حسابداری|مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرض صفر

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرض صفر شناسه محصول :56973 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 115 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 5.166015625 مگابایت

دانلود

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم     83   چكیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد . واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود   مقدمه: تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد  (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند. نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان  و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.   فهرست مطالب: چكیده:    1 مقدمه:    2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه           4 2-1 تاریخچه مطالعاتی        5 3-1بیان مساله       8 4-1 چارچوب نظری تحقیق  9 5-1  فرضیه های تحقیق      15 6-1  اهداف و ضرورتهای پژوهش      16 7-1  حدود مطالعاتی           16 1-7-1 قلمرو موضوعی       16 2-7-1 قلمرو مکانی            16 3-7-1 قلمرو زمانی            16 8-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات      17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه           20 2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار        20 1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور          22 2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی  23 1-2-2-2 تمرکز مالکیت      24 2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد        26 3-2-2-2 واسطه های خارجی            27 4-2-2-2 دسترسی به بازار   28 5-2-2-2 معامله ی اینترنتی  29 6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه      30 7-2-2-2  هزینه های معامله 31 8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی         32 9-2-2-2 محصولات          34 10-2-2-2 پذیرش متقابل     36 11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء          36 12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی            37 13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها        38 14-2-2-2 راهبری شرکتی  39 15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها        40 16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس           41 17-2-2-2 موارد دیگر        41 3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن    43 1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام          43 2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام          44 3-3-2 هزینه های اجرای سفارش:      44 4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی:  44 5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست :    45 6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام            45 7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  46 2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام      47 3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام            47 4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود         49 5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام   50 6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام        51 7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    52 8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها    53 9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  53 10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام      54 11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام    55 4-2 پیشینه تحقیق  56 1-4-2 خارجی      56 2-4-2 داخلی        57 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه           59 2-3 طرح تحقیق    60 3-3 روش اجرای  تحقیق      60 4-3مدل مفهومی تحقیق        61 5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی 61 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 64 7-3  متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64 1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) :    64 2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته )        64 8-3 روش تحلیل داده ها       65 9-3 فرایند آزمون فرضیه ها  66 10-3 روش آزمون فرضیه ها            67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏           69 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها     69 3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق            70 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:           71 5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72 1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول:      72 2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم:       74 3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم:      76 4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم:   78 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه           82 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    83 1-2-5 نتایج فرضیه اول      83 2-2-5 نتایج فرضیه دوم      83 3-2-5 نتایج فرضیه سوم      84 3-2-5 نتایج فرضیه چهارم   84 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق  84 4-5 پیشنهادها       84 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش  85 2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی        85 پیوست ها پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384  87 پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385    89 پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386    91 پیوست د:نام شرکتها در سال 1387     93 پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388     95 منابع و ماخذ منابع فارسی         117 منابع لاتین           118 چکیده لاتین          119 فهرست جداول: جدول ( 1-1) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام 11 جدول(1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)            70 جدول(2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S برای متغیرهای وابسته       71 جدول(3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در            72 جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها      73 جدول  (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها      73 جدول  (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست    74 جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست   75 جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست    75 جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش   77 جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش        77 جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش          77 جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود      79 جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود         79 جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در       79 جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها          80   عنوان: مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم         83 فرمت: doc تعداد صفحات:115
 • شبکه های کامپیوتری|پاورپوینت معرفی Wimax
 • پاورپوینت معرفی Wimax شناسه محصول :91065 موضوع : شبکه های کامپیوتری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 1866 حجم فایل: 1.319335938 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی Wimax WiMAX  یک روش بى سیم فوق العاده سودمند…

 • نمونه سوالات کنکور کارشناسی|نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم تجربی1
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم تجربی1 شناسه محصول :58975 موضوع : نمونه سوالات کنکور کارشناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 946 حجم فایل: 0.854492188 مگابایت دانلود نمونه سوالات کنکور…

 • مکانیک|مداخله ارگونومی در ایران خودرو
 • مداخله ارگونومی در ایران خودرو شناسه محصول :51870 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 463 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود از زمان پیدایش علم فاكتورهای انسانی تاكنون سه دوره متفاوت در…

 • معماری|طراحی هتل5 ستاره
 • طراحی هتل5 ستاره شناسه محصول :40409 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : dwg تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 508 حجم فایل: 10.109375 مگابایت دانلود پروژه طراحی هتل در منطقه تقاطع خیابان ولیعصر و اتوبان نیایش تهران شامل…

 • علوم انسانی|فروش فایل و کسب درآمد از اینترنت
 • فروش فایل و کسب درآمد از اینترنت شناسه محصول :69584 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 204 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود فروش فایل و کسب درآمد از اینترنت

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری ویلا با طبقه معلق و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل معماری ویلا با طبقه معلق و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :97902 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 198 حجم فایل: 7.52 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.