روان شناسی|بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال

بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال شناسه محصول :50799 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 2045 حجم فایل: 0.6640625 مگابایت

دانلود

به نظر می­ رسد شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری امروزی در بروز پدیده طلاق و رضایت زناشویی زوجین تاثیر زیادی دارد. هدف پژوهش حاصر بررسی تاثیر شبكه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 ساله در سال 1393 می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل كلیه زوجین 25 تا 40 سال در بررسی تأثیر شبكه­ های اجتماعی و دنیای مجازی به میزان طلاق و رضایت زناشویی در سال 1393 می­باشد. مقدار نمونه 100 نفر زوجین 25 تا 40 سال انتخاب شده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایتمندی زناشویی در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایتمندی زناشویی Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبكه­ های اجتماعی و مجازی استفاده شده است. پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال شهرستان کاشان اثر معناداری دارد. هم­چنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی رابطه معناداری وجود دارد. مشخص شد بین رضایت زناشویی زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم­چنین بین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی با سطوح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4 1-4- اهداف پژوهش5 1-4-1- هدف كلی5 1-4-2- اهداف جزئی پژوهش5 1-5- فرضیات پژوهش5 1-5-1- فرضیه اصلی5 1-5-2- فرضیات فرعی6 1-6- تعاریف متغیرهای پژوهش6 1-6-1- تعاریف نظری6 1-6-2- تعاریف عملیاتی6  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1- چیستی شبکه های اجتماعی9 2-2- شبکه اجتماعی به معنای كلی10 2-3- شبکه اجتماعی مجازی چیست؟11 2-4- رسانه اجتماعی یا رسانه شبکه اجتماعی چیست؟11 2-5- معرفی و تاریخچه شبکه های اجتماعی12 2-6- علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی14 2-7- تعامل در شبکه های اجتماعی14 2-8- چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی15 2-9- مطالعات جمعیت شناختی کاربران17 2-10- تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی19 2-10-1- هویت زدایی19 2-10-2- انزواطلبی20 2-10-3- فردگرایی21 2-10-4- روابط آزاد21 2-10-5- استرس زنان22 2-11- اثرات منفی و غیر قابل جبران شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان ها23 2-12- کارکردهای شبکه های اجتماعی26 2-13- کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی اجتماعی29 2-14- رضایت زناشویی32 2-15- دلایل بروز آشفتگی در روابط زناشویی32 2-16- دستیابی به رضایت زناشویی34 2-17- ایجاد رضایت زناشویی35 2-18- زوج خوشبخت و کامل36 2-19- علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین36 2-20- طلاق37 2-21- طلاق و کودکان37 2-22- تاریخچه طلاق38 2-23- اثرات طلاق38 2-24- نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی39 2-25- مدل مثلث عشق استرنبرگ41 2-26- اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی42 2-27- نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر43 2-28- پیشرفت فردی در زوجین44 2-29- روابط جنسی46 2-30- اختلافات مالی46 2-31- روابط والدین و کودک48 2-32- عوامل شخصی48 2-33- حسادت49 2-34- خشونت زناشویی50 2-35- رضایت زناشویی و عقاید مذهبی51 2-36- توصیه های تربیتی برای بحران زدایی52 2-37- هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد53 2-38- کار کرد مطلوب خانواده56 2-39- معنی و مفهوم خانواده متعادل56 2-40- خانواده مدرن57 2-41- زیر منظومه زن و شوهری58 2-42- تفاوت های زنان و مردان59 2-42-1- نقش کروموزوم yدر ایجاد تفاوت ها60 2-42-2- تفاوت در رشد60 2-42-3- تفاوت در علایق و رغبت ها62 2-42-4- پرخاشگری62 2-42-5- اضطراب63 2-43- پیشینه پژوهش63 2-43-1- پژوهشهای خارجی63 2-43-2- پژوهشهای داخلی64  فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1- روش پژوهش69 3-2- جامعه آماری69 3-3- حجم نمونه و نمونه گیری69 3-4- نحوه گردآوری داده ها70 3-5- ابزار اندازه گیری پژوهش70 3-5-1- آزمون رضایتمندی زناشویی Enrich70 3-5-2- پرسشنامه شبكه های اجتماعی و مجازی72 3-6- روش گردآوری داده ها72 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها72 3-8- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق73  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- یافته ها:75 4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان75 4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها80 4-4- بررسی فرضیه های تحقیق80 4-4-1- فرضیات اصلی80 4-4-2- فرضیات فرعی83  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- هدف:88 5-2- فرضیات پژوهش88 5-3- بیان یافته ها و نتیجه88 5-4- همسو كردن89 5-5- پیشنهادات پژوهش89 5-5-1- پیشنهادات بنیادی89 5-5-2- پیشنهادات کاربردی89 5-6- محدودیت های در دسترس پژوهش90  منابع: 5-7- منابع داخلی92 5-8- منابع خارجی96  پیوست ها: 5-9- پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich98 5-10- پرسشنامه شبكه های اجتماعی و مجازی102 5-11- خروجی های نرم افزار SPSS107  فهرست جداول جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی75 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب جنسیت به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی76 جدول 4-3: توزیع افراد بر حسب متقاضی طلاق به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی77 جدول 4-4: توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی77 جدول 4-5: توزیع افراد بر حسب رضایت از روابط زناشویی به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی79 جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق80 جدول 4-7: شاخص کفایت مدل رابطه رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی80 جدول 4-8: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی81 جدول 4-9: خلاصه تحلیل رگرسیون ساده در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی برای پیش بینی رضایت زناشویی81 جدول 4-10: شاخصه های توصیفی میزان رضایت زناشویی به تفکیک افراد غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی اجتماعی82 جدول 4-11: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی بین افراد غیر عضو و عضو82 جدول 4-12: نتایج آزمون خی دوی پیرسون برای ارتباط بین متغیرهای تقاضای طلاق و عضویت83 جدول 4-13: شاخصه های توصیفی میزان رضایت زناشویی به تفکیک زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی اجتماعی83 جدول 4-14: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی بین زنان و مردان عضو84 جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی به تفکیک سطح تحصیلات84 جدول 4-16: تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی بین سطح تحصیلات86  فهرست نمودار نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی75 نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنسیت در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی76 نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب متقاضی طلاق در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی77 نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی78 نمودار 4-5: چگونگی توزیع افراد بر حسب رضایت زناشویی در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی79
 • معماری|تحقیق مكتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )
 • تحقیق مكتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی ) شناسه محصول :54630 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت دانلود تحقیق مكتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )…

 • معماری|پاورپوینت ساختمان های مذهبی
 • پاورپوینت ساختمان های مذهبی شناسه محصول :51382 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 373 حجم فایل: 0.328125 مگابایت دانلود پاورپوینت ساختمان های مذهبی   یكی از مصادیق تفكر توحیدی شیعیان در…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت فرهنگ درجوامع مختلف
 • پاورپوینت فرهنگ درجوامع مختلف شناسه محصول :85678 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 1.600585938 مگابایت دانلود پاورپوینت فرهنگ درجوامع مختلف ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن
 • پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن شناسه محصول :98361 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 2421.543945 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد اهرمها در بدن، در قالب…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت روابط زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت روابط زناشویی شناسه محصول :93360 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 175 حجم فایل: 64.48339844 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره…

 • روان شناسی|پاورپوینت مطالعه بتلهایم در مورد درخودماندگی
 • پاورپوینت مطالعه بتلهایم در مورد درخودماندگی شناسه محصول :85856 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 349 حجم فایل: 1.743164063 مگابایت دانلود پاورپوینت مطالعه بتلهایم در مورد درخودماندگی   پاورپوینت مطالعه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *