حسابداری|تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران شناسه محصول :56970 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 221 تعداد بازدید : 368 حجم فایل: 0.770507813 مگابایت

دانلود

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران   چكیده: هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شركت هایی كه  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. كه از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، كه این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذكور می باشد. واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری،  بازده حقوق صاحبان سهام.     مقدمه: با توجه به اینكه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است كه مدیریت یك شركت در مورد چشم انداز آینده  شركت نسبت به سهامداران شركت از اطلاعات  بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شركت سود سهام بیشتری نسبت به  آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار كند،این موضوع ممكن است نشانه این باشد كه چشم انداز مالی آینده شركت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یك شركت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان كه به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شركت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد كه ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممكن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر كند.بنابراین به نظر می رسد اگر شركتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ كند،آن دسته از سرمایه گذاران كه سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شركت است و آن دسته از سرمایه گذاران كه این سیاست را به عنوان یك خبر خوب تلقی می كنند ، اقدام به خرید سهام می كنند و تا زمانی كه این سیاست تغییر نكند ، سهامدار شركت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شركت است.بنابراین عكس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت كه سرمایه گذاران بازار سرمایه كشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شركت هایی نمایند كه كسب حداكثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد كشور گردد.در این راستا نحوه عملكرد مدیرانی كه توانسته باشند علاوه بر حفظ كارائی عوامل مختلف در عملكرد شركت ، توان سودآوری شركت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شركت و اجرای پروژههای دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.   چكیده:      1 مقدمه:      2 فصل اول: آلیات تحقیق 1-1 مقدمه   5 2-1 بیان مسئله:   6 3-1  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:     8 4-1 اهداف تحقیق   9 5-1  چارچوب نظری تحقیق  10 6-1  مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 13 7-1  فرضیه‏های تحقیق:    15 8-1 تعریف واژه های و اصطلاحات  16 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه  19 2-2  مفهوم سود در سطح ساختار  21 1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود   21 2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود    22 3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)  22 1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی     22 2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی     23 4-2  مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)   25 1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 25 2-4-2 رویکرد بازار سرمایه     26 5-2  مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی 27 6-2 سود حسابداری  27 7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی 27 8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام 28 1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری 28 9-2  پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری     29 10-2  ارتباط بین سود و قیمت سهام    29 11-2 سود خالص  به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد  30 12-2  ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن  31 13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده  32 14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 34 2-14-2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها   39 15-2سود تقسیمی ((DPS     40 16-2 پیشینه تحقیق 71 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه   84 2-3 روش تحقیق     84 3-3 جامعه مطالعاتی 85 4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها  85 5-3 نمونه و نمونه گیری  88 6-3 قلمرو تحقیق   89 7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 89 8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات 90 1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:  90 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 96 10-3 نرم افزار تحلیل آماری    98 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه‏: 100 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها  100 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 102 4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق  104 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 104 2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود:    105 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:    105 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم     108 3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم     112 -2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی     168 -2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر  اصلی و سه متغیرکمکی  169 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه:  176 2-5- خلاصه تحقیق   176 3-5 نتایج آزمون فرضیه ها 177 1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول    177 1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1 178 2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1 178 3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1 179 4-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-1 179 5-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-1 180 6-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-1 180 2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم    180 1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2 181 2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2 181 3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2 182 4-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-2 182 5-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-2 183 6-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-2 183 3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم    183 1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3 184 2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3 184 3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3 185 4-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-3 185 5-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-3 186 6-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-3 186 4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته   187 5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و  سه متغیرمجازی با متغیر وابسته   187 4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 188 5-5 پیشنهادها     189 1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش     189 2-5-5 سایر پیشنهادها    191 3-5-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی     191 6-5 محدودیت های تحقیق   192 پیوست ها پیوست الف مربوط به نام شركت های نمونه آماری     195 منابع و ماخذ منابع فارسی:      201 منابع لاتین: 205 منابع اینترنتی    206   فهرست جداول   جدول (1- 1) تحقیقات انجام شده 11 جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام  48 جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)   101 جدول  2-۴  آزمون کلموگروف – اسمیرنوف  K-S)) 105 جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی     106 جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 106 جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)     107 جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون   108 جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و سودهرسهم    109 جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 110 جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)     110 جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون   111 جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم     112 جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     113 جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    113 جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون  114 جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی  بالاتری  دارند.      115 جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     116 جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    117 جدول شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی  پایین تری دارند.    118 جدول شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     119 جدول شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    120 جدول شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.   121 جدول شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     122 جدول شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    123 جدول شماره (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.  124 جدول شماره (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     125 جدول شماره (29-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    126 جدول شماره (31-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان بالاتری دارند     127 جدول شماره (32-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     128 جدول شماره (33-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    129 جدول شماره (35-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.     130 جدول شماره (36-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     131 جدول شماره (37-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    131 جدول شماره (39-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی  بالاتری  دارند.      133 جدول شماره (40-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     134 جدول شماره (41-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    134 جدول شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی  پایین تری دارند.    136 جدول شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     137 جدول شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون ()     137 جدول شماره (46-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.      139 جدول شماره (47-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     140 جدول شماره (48-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    140 جدول شماره (50-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.     142 جدول شماره (51-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     143 جدول شماره (52-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    143 جدول شماره (54-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.     145 جدول شماره (55-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     146 جدول شماره (56-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    146 جدول شماره (58-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده  حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.     147 جدول شماره (59-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     148 جدول شماره (60-4) : ضرایب معادله رگرسیون  149 جدول شماره (62-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود  هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی  بالاتری  دارند. 150 جدول شماره (63-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     151 جدول شماره (64-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    152 جدول شماره (66-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود  هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی  پایین تری دارند.    153 جدول شماره (67-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     154 جدول شماره (68-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    155 جدول شماره (70-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود  هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.   156 جدول شماره (71-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     157 جدول شماره (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون  158 جدول شماره (74-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود  هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.  159 جدول شماره (75-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     160 جدول شماره (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    161 جدول شماره (78-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود  هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.     162 جدول شماره (79-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     163 جدول شماره (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    164 جدول شماره (82-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود  هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.     165 جدول شماره (83-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     166 جدول شماره (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    166 جدول شماره (86-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی به طور كلی    168 جدول شماره (87-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)     168 جدول 88-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی) به روش Enter    168 جدول شماره (89-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و سه متغیر مجازی قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به دفتری ، بازده حقوق صاحبان سهام  با تغییرات سود آتی به طور كلی 169 جدول شماره (90-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)    170 جدول 91-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی و مجازی) به روش Enter  170 جدول 92-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی 12 فرضیه مورد نظر در رگرسیون متغیره    172 جدول93- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفكیكی از كلیه متغیر های تحقیق 174    فهرست نمودار   نمودار 1-2 نحوه محاسبه استهلاک در اقتصاد و حسابداری    24 نمودار 2-2 ـ عایدات ، سرمایه گذاری و منابع مالی جدید  61 نمودار (3-2 ) درصد نرخ تنزیل به نسبت سود باقیمانده    65   عنوان:تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران   فرمت:docx   تعداد صفحات:221
 • حسابداری|پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1)
 • پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1) شناسه محصول :96910 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 96 تعداد بازدید : 1677 حجم فایل: 530.484375 مگابایت دانلود پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1)   بخشی از متن:…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با پورتال و انواع آن
 • پاورپوینت آشنایی با پورتال و انواع آن شناسه محصول :103818 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 868 حجم فایل: 4.19 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با پورتال و انواع آن شامل…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جو سازمانی
 • پاورپوینت جو سازمانی شناسه محصول :69261 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 1188 حجم فایل: 0.0625 مگابایت دانلود پاورپوینت جو سازمانی پاورپوینت جو سازمانی شامل 10 اسلاید  (ویژه رشته…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی حیدرعلی اف آذربایجان
 • پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی حیدرعلی اف آذربایجان شناسه محصول :95810 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 6181.321289 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل مرکز فرهنگی حیدرعلی اف باکو…

 • علوم اجتماعی|فلسفه تنظیم خانواده
 • فلسفه تنظیم خانواده شناسه محصول :65829 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 0.010742188 مگابایت دانلود فلسفه تنظیم خانواده نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت پارازیت ارتباطی چیست
 • پاورپوینت پارازیت ارتباطی چیست شناسه محصول :90430 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 358 حجم فایل: 0.384765625 مگابایت دانلود پاورپوینت پارازیت ارتباطی چیست   پاورپوینت پارازیت ارتباطی چیست شامل 41…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.