روان شناسی|ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه شناسه محصول :50662 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 180 تعداد بازدید : 454 حجم فایل: 0.25 مگابایت

دانلود

هدف از تحقیق حاضر ” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان كارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال تحصیلی92-91″ بود. سؤالات تحقیق با در نظر گرفتن نمره كلی هوش هیجانی و ابعاد كارآفرینی (نیاز به پیشرفت، منبع كنترل درونی، مخاطره پذیری، تحمل ابهام، استقلال طلبی و خلاقیت) و با توجه به ویژگی­های جمعیت شناختی (جنسیت، دانشكده محل خدمت، مرتبه علمی، سنوات خدمت) مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل كلیه اعضای هیأت علمی رسمی كه 130=N نفر بودند كه با استفاده از جدول دكتر كرجسی و مورگان 97 نفر نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده­ها شامل یك پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی به نام بار – آن[1] كه مؤلفه­های خاصی از آن جدا گشته و به صورت یك پرسشنامه با 37 گویه درآمده است و پرسشنامه كارآفرینی كه به صورت محقق ساخته بوده با 47 گویه می­باشد كه ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ به ترتیب 64% و 92% بدست آمد. نتایج نشان داد بین نمره كلی هوش هیجانی و تمام ابعاد كارآفرینی به جز مؤلفه (خلاقیت) همبستگی مثبت و معنادار در سطح (5/0% P<) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با تحمل ابهام بیشترین رابطه و كمترین رابطه با میزان توفیق طلبی مشاهده شد. و بین هوش هیجانی و مولفه خلاقیت رابطه معناداری مشاهده نشد و همچنین تفاوت معناداری بین میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی برحسب (دانشكده محل خدمت، مرتبه علمی، سنوات خدمت) مشاهده نشد به جز (جنسیت) كه هوش هیجانی اعضای هیأت علمی مردها بیشتر از زنها بود و این بخاطر تفاوت بین نسبت آنها در تعداد است. و تفاوت معناداری بین میانگین كارآفرینی اعضای هیأت علمی برحسب (مرتبه علمی، دانشكده محل خدمت) مشاهده نشد ولی از لحاظ جنسیت (مردها بیشتر از زنها) و سنوات خدمت تفاوت معناداری مشاهده می­شود فهرست مطالب چكیده. ‌م مقدمه. ‌ن  فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بیان مسأله. 2 1-2- اهمیت و ارزش تحقیق.. 4 1-3- اهداف تحقیق.. 5 1-3-1-هدف کلی.. 5 1-3-2-اهداف جزئی:6 1-4- قلمرو پژوهش…. 6 1-4-1- قلمرو موضوعی.. 6 1-4-2- قلمرو مکانی.. 7 1-4-3- قلمرو زمانی.. 7 1-5- فرضیه های تحقیق.. 7 1-6- تعاریف واژه ها8 1-6-1- تعاریف نظری واژه ها8 1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها:11 1-7- ﻣﺪل تحلیلی Kuratko.. 13  فصل دوم : پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه. 15 2-1-1 تعریف و تبیین هوش… 15 2-1-2 بررسی نقش و جایگاه هیجانات… 17 2-1-3 فیزیولوژی هیجان. 18 2-1-4 نظریه جیمز- لانگه. 19 2-1-5 نظریه کنون – بارد. 21 2-1-6 تعریف هوش هیجانی.. 22 2-1-7 اهمیت و جایگاه هوش هیجانی.. 23 2-1-8 ابعاد هوش هیجانی.. 24 2-1-8-1 ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه گلمن:24 2-1-8-2 ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه بار-آن. 26 2-1-9 آموزش هوش هیجانی.. 28 2-1-10 ضرورت هوش هیجانی در آموزش عالی.. 28 2-2- قسمت دوم: ادبیات تحقیق.. 30 2-2-1کارآفرینی چیست؟. 30 2-2-2 اهمیت و ضرورت کارآفرینی.. 31 2-2-3 باورهای غلط در مورد کارآفرینی.. 32 2-2-4 کلمه کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان. 33 2-2-5 کارآفرین از دیدگاه محققین علوم رفتاری.. 34 2-2-6 کارآفرینی از دید اندیشمندان مدیریت… 34 2-2-7 کارآفرین سازمانی.. 36 2-2-8 ویژگی­ها و ابعاد كارآفرینی.. 39 2-2-8-1 نیاز به پیشرفت… 39 2-2-8-2 مرکز کنترل. 40 2-2-8-3 تمایل به مخاطرهپذیری.. 42 2-2-8-4 حس استقلال. 43 2-2-8-5 خلاقیت… 43 2-2-8-6 تحمل ابهام. 44 2-2-9 سوابق کارآفرینان. 44 2-2-10. فرآیند کارآفرینی.. 46 2-2-11. عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی.. 49 2-2-12. آموزش کارآفرینی.. 50 2-2-13. نقش دولت ارتباط با کارآفرینی.. 51 2-2-14. نقش دانشگاه در کارآفرینی.. 51 2-2-15 خلاصه بندی فصل دوم:53 2-3- قسمت سوم: پیشینه تحقیقات انجام شده در ارتباط با هوش هیجانی و کارآفرینی.. 54 2-3-1 بازنگری در تحقیقات در زمینه هوش هیجانی.. 54 2-3-1-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 54 2-3-1-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در جهان. 54 2-3-2 بازنگری در تحقیقات انجام شده در زمینه كارآفرینی.. 55 2-3-2-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه کارآفرینی.. 55 2-3-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج در زمینه کارآفرینی.. 56  فصل سوم : روش تحقیق 3-1 مقدمه. 59 3-2 روش تحقیق.. 60 3-3 جامعه آماری.. 61 3-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 62 3-5 ابزار اندازه گیری.. 63 3-6 پایایی و روایی پرسشنامه هوش هیجانی.. 65 3-7 پایایی پرسشنامه. 66 3-8 روش­های آماری تجزیه و تحلیل داده­ها67  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1-مقدمه. 70 4-2. بررسی سؤالهای پژوهشی.. 71 4-3- یافته های تحقیق.. 82  فصل پنجم: نتایج تحقیق 5-1- خلاصه موضوع روشها87 5-2- نتایج یافته های پژوهش…. 88 5-3-نتیجه گیری کلی.. 94 5-4- محدودیت­های تحقیق.. 94 5-5- پیشنهادات کاربردی.. 95 5-6- پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 96 منابع و مآخذ. 97 منابع فارسی.. 97 منابع لاتین.. 101 پیوست ها105 پیوست 1 : پرسشنامه هوش هیجانی.. 106 پیوست 2 : پرسشنامه کارآفرینی.. 109 پیوست 3: خروجی نرم افزار SPSS.. 111 Abstract………………………………127 فهرست جداول  جدول (2-1) مقایسه کارآفرینان با مدیران. 36 جدول (2-2) مقایسه ویژگیهای شخصیتی بین کارآفرینان مستقل و سازمانی.. 38 جدول (2-3) خلاصه تحقیقات دربارۀ ویژگی توفیق طلبی در افراد کارآفرین.. 40 جدول (2-4) خلاصه تحقیقات درباره مرکز کنترل. 41 جدول (2-5) خلاصه تحقیقات دربارهی مخاطره پذیری در کارآفرینان. 42 جدول (3-1) جامعه آماری را به تفکیک دانشکده، مرتبه علمی، جنسیت… 61 جدول (3-2) جامعه آماری را به تفکیک دانشکده. 62 جدول (3-3) توزیع سؤالهای پرسشنامه کارآفرین به حسب ابعاد آن نشان میدهد.64 جدول (3-4) شواهد. 65 جدول (4-1) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه… 71 جدول (4-2) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان استقلال طلبی هیأت علمی دانشگاه …. 71 جدول (4-3) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان تحمل ابهام اعضای هیأت علمی دانشگاه … 72 جدول (4-4) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان توفیقطلبی اعضای هیأت علمی دانشگاه .. 72 جدول (4-5) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه .. 73 جدول (4-6) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان مخاطره پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه .. 73 جدول (4-7) نتایج ضریب همبستگی هوش هیجانی و میزان درونی بودن منبع کنترل اعضای هیأت علمی دانشگاه  74 جدول (4-8): نتایج t مستقل مقایسه میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی دانشگاه … 74 جدول (4-9) نتایج تحلیل واریانس میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اساس انشکدههای دانشگاه . 75 جدول (4-10) مقادیر میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اساس دانشکده های دانشگاه  75 جدول (4-11): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اساس مرتبه علمی 76 جدول (4-12): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین هوش هیجانی بر اساس سنوات خدمت… 76 جدول (4-13): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 77 جدول (4-14): نتایج آزمون تحلیل واریانس میانگین کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه ب77 جدول (4-15) نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان کارآفرینی بر اساس سن.. 78 جدول (4-16) نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان کارآفرینی بر اساس تحصیلات (مونث مذكر)78 جدول (4-17) نتایج مقادیر میانگین و انحراف استاندارد میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی 79 جدول (4-18) نتایج مقادیر میانگین و انحراف استاندارد میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 79 جدول (4-19) نتایج مقادیر میانگین و انحراف استاندارد میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 80 جدول (4-20) نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 80  فهرست اشکال  شکل( 2-1) تفسیر پاسخ های بدنی.. 20 شکل (2-2) نظریه کنون- بارد. 22 شکل (2-3) نمودار فرآیند کارآفرینی.. 48  فهرست نمودار  نمودار (4-1) مربوط به نتایج مقادیر میانگین و انحراف معیار میزان كارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه براساس سنوات خدمت…81
 • صنایع غذایی|پنیر فرآوری شده
 • پنیر فرآوری شده شناسه محصول :64526 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 479 حجم فایل: 0.014648438 مگابایت دانلود پنیر فرآوری شده ساختمان میكروسكوپی پنیر فرآوری شده : فرآوری به طور…

 • علوم انسانی|مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،
 • مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی، شناسه محصول :88953 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 156 حجم فایل: 0.072265625 مگابایت دانلود مبانی نظری نفت خام به…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری مسجد جامع اردستان
 • پاورپوینت تحلیل معماری مسجد جامع اردستان شناسه محصول :103090 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 26717.1875 مگابایت دانلود پاورپوینت  تحلیل معماری مسجد جامع اردستان   پاورپوینت  تحلیل معماری…

 • معماری|پاورپوینت خانه الماسی بر فراز اقیانوس
 • پاورپوینت خانه الماسی بر فراز اقیانوس شناسه محصول :52855 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 319 حجم فایل: 0.36328125 مگابایت دانلود خانه الماسی بر فراز اقیانوس پس از مدت زمانی این…

 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت خود آگاهی چیست
 • پاورپوینت مهارت خود آگاهی چیست شناسه محصول :89825 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 0.502929688 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت خود آگاهی چیست   پاورپوینت مهارت خود آگاهی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت مبانی فکری نهادگرایان
 • پاورپوینت مبانی فکری نهادگرایان شناسه محصول :98548 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 180 حجم فایل: 4566.085938 مگابایت دانلود پاورپوینت مبانی فکری نهادگرایان   پاورپوینت مبانی فکری نهادگرایان شامل 48…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *