حسابداری|بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب شناسه محصول :52669 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.145507813 مگابایت

دانلود

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسببا توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود. فهرست مطالب:پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3      1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4      1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4      1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6      1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7               1-5.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7      1-6.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8      1-7.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8      1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9      1-9.جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 9      1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 9      1-11.قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 10      1-12.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 10      1-13.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 14      1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………. 14فصل دوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 152-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16      2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17      2-2-1-تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………………………… 17      2-2-2-مقاصد بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18      2-2-3-وظایف بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18             2-2-4-روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 19      2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 24      2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی…………………………………………………………………………….. 25      2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ……………………………………………………………… 25      2-3. عوامل بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 26      2-3-1-عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی…………………………………………………………………………………………………………….. 31      2-3-3-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 37      2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 42      2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………….. 42      2-4-2-چرا بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 44      2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………. 45      2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ……………………………………… 46      2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………… 46      2-4-4-2-انگلیس……………………………………………………………………………………………………………………………. 48      2-4-4-3-امریكا………………………………………………………………………………………………………………………………. 50      2-4-4-4-ایرلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 54      2-4-4-5  هلند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56      2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 57      2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………… 58      2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا……………………………………………………………………… 60      2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ……………………………………………………………………………….. 60      2-5 نتایج و جمع‌بندی  ………………………………………………………………………………………………………………….  70فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 73     3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74      3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 74      3-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 75      3-4.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 75      3-5.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76      3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 77      3-7. نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77      3-8.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 79      3-9.روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80      3-10.پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81             3-11- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 82      3-12 خلاصه و جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 85فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 87        4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87      4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 87      4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. 91      4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 92      4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….. 95      4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………….. 98      4-7 نتیجه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 105فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 106    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-1.نتیجه گیری کلی    107    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-2.پیشنهادها   109فهرست جدول هاجدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج………………………………………………………… 72جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88جدول 4-2 : مدرك تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89جدول 4-3 : رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 96جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………………… 103جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105فهرست نمودارهانمودار4-1: سوابق كاری كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………. 88نمودار4-2: تحصیلات كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 89نمودار4-3: رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………… 90
 • معماری|سیاست‌های مسكن در اروپا
 • سیاست‌های مسكن در اروپا شناسه محصول :65243 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 0.01171875 مگابایت دانلود سیاست‌های مسكن در اروپا در این تحقیق با مراجعه به چند منبع…

 • معماری|پاورپوینت اندیشه در معماری
 • پاورپوینت اندیشه در معماری شناسه محصول :93093 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 3719.998047 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت اندیشه در معماری ، در حجم 17 اسلاید قابل…

 • معماری|پاورپوینت مرمت کاروانسرای رباط سرپوش
 • پاورپوینت مرمت کاروانسرای رباط سرپوش شناسه محصول :94499 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 22377.9707 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و مرمت کاروانسرای رباط سرپوش ، در حجم 76…

 • علوم انسانی|پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست
 • پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست شناسه محصول :104289 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 470 حجم فایل: 4.65 مگابایت دانلود پاورپوینت اینترنت ماهواره ای چیست شامل 42 اسلاید زیبا ،…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی جامع چای
 • پاورپوینت بررسی جامع چای شناسه محصول :64483 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 366 حجم فایل: 0.834960938 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی جامع چای تاریخچه چای: خاستگاه اصلی چای کشور چین…

 • حسابداری|آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86 شناسه محصول :51726 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.024414063 مگابایت دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.