روان شناسی|بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران شناسه محصول :52001 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 403 حجم فایل: 0.171875 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.   فهرست مطالب چكیده مقدمه………………………………………………………………. 1  فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش 1- موضوع پژوهش…………………………………………….. 4 2- هدفهای پژوهش ………… 4 3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ……………………… 5 4- سؤالهای پژوهش …………………………………… 5 5- فرضیه‎های پژوهش…………………………. 6 6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها…………………………………. 6 خلاصه………………………………………………………….. 8  فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق تعریف رضایت……………………………………………………… 10 تعریف رضایتمندی زناشویی…………………………………. 11 ازدواج …………………………………………………………… 12 تعریف ازدواج …………………………………………………………. 12 فوائد ازدواج………………………………………………….. 13 ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی ………………………………………. 14 افكار مسموم ……………………………………………………………….. 17 بهداشت روانی ………………………………………………………………. 17 بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ………………………………………….. 20 مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق…………………………………………… 20 پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین………………………………………… 20 طرز تفكر وعقاید وتمایلات …………………………………………………….. 21 طرز تلقی ونگرشها …………………………………………………………… 22 عقاید مذهبی ……………………………………………………………….. 23 اختلافات طبقاتی ……………………………………………………………. 23 میزان تحصیلات …………………………………………………………….. 24 توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ……………………………………………… 24 تولد فرزند…………………………………………………………………… 25 تعداد فرزندان……………………………………………………………….. 26 اخلاق ……………………………………………………………………… 26 دخالت اطرافیان وبستگان ……………………………………………………… 27 تفاوت سنی بین زن وشوهر …………………………………………………… 27 رابطه با اولیا ………………………………………………………………… 28 ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد…………………………………….. 29 وجوهی از اختلافات زناشویی……………………………………….. 31 نیازهای احساسی زن ومرد…………………………………………….. 31 چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود………………………………….. 32 نیاز اساسی ازدواج موفق……………………………………………… 33 نقش زن در زندگی امروز …………………………. 35 زن در نقش همسری ……………………………………………… 35 موقعیت زن در اسلام …………………………………………………… 36 ازدواج از نظر اسلام……………………………………………. 37 سختگیری در مسئله ازدواج……………………………………. 38 اهداف والای ازدواج در اسلام…………………………………………………….. 38 معیارهای انتخاب همسر ……………………… 40 خواستگاری………………………………………………………………… 42 مهریه…………………………………………………………………………. 42 جهیزیه ………………………………………………………………. 43 عقد وعروسی……………………………………………….. 44 حقوق زن وشوهر……………………………………………… 45 رفتار……………………………………………………………………. 46 گفتار……………………………………………………… 46 هدف زندگی ازدید قرآن ……………………………………….. 46 اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم …………………………………………………………………………………….. 47 خانواده……………………………………………………………………………. 48 تیپهای خانواده………………………………………………49 خانواده متزلزل …………………………………………….. 50 خانواده متعادل………………………………………………………… 50 خانواده متكامل……………………………………………………………………. 50 ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر………………………………………………. 51 ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر…………………………………… 52 توصیه‎هایی برای زن وشوهرها……………………………………. 53 شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم ……………………………………………. 53 طلاق………………………………………………… 54 خانواده گسسته …………………………………………………………………. 56 اختلافات خانوادگی…………………………………………………. 56 تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه………………………………………….. 57 انواع عوارض بعد از طلاق………………………………………………… 58 تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق……………………………………………….. 59 هوش………………………………………………………………………………… 60 تعریف هوش……………………………………………………………….. 60 وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی ………………………………………………….. 63 هوش عملی وهوش نظری………………………………………………… 64 هوش واستعدادهای دیگر……………………………………… 65 ماهیت عامل g …………………………………………………………. 67 تست هوش چیست……………………………………….. 67 بهره هوشی (هوشبهر )چیست………………………………………………. 67 بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی…………………………………….. 69 ماهیت هوش …………………………………………………. 70 الف- هوش بعنوان توان درك رابطه……………………………………………… 71 ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید…………………… 71 پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری …………………………………………… 72 ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی …………………………………. 72 عوامل موثر در رشد هوش ……………………………………………. 72 نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش……………………………….. 73 1- وراثت وهوش……………………………. 73 2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ………………………………. 75 3- هوش چگونه به ارث میرسد…………………………………………. 75 4- محیط وهوش…………………………………………… 75 5- نقش زمان در تشكیل هوش…………………………………………………………. 76 6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش…………………………………………… 77 آزمون استانداردشده هوش……………………………………………………………. 78 آزمونهای هوش ……………………………………………………………….. 80 آزمونهای گروهی……………………………………………………………..81 آزمونهای فردی هوش………………………………………….. 82 دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش………………………………………. 83 نظریه‎های معاصر هوش…………………………………………………………………. 84 الف: نظریه‎های عاملی هوش………………………………………………………………….. 85 نظریه دوعاملی اسپیرمن…………………………………………………… 86 نظریه سلسله مراتبی……………………………………………………………….. 87 نظریه چند عاملی ترستون…………………………………………………………… 88 نظریه سه بعدی گیلفورد……………………………………………………………….. 89 نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال……………………………………………………………………………… 90 نظریه دوسطحی جنسن………………………………………………………………… 91 ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش……………………………………………………………………………………………….. 92 نظریه شناختی پیاژه درباره هوش………………………………………………………………………………………………… 93 نظریه بازنمایی برونر…………………………………………………………… 95 مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور….. 95 خلاصه 107 فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع 1-انتخاب نمونه114 1-1- جامعه مورد بررسی114 2-1 روش نمونه گیری 115 3-1 نمونه منتخب115 2-ابزار وروش اجرای پژوهش115 1-1 ابزار پژوهش 115 2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH115 3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH119 4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN120 5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریونRAIVEN120 6-2 روش اجرای پژوهش121 3-طرح پژوهش وروشهای آماری121 1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121 1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121 خلاصه122  فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی 1-یافته‎های توصیفی 123 2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126 خلاصه 128  فصل پنجم : بحث ونتایج كمی 1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130 2-تفسیر نهایی 131 3-محدودیتهای پژوهش 137 4-پیشنهادات138 منابع139  پیوستها جدول داده‎های خام مردان142 جدول داده های خام زنان143 فهرست جدولها جدول 1-1- تفسیر كیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو………………………………………. 7 جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123 جدول 2-4 – یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان123 جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124 جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125 جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان126 جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127 جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128 جدول 8-4- نتایج آزمونtمستقل برای هوش مردان وزنان 128  فهرست نمودارها نمودار 1-4میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان124 نمودار 2-4میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125 نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان126
 • اقتصاد|پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎اي و آزمون فرضيه
 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎اي و آزمون فرضيه شناسه محصول :99218 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 153 حجم…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت مفهوم حزب سیاسی
 • پاورپوینت مفهوم حزب سیاسی شناسه محصول :93926 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 353.2402344 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم حزب سیاسی   پاورپوینت مفهوم حزب سیاسی شامل 40…

 • علوم انسانی|پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
 • پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی شناسه محصول :70181 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 0.013671875 مگابایت دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پرسشنامه های زیادی…

 • علوم انسانی|پرسشنامه سازمان نو آورانه
 • پرسشنامه سازمان نو آورانه شناسه محصول :69960 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 151 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است.…

 • علوم انسانی|دانلود مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
 • دانلود مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) شناسه محصول :69663 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 0.037109375 مگابایت دانلود دانلود مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و…

 • علوم انسانی|مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری
 • مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری شناسه محصول :91683 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 200 حجم فایل: 0.036132813 مگابایت دانلود مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری (فصل دوم تحقیق)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *