حسابداری|طراحی سیستم بودجه بندی جامع

طراحی سیستم بودجه بندی جامع شناسه محصول :50762 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 1074 حجم فایل: 0.186523438 مگابایت

دانلود

در این پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع را در پنج فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا کلیاتی از بودجه و بودجه بندی و کاربردهای بودجه در شرکت را بحث می کنیم. در فصول بعدی به بیان نحوه بودجه نویسی ، ارائه راهکارها و مشکلات آن می پردازیم. نمونه ای از بودجه نویسی در سازمان تامین اجتماعی را نیز مطرح که مورد بررسی قرار می دهیم. ( محقق) بودجه مبنای عملیات اجرایی دولت است ، زیرا دولت می بایست تمام فعالیت­های مالی خود ، اعم از كسب درآمد و پرداخت هزینه­ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام دهد. بنابراین بودجه می تواند آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا نماید.(ابراهیمی نژاد. 1380) با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد كشور، كنترل مخارج ، اهمیت خود را از دست داده و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، كنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید، تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا كرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملكردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. (فخاریان، 1386، ص 44) این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، كارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلكه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاكید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریك از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود كه درآمد ها به چه منظور خرج میشود. فهرست مطالب فصل اول: كلیات ، تعاریف و مفاهیم بودجه بندی،طراحی سیستم بودجه بندی جامع 1-1-چکیده9 1-2- مقدمه. 10 1-3- چارچوب نظری.. 10 1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11 1-5- بیان مسئله. 12 1-6- مقاصد بودجه بندی.. 13 1-7- وظایف بودجه بندی.. 14 1-8- بودجه و چرخه بودجه ریزی.. 17 1-9- مبنا ی بودجه بندی.. 17 1-10- مزایای بودجه بندی.. 18 1-11- محدودیت های بودجه بندی.. 18 1-12- دوره زمانی بودجه. 19 1-13- تعاریف واژه ها(کلیاتی در خصوص بودجه)19  فصل دوم: رابطه بودجه با برنامه ریزی و کاربردهای بودجه در شرکت 2-1-مقدمه. 23 2-2- اجزای کلی بودجه جامع. 23 2-2-1- بودجه عملیاتی.. 23 2-2-2- بوجه مالی.. 27 2-3- بودجه هزینه های سرمایه ای.. 28 2-4- طرح سود. 28 2-5- اعمال کنترل از طریق بودجه. 29 2-6- دفاع از بودجه. 29 2-7- جنبه های انسانی طراحی بودجه ریزی.. 30 2-8- سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت… 30 2-9- هدفهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد. 32 2-10- نظارت بر بودجه. 33 2-10-1- مرحله نظارت… 33 2-11- نظارت بر بودجه در ایران. 33 2-11-1- نظارت درونی.. 33 2-11-2- نظارت بیرونی.. 36 2-12- منابع درآمدی بودجه. 36 2-12-1- مالیات ها36 2-12-2- سایر درآمدها :38 2-12-3- واگذاری دارایی های مالی.. 38 2-12-4- واگذاری دارایی های سرمایه ای.. 39 2-12-5- نشر اسكناس… 39 2-13- کسری بودجه و روش های تامین آن در یك شركت… 40 2-14- انواع کسری بودجه. 42 2-14-1- کسر بودجه اداری ( غیرمعقول )42 2-14-2- کسربودجه ناشی از اوضاع واحوال اقتصادی.. 42 2-14-3- کسربودجه مربوط به ساختمان اقتصادی.. 43 2-15- روش های تامین و جبران کسری بودجه. 44 2-16- راههای تامین کسری بودجه پول ملی.. 45 2-17- ایجاد بدهی و تعهد. 45 2-18- دریافت وام از منابع داخلی.. 45 2-19- انتشاراوراق قرضه. 45 2-20- کاهش هزینه ها46 2-21- كسری بودجه و تورم. 46 2-22- روش جدید تامین كسری بودجه دولت… 47 2-23- معنای فروش ارز تکلیفی.. 47 2-24- پیامدهای تأمین كسر بودجه به روش‌های نادرست… 48 فصل سوم: نحوه بودجه نویسی موجود و ارائه یك نمونه از آن 3-1-انواع روشهای بودجه نویسی.. 50 3-1-1- بودجه بندی براساس نوع هزینه یامصرف… 50 3-1-2- بودجه بندی براساس داده های مدیریتی.. 50 3-1-3- بودجه بندی براساس روش آماده سازی.. 50 3-2- انواع روشهای آماده سازی بودجه. 51 3-2-1- بودجه بندی متمركز. 51 3-2-2- بودجه بندی خطی.. 51 3-2-3- بودجه بندی فرمولی.. 51 3-2-4- بودجه بندی برنامه ای.. 52 3-2-5- بودجه عملیاتی.. 52 3-2-6- نظام برنامه ریزی ،برنامه نویسی و بودجه. 52 3-2-7- بودجه بندی برمبنای صفر. 53 3-3- روشهای برآورد و تنظیم درآمدها53 3-3-1- روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد )53 3-3-2- روش سال ما قبل آخر. 54 3-3-3- روش پیش بینی مستقیم. 54 3-4- روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )55 3-4-1- روش تنظیم بودجه متداول. 55 3-4-2- بودجه ریزی افزایشی.. 58 3-4-3- بودجه برنامه ای.. 58 3-4-4- بودجه عملیاتی.. 60 3-5- مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی.. 61 3-6- روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی.. 63 3-7- نظام بودجه بندی طرح و برنامه. 65 3-8- بودجه بندی برمبنای صفر. 66 3-9- بودجه ربزی بر مبنای هدف… 68 3-10- نارسایی های بودجه بندی.. 68 3-11- نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمانهای دولتی.. 72 3-12- نظارت و کنترل. 72 3-13- بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی.. 74 3-13-1- فرآیندها، چالش ها و راهکارهای بودجه ریزی در سازمان. 74 3-14- بررسی فرآیند بودجه و بودجه نویسی در سازمان تامین اجتماعی.. 75 3-14-1- مراحل تهیه بودجه در سازمان تامین اجتماعی.. 75 3-14-2- شناخت موجودیتهای مرتبط با نظام بودجه ریزی سازمان. 79 3-15- کاستی ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ریزی سازمان تامین اجتماعی.. 82 3-15-1- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه ریزی.. 83 3-15-2- فقدان سیاستها و اهداف مشخص در بودجه. 83 3-15-3- عدم وجود ارتباط منطقی بین بودجه بخش های مختلف… 84 3-15-4- ضعف ارتباطی با بودجه دولت… 85 3-15-5- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت… 86 3-15-6- عدم در نظر نگرفتن کلیه عوامل تاثیر گذار بر بودجه. 87 3-15-7- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان. 88 3-16- پیشنهادی برای تهییه و تنظیم بودجه در سازمان تامین اجتماعی.. 89 3-16-1- كلیات الگوی میان مدت مخارج.. 90 3-16-2- چگونگی اجرای MTEF در سازمان تامین اجتماعی.. 95 فصل چهارم: معرفی یك سیستم بودجه نویسی جدید و بیان محاسن و معایب آن 4-1-روشهای بودجه ریزی جدید. 97 4-2- بودجه ریزی متداول ( سنتی )97 4-2-1- نقاط ضعف سیستم بودجه ریزی سنتی در دستگاههای اجرائی.. 97 4-3- بودجه ریزی افزایشی.. 98 4-3-1- بودجه برنامه ای.. 98 4-3-2- بودجه بندی بر مبنای صفر. 99 4-3-3- نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی ( نظام بودجه بندی طرح و برنامه )100 4-4- بودجه ریزی عملیاتی.. 101 4-4-1- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی.. 101 4-5- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی ( متداول ) و برنامه ای.. 103 4-6- پیشینه بودجه ریزی عملیاتی.. 104 4-7- اهداف بودجه ریزی عملیاتی.. 108 4-8- مزایای بودجه ریزی عملیاتی.. 108 4-9- مراحل انجام بودجه عملیاتی.. 110  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1-نتیجه گیری.. 115 5-2- پیشنهادات ، راهكارها و رهنمودهای كیفی و كمی.. 117 5-3- چالش های بودجه ریزی در ایران. 117 5-3-1- عدم اعتقاد و التزام به اجرای برنامه. 118 5-3-2- ناهماهنگی میان مصارف و منابع بودجه:118 5-3-3- نا كارآمدی نحوه تخصیص اعتبارات… 119 5-3-4- عدم رعایت مبانی بودجه ریزی عملیاتی.. 119 5-3-5- تعداد ، حجم بالا و ابهام در ردیفهای متفرقه(ردیفهای متمركز)120 5-3-6- عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی و برنامه های میان مدت وبلند مدت كشور. 120 5-3-7- در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیتهای فعلی دولت روی هزینه های آتی.. 120 5-3-8- وجود هزینه های پنهان در بودجه :121 5-3-9- تعیین تكلیف برای قلمروهای نا مربوط به سیاستگذاری مالی.. 121 ضمیمه. 123 منابع و ماخذ:124 الف) منابع فارسی.. 124 ب) منابع لاتین.. 126
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع فرایندهای لجن فعال (فرآیندهای تصفیه فاضلاب)
 • پاورپوینت انواع فرایندهای لجن فعال (فرآیندهای تصفیه فاضلاب) شناسه محصول :86553 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 440 حجم فایل: 0.6328125 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع فرایندهای لجن فعال (فرآیندهای…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ساختمان مجلس سنای ایران در تهران
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان مجلس سنای ایران در تهران شناسه محصول :103641 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 415 حجم فایل: 11.21 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل ساختمان مجلس سنای ایران…

 • عمران و ساختمان|اصول و راهکارهای تعمیر و نگهداری ساختمان
 • اصول و راهکارهای تعمیر و نگهداری ساختمان شناسه محصول :72779 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 5.190429688 مگابایت دانلود یکی از کارهای پر هزینه در کلیه…

 • مدیریت|پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان
 • پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان شناسه محصول :99800 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید :…

 • علوم انسانی|مبانی نظری منزلت اکثریت در قرآن، شهرت، اکثریت در زمامداری اسلام، اکثریت از نظر امامان شیعه
 • مبانی نظری منزلت اکثریت در قرآن، شهرت، اکثریت در زمامداری اسلام، اکثریت از نظر امامان شیعه شناسه محصول :88654 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 154 حجم فایل: 0.123046875 مگابایت…

 • هنر|پاورپوینت آشپزی ترش و شیرین
 • پاورپوینت آشپزی ترش و شیرین شناسه محصول :69011 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 451 حجم فایل: 4.157226563 مگابایت دانلود  پاورپوینت آشپزی ترش و شیرین در این فایل کتاب اصلی ترش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *