روان شناسی|بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان شناسه محصول :50669 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 193 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 0.651367188 مگابایت

دانلود

در این پژوهش که به منظور بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان دانشگاه پیام نور (مذکر و مؤنث) پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه ­ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه پیام نور است که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده ­اند و حجم نمونه ­ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده­اند. طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده ­اند تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش…. 1 1-1- مقدمه.. 1 2-1- بیان مسئله.. 4 3-1- اهداف پژوهش.. 12 4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12 5-1- اهداف پژوهش.. 14 6-1- فرضیات پژوهش.. 14 6-1- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 10 1-2- کیفیت زندگی.. 10 2-2- ارزیابی کیفیت زندگی.. 13 3-2- کیفیت زندگی زناشویی.. 14 4-2- رضایت زناشویی.. 15 5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 17 1-5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 18 6-2- خانواده ـ سلامت روان ـ رضایت زناشویی.. 19 7-2- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 30 8-2- تعریف تعرض جنسی.. 30 9-2- تعریف عام رضایت.. 31 10-2- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی).. 31 11-2- بهداشت روانی یا سلامت روان.. 33 12-2- تعریف سازمان جهانی.. 35 13-2- اهمیت بهداشت روان.. 36 14-2- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 37 15-2- بیماری های روانی،علل و انواع.. 38 16-2- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 39 17-2- دین باوری و سلامت روان.. 40 18-2- امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا.. 41 19-2- آثار شکرگزاری بر سلامت روان.. 42 20-2- توکل و سلامت روان.. 43 21-2- بهداشت روانی در نظام خانواده.. 44 22-2- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد.. 45 23-2- بهداشت روانی در دوره نوجوانی:.. 48 24-2- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 51 25-2- بهداشت روانی در دوره پیری.. 52 26-2- تعریف رضایت.. 53 1-27-2- پیدایش رضایت.. 53 2-27-2- ابعاد رضایت.. 55 3-27-2- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 56 4-27-2- رضایت از زندگی زناشویی.. 56 5-27-2- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 57 28-2- ازدواج.. 61 29-2- تشکیل خانواده.. 63 30-2- مهمترین عوامل برای ازدواج های موفق.. 64 1-30-2- سازگاری زناشویی و سلامت روان.. 68 31-2- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 69 32-2- پیشینه پژوهش در ایران.. 72 فصل سوم: روش اجرای پژوهش…. 74 1-3- جامعه آماری پژوهش.. 74 2-3- نمونه پژوهش.. 74 3-3- روش نمونه گیری.. 74 4-3- ابزار پژوهش.. 74 1-4-3- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH.. 74 2-4-3- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH.. 77 3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH.. 78 4-4-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHO) گلدبرگ.. 79 5-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. 83 6-4-3- اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ).. 84 5-3- طرح پژوهش.. 86 6-3- روش اجرا.. 86 7-3- روش تجزیه و تحلیل داده.. 87 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 89 1-4- مقدمه.. 89 2-4- آمار توصیفی.. 90 3-4- آماراستنباطی.. 99 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 104 1-5- بحث و نتیجه گیری.. 104 2-5- محدودیتهای پژوهش.. 104 3-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.. 106 فهرست منابع و مآخذ.. 108 الف) منابع فارسی.. 108 ب) منابع انگلیسی.. 109 ضــمائــم.. 129 الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 129 ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 132 ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 136 د) Spss. 140 Abstract149  فهرست جداول جدول 1-3- همبستگیهای بین زیرمقیاسها و مقیاس کلی GHQ 82 جدول 2-3- جدول نمرات برش مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی 83 جدول1-4- فراوانی تحصیلات. 90 جدول2-4- فراوانی مدت ازدواج. 91 جدول3-4- فراوانی سن. 93 جدول4-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای رضایت زناشویی. 95 جدول5-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای سلامت عمومی. 97 جدول6-4- آزمون پیرسون. 99 جدول7-4- آزمون پیرسون. 99 جدول8-4- آزمون پیرسون. 100 جدول9-4- آزمون پیرسون. 101 جدول10-4- آزمون پیرسون. 101 جدول11-4- رگرسیون چندگانه متغیرها. 102  فهرست نمودار نمودار1-4- تحصیلات. 91 نمودار2-4- مدت ازدواج. 92 نمودار3-4- سن پاسخگویان. 94 نمودار4-4- هیستوگرام رضایت زناشویی. 96 نمودار5-4- هیستوگرام سلامت عمومی. 98
 • کامپیوتر|پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر
 • پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر شناسه محصول :89835 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 0.709960938 مگابایت دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر   چکیده: شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه،…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل مهندس نفت
 • پاورپوینت معرفی شغل مهندس نفت شناسه محصول :86352 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 1070 حجم فایل: 0.095703125 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل مهندس نفت این محصول در قالب…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل
 • پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل شناسه محصول :35 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 1636 حجم فایل: 19.56738281 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل…

 • حسابداری|پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع
 • پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع شناسه محصول :90391 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.45703125 مگابایت دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع…

 • علوم انسانی|پاورپوینت نظام تفتیشی چیست
 • پاورپوینت نظام تفتیشی چیست شناسه محصول :100668 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 4123.09668 مگابایت دانلود پاورپوینت نظام تفتیشی چیست   پاورپوینت نظام تفتیشی چیست شامل 22…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد
 • پاورپوینت صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد شناسه محصول :93970 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 233.7421875 مگابایت دانلود پاورپوینت صورت مجلس تفکیکی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.