-9- ارتباط احساس شادی با عزت نفس و برونگرایی55 2-5- پیشینه پژوهش56 2-5-1- پژوهش های خارجی:56 2-5-2- پژوهش داخلی:63 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه77 3-2- روش پژوهش77 3-3- جامعه آماری77 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری78 3-5- نحوه گردآوری داده ها78 3-6- ابزار پژوهش79 3-6-1- پرسشنامه رضایت از زندگی79 3-6-1-1- اعتبار و روایی79 3-6-1-2- نمره گذاری79 3-6-2- پرسشنامه هوش اخلاقی80 3-6-2-1- اعتبار و روایی80 3-6-2-2- روش نمره گذاری80 3-6-3- پرسشنامه شادكامی آكسفورد:80 3-6-3-1- اعتبار و روایی80 3-6-3-2- روش نمره گذاری:82 3-7- روش جمع آوری اطلاعات83 3-8- تجزیه وتحلیل اطلاعات84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه86 4-2- توصیف داده ‌ها87 4-3- تحلیل داده ها88 4-4- بررسی فرضیات اصلی پژوهش89 4-5- بررسی فرضیات فرعی پژوهش94 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه101 5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها101 5-2-1- فرضیات اصلی پژوهش101 5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش103 5-3- یافته های پژوهش105 5-4- پیشنهادات پژوهش105 5-4-1- پیشنهادات کاربردی105 5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی106 5-4-3- محدودیت های پژوهش106 منابع: منابع فارسی :108 منابع لاتین :109 پیوست ها پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)112 پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل113 پرسشنامه شادكامی آكسفورد115 خروجیهای SPSS121 فهرست جداول جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای موردمطالعه87 جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق88 جدول 4-3: شاخصه‌های توصیفی میزان رضایت از زندگی به تفکیک دختر و پسر89 جدول 4-4: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت از زندگی بین دختر و پسر89 جدول 4-5: شاخصه‌های توصیفی میزان هوش اخلاقی به تفکیک دختر و پسر90 جدول 4-6: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات هوش اخلاقی بین دختر و پسر90 جدول 4-7: شاخصه‌های توصیفی میزان شادکامی به تفکیک دختر و پسر90 جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات شادکامی بین دختر و پسر………….. 91 جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و رضایت از زندگی……………….. 91 جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی و رضایت از زندگی……………………. 92 جدول 4-11: شاخص کفایت مدل رابطه هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی…………………… 92 جدول 4-12: تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی. 93 جدول 4-13: خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد متغیرهای مستقل برای پیش‌بینی رضایت از زندگی93 جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عمل کردن مبتنی بر اصول و رضایت از زندگی……….. 94 جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین راستگویی و رضایت از زندگی94 جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین استقامت برای حق و رضایت از زندگی…………… 95 جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وفای به عهد و رضایت از زندگی…………… 95 جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مسئولیت‌پذیری و رضایت از زندگی……………..96 جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اقرار به اشتباهات و رضایت از زندگی…………………96 جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فعالانه علاقه‌مند بودن به دیگران و رضایت از زندگی……. 97 جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات خود و رضایت از زندگی…… 98 جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و رضایت از زندگی98
 • روان شناسی|ارزیابی اثر بخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان با تاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین
 • ارزیابی اثر بخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان با تاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین شناسه محصول :40423 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 585 حجم فایل:…

 • زیست شناسی|پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آن
 • پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آن شناسه محصول :94987 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 488 حجم فایل: 730.1279297 مگابایت دانلود پاورپوینت تقسیم سلولی ومکانیزم های آن در 43…

 • علوم تربیتی|تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار
 • تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار شناسه محصول :53022 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع …

 • حسابداری|حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر
 • حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر شناسه محصول :51517 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 489 حجم فایل: 0.198242188…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع سیمان و موارد مصرف آن
 • پاورپوینت انواع سیمان و موارد مصرف آن شناسه محصول :69363 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 2.145507813 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع سیمان و موارد مصرف آن…

 • معماری|پاورپوینت تأثیر دین بر معماری اسلامی
 • پاورپوینت تأثیر دین بر معماری اسلامی شناسه محصول :72614 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 145 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 2.32421875 مگابایت دانلود پاورپوینت تأثیر دین بر معماری اسلامی   فهرست: معماریعوامل توسعه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *