حسابداری|تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه شناسه محصول :56839 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 355 حجم فایل: 1.706054688 مگابایت

دانلود

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه   چكیده تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88  برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه اول  آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد. وا‍ژه های كلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه   فهرست مطالب             چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول : کلیات تحقیق 3          مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 3          بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… 5          اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6          اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………. 6          چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7          مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 11        فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 11        تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………………………..             فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 14        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 15        مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 15        هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………………….. 15        تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه………………………………………………………………………………… 17        مدلهای هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………. 19        اهرم مالی و ارزش گذاری………………………………………………………………………………………………… 20        مفهوم ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………………………… 20        عوامل موثر بر ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………… 22        عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………. 24        عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه………………………………………………………………………………….. 26        ضرورت توجه به پارامتر های داخلی…………………………………………………………………………………….. 27        دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 32        الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات………………………………………………………………………………………. 34        الگوی میلر………………………………………………………………………………………………………………….. 34        انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی………………………………………………………………………… 35        تئوری توازی ایستا…………………………………………………………………………………………………………. 36        تئوری سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………….. 37        نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای………………………………………. 38        مالیات و ساختار سرمایه…………………………………………………………………………………………………… 39        مالیات بر درآمد شرکت…………………………………………………………………………………………………….. 39        اثر هزینه های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………….. 41        مالیات و هزینه های ورشکستگی…………………………………………………………………………………………. 42        سایر نواقص بازار………………………………………………………………………………………………………….. 42        اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست…………………………………………………………………….. 43        تفاوت هزینه های وام گیری……………………………………………………………………………………………….. 43        هزینه های نمایندگی………………………………………………………………………………………………………… 45        سیگنالهای مالی……………………………………………………………………………………………………………… 45        تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده………………………………………………………………………… 46        ساختار مطلوب در عمل…………………………………………………………………………………………………… 47        انعطاف پذیری مالی……………………………………………………………………………………………………….. 49        پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..             فصل سوم:روش شناسی تحقیق 55        مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 56        فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 57        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 58        جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 58        نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 59        نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. 59        متغیر های مدل ……………………………………………………………………………………………………………. 63        روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 65        آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک…………………………………………………………………………………….             فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 70        مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 70        آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………… 72        آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………. 72        آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………. 80        آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 82        آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….               فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 87        مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 88        نتایج حاصل از فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………… 90        محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 91        پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………             منابع و ماخذ 93        منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 94        منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….             پیوست ها 96        نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 99        جداول آماری………………………………………………………………………………………………………………. 125      چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………   فهرست جداول 99        جدول1-الف  آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ……….. 99        جدول2-الف  آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال………….. 99        جدول3 الف  آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال………………….. 100      جدول4 –الف  آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال……………….. 101      شكل1- الف  آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال………….. 101      جدول 1-ب  آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار……….. 101      جدول 2-ب  آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………………….. 102      جدول 3- ب  آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی روش بازار…………………….. 102      جدول 4 – ب  آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی به روش بازار…………………… 103      شكل 1- ب  آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………….. 103      جدول1 – ج  آزمون چاو برای مدل 3 …………………………………………………………………………………….. 103      جدول2 – ج  آزمون هاسمن برای مدل 3………………………………………………………………………………….. 103      جدول 3-ج  آزمون گلجسر برای مدل 3……………………………………………………………………………………. 103      جدول4 – ج  آزمون مدل 3 ………………………………………………………………………………………………… 104      جدول 5-ج  آزمون رمزی برای مدل 3……………………………………………………………………………………. 105      جدول 6-ج  آزمون برش پاگان برای مدل 3 ………………………………………………………………………………. 105      جدول 1- د  آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………………………… 105      جدول 2- د  آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ……………………… 105      جدول 3- د  آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال …………………. 105      جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………………………… 106      شكل 1 – د  آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………………… 107      جدول 1- ه  آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ……………………………………. 107      جدول 2- ه  آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ……………………………………. 108      جدول 3- ه  آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ………………………………… 108      جدول 1-ی  چاو برای آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 108      جدول 2-ی  برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………. 108      جدول3- ی  آزمون رمزی برای فرضیه دوم …………………………………………………………… 109      جدول 4- ی  آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ……………………………………………………………………………. 109      جدول 5- ی  آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ……………………………………………………………………………. 110      شكل 1- ی  آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم ……………………………………………………………………….. 110      شكل 1- ز  توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند …………………………………………………………………. 110      شكل 2- ز  توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك ………………………………………………………………… 110      جداول 1- چ  جداول دهك ها برای فرضیه سوم……………………………………………………………………………. 116      جدول 1- پ  آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری…………………………………………………………….. 117      جدول 2- پ  آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی …………………………………………………………… 117      جدول 3- پ  آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های ………………………………………………. 118      شكل های نرمالسازی به روش جوهانسون ………………………………………………………………………………..   عنوان: تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه فرمت: doc تعداد صفحات: 137  
 • عمران و ساختمان|مقاله- بتن سبک اتو کلاو شده
 • مقاله- بتن سبک اتو کلاو شده شناسه محصول :57211 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 0.654296875 مگابایت دانلود مقاله- بتن سبک اتو کلاو شده   خلاصه…

 • جزوات دانشگاهی|جزوه کامل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • جزوه کامل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی شناسه محصول :102656 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 1163 حجم فایل: 3540.104492 مگابایت دانلود جزوه کامل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی به…

 • علوم تربیتی|بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان
 • بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان شناسه محصول :52189 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 121 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 0.126953125 مگابایت دانلود فهرست مطالب چكیده                                              …

 • علوم انسانی|عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
 • عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق شناسه محصول :55492 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 217 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 0.169921875…

 • روان شناسی|پاورپوینت آزمون هوش استنفورد بینه
 • پاورپوینت آزمون هوش استنفورد بینه شناسه محصول :87370 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 1777 حجم فایل: 1.244140625 مگابایت دانلود پاورپوینت آزمون هوش استنفورد بینه   پاورپوینت آزمون هوش استنفورد…

 • روان شناسی|پاورپوینت مکانیسم دفاعی اضطراب زا
 • پاورپوینت مکانیسم دفاعی اضطراب زا شناسه محصول :87826 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 1.306640625 مگابایت دانلود پاورپوینت مکانیسم دفاعی اضطراب زا   پاورپوینت مکانیسم دفاعی اضطراب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *