حسابداری|مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار شناسه محصول :40319 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 121 تعداد بازدید : 572 حجم فایل: 2.522460938 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و… می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند. در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است . فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان مسئله :6 4-1چارچوب نظری تحقیق :7 5-1فرضیه های تحقیق :8 6-1اهمیت وضرورت تحقیق :10 7-1 حدود مطالعاتی. 11 1-7-1قلمرومکانی تحقیق :11 2-7-1قلمرو زمانی تحقیق :11 8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات:11 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه14 2-2انواع شاخص بورس درایران :15 1-2-2شاخص کل:15 1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل :16 2-1-2-2مواردی که در شاخص کل اثری ندارند:16 3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد17 2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت:17 3-2-2شاخص بازده نقدی:17 4-2-2شاخص صنعت.. 18 5-2-2شاخص مالی. 18 6-2-2شاخص شرکت.. 18 7-2-2شاخص 50 شرکت برتر:18 3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها:19 1-3-2شاخص بورس لندن :19 2-3-2شاخص داو-جونز:19 3-3-2شاخص نزدک:19 4-3-2شاخص نیکی ژاپن:20 5-3-2شاخص دکس :20 6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) :20 7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40(:20 8-3-2شاخص استاندارد اند پورز:20 9-3-2شاخص های بورس مالزی:21 4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار :21 1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی:22 2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی :22 3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی:22 5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال:22 6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری:25 7-2شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا:29 8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ):30 9-2شاخص قدرت نسبی:31 10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال:32 11-2مروری بر مطالعات تجربی :37 1-11-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:37 2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور:42 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه45 2-3روش تحقیق:45 3-3اهداف تحقیق:45 4-3فرضیه های تحقیق :46 1-4-3فرضیه اصلی اول:46 2-4-3فرضیه اصلی دوم:47 5-3جامعه اماری:47 6-3مدل تحلیلی تحقیق:49 7-3 فرایند تحقیق:50 8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق:50 9-3متغیر ها و داده های پژوهش:51 10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار:52 11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق:53 12-3شاخص قدرت نسبی. 54 13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه):55 1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)56 14-3محاسبات مربوط به ریسک:56 15-3بازده :57 16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها57 17-3آزمونT مستقل. 58 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏60 2-4آزمون فرضیه ها :60 1-2-4 فرضیه اصلی اول:60 2-2-4 فرضیه اول(فرعی) :62 3-2-4فرضیه دوم (فرعی) :63 4-2-4فرضیه سوم(فرعی) :65 5-2-4فرضیه چهارم (فرعی) :66 3-4فرضیه دوم (اصلی) :68 1-3-4فرضیه اول (فرعی) :69 2-3-4فرضیه دوم (فرعی) :71 3-3-4فرضیه سوم(فرعی) :73 4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) :74 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه78 2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها78 1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق :78 2-2-5فرضیه فرعی اول:79 3-2-5فرضیه فرعی دوم:79 4-2-5فرضیه فرعی سوم:79 5-2-5فرضیه فرعی چهارم:80 6-2-5فرضیه اصلی دوم:80 7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک:81 8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک:81 9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک:82 10-2-5فرضیه چهارم فرعی :82 3-5نتیجه گیری کلی تحقیق:83 5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83 پیوستها پیوست الف) جداول اماری. 86 پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92 منابع و ماخذ منابع فارسی:107 منابع لاتین:109 چکیده انگلیسی:111  جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق. 5 جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری. 48 جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 61 جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61 جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61 جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 62 جدول5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل. 63 جدول6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص… 63 جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64 جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص… 64 جدول9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65 جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 66 جدول11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66 جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخصقدرت نسبی. 66 جدول13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 67 جدول14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)67 جدول15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص… 68 جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 68 جدول17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69 جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69 جدول19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 70 جدول20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص… 70 جدول21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد70 جدول22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 71 جدول23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72 جدول24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72 جدول25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 73 جدول26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی. 73 جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 74 جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 75 جدول29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)75 جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 75 جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 76  نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه)30 نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی. 32 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49  
 • معماری|پاورپوینت فیلیپ جانسون (Philip Johnson)
 • پاورپوینت فیلیپ جانسون (Philip Johnson) شناسه محصول :68089 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 5.072265625 مگابایت دانلود پاورپوینت فیلیپ جانسون (Philip Johnson)  پاورپوینت فیلیپ جانسون (Philip Johnson) شامل…

 • معماری|دانلود تحقیق و پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری به صورت کامل
 • دانلود تحقیق و پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری به صورت کامل شناسه محصول :52171 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 4.286132813 مگابایت دانلود دانلود تحقیق و پاورپوینت زیبایی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری مرکز مردمی شهرستان مارین اثر فرانک لوید رایت
 • پاورپوینت تحلیل معماری مرکز مردمی شهرستان مارین اثر فرانک لوید رایت شناسه محصول :97933 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 145 حجم فایل: 8.83 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری ساختمان…

 • جزوات دانشگاهی|جزوه آمار حیاتی (قسمت اول)
 • جزوه آمار حیاتی (قسمت اول) شناسه محصول :57509 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 309 تعداد بازدید : 899 حجم فایل: 2.354492188 مگابایت دانلود جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری…

 • پزشکی|پاورپوینت انواع سرطان خون وعلایم و نحوه درمان آن
 • پاورپوینت انواع سرطان خون وعلایم و نحوه درمان آن شناسه محصول :94230 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 311.7646484 مگابایت دانلود انواع سرطان خون, علایم سرطان خون و…

 • روان شناسی|پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC
 • پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC شناسه محصول :100188 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 120 تعداد بازدید : 123 حجم فایل: 194.7294922 مگابایت دانلود پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC   پاورپوینت روانسنجی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *