روان شناسی|بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان شناسه محصول :52155 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 169 تعداد بازدید : 377 حجم فایل: 0.295898438 مگابایت

دانلود

از آنجایی كه بررسی و شناخت ملاكهای همسرگزینی موجبات تشكیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است. لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاكهایی كه در همسرگزینی افراد تحصیل كرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یك از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق “بررسی میزان تأثیر پذیری ملاكهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است”. چارچوب تئوریك این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مكانی و تئوری مبادله تشكیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش “پیمایش” بعنوان یك روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، كه در بین یك نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تكمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون “t” استیودنت صورت گرفت. نتایج نهایی تحقیق نشان داد كه ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی كه جوانان تحصیل كرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با كسانی را دارند كه از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاكهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاكهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.   فهرست مطالب صفحه     تقدیم و تشکر – چكیده 1 2     – پیشگفتار 3     فصل اول : ” طرح تحقیق”       – مقدمه 6     1-1- بیان مسئله 11     2-1- سئوال تحقیق 15     3-1- اهداف تحقیق 16     4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 18     فصل دوم: ” ادبیات تحقیق”       الف- ازدواج       1-1-2- تعریف ازدواج 22     2-1-2- ازدواج بعنوان یك پدیده اجتماعی و تحول آن 25     3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن 31     4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران 37     ب- پیشینه تحقیق       1-2-2- تحقیقات داخلی 47     2-2-2- تحقیقات خارجی 51     ج- چارچوب نظری       1-3-2- نظریه همسان همسری 59     2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مكمل 69     3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری) 74     4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر 76     5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب 79     – بسوی یك نظریه تركیبی 79     6-3-2- نظریه مبادله 82     – بیان فرضیه ها 85     – مدل تحلیلی 86     فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق”       1-3- روش تحقیق 88     2-3- تكنیك جمع آوری اطلاعات 89     3-3- اعتبار و روائی 89     4-3- نمونه تحقیق 90     5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 90     6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 92     7-3- زمان و مكان تحقیق 93     8-3- كاربرد علمی و عملی پژوهش 93     9-3- متغیرهای تحقیق 94     10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 94     فصل چهارم :       توصیف داده ها 98     فصل پنجم:       – نتیجه گیری 149     – محدودیت ها 151     – پیشنهادات 152     – منابع و مأخذ – پیوست 153 159   فهرست جداول صفحه جدول 1-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 1 (زیبایی ظاهری) 99 جدول 2-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 2 (آراستگی ظاهری) 100 جدول 3-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن) 101 جدول 4-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 4 (سن همسر) 102 جدول 5-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و كتابهای دینی) 103 جدول 6-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 6 (رعایت حجاب) 104 جدول 7-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن) 105 جدول 8-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 8 (فامیل بودن همسر) 106 جدول 9-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 9 (همشهری بودن همسر) 107 جدول 10-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 10 (زبان و قومیت یكسان) 108 جدول 11-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر) 109 جدول 12-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر) 110 جدول 13-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر) 111 جدول 14-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر) 112 جدول 15-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 15 (تحصیلات پدر همسر) 113 جدول 16-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 16 (تحصیلات مادر همسر) 114 جدول 17-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر) 115 جدول 18-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 18 (تحصیلات تحصیلات همسر) 116 جدول 19-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 19 (شغل همسر) 117 جدول 20-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 20 (مهریه) 118 جدول 21-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 21 (جهیزیه) 119 جدول 22-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 22 (اهمیت توجه به نظر والدین) 120 جدول 23-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 23 (همسان تحصیلی) 121 جدول 24-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 24 (میزان تحصیلات همسر) 122 جدول 25-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 25 (اعتقاد دینی خود فرد) 123 جدول 26-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 26 (تناسب سنی) 124 جدول 27-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر برای همسر) 125 جدول 28-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 28 (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر) 126 جدول 29-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر) 127 جدول 30-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس 128 جدول 31-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك تحصیلات 129 جدول 32-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك سن 130 جدول 33-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات 131 جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج 132 جدول 35-4- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یك طرفه (به تفكیك چهار گروه سنی) 141 جدول 36-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك جنس) 143 جدول 37-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك سطح تحصیلات) 145  فهرست نمودارها   صفحه شكل 1 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس 128 شكل 2 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك تحصیلات 129 شكل 3 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك سن 130 شكل 4 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات 131 شكل 5 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك زیبایی ظاهری 134 شكل 6 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اعتقاد مذهبی 135 شكل 7 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك قومیت 136 شكل 8 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك رفاه مادی 137 شكل 9 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سطح تحصیلات همسر 138 شكل 10 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سن همسر 139 شكل 11 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اصالت 140
 • حسابداری|آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 85
 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 85 شناسه محصول :51735 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 320 حجم فایل: 0.01171875 مگابایت دانلود آمار معاملات و محاسبه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رفتار جرات‏مندانه
 • مبانی نظری رفتار جرات‏مندانه شناسه محصول :91811 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 167 حجم فایل: 0.096679688 مگابایت دانلود مبانی نظری رفتار جرات‏مندانه (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر
 • پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر شناسه محصول :53973 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 657 حجم فایل: 2.576171875 مگابایت دانلود پروژه کارافرینی فرآیند تولید  شكر و نیشكر…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اجاره به شرط تملیک چیست
 • پاورپوینت اجاره به شرط تملیک چیست شناسه محصول :94726 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 409.4130859 مگابایت دانلود پاورپوینت اجاره به شرط تملیک چیست  …

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی شناسه محصول :70474 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی توضیحات: فصل دوم…

 • علوم اجتماعی|جایگاه دموكراسی در ایران
 • جایگاه دموكراسی در ایران شناسه محصول :65751 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت دانلود جایگاه دموكراسی در ایران دموكراسی چیست؟ برای دموكراسی در طی این…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *