حسابداری|بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب شناسه محصول :52669 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.145507813 مگابایت

دانلود

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسببا توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود. فهرست مطالب:پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3      1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4      1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4      1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6      1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7               1-5.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7      1-6.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8      1-7.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8      1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9      1-9.جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 9      1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 9      1-11.قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 10      1-12.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 10      1-13.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 14      1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………. 14فصل دوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 152-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16      2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17      2-2-1-تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………………………… 17      2-2-2-مقاصد بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18      2-2-3-وظایف بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18             2-2-4-روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 19      2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 24      2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی…………………………………………………………………………….. 25      2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ……………………………………………………………… 25      2-3. عوامل بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 26      2-3-1-عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی…………………………………………………………………………………………………………….. 31      2-3-3-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 37      2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 42      2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………….. 42      2-4-2-چرا بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 44      2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………. 45      2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ……………………………………… 46      2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………… 46      2-4-4-2-انگلیس……………………………………………………………………………………………………………………………. 48      2-4-4-3-امریكا………………………………………………………………………………………………………………………………. 50      2-4-4-4-ایرلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 54      2-4-4-5  هلند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56      2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 57      2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………… 58      2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا……………………………………………………………………… 60      2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ……………………………………………………………………………….. 60      2-5 نتایج و جمع‌بندی  ………………………………………………………………………………………………………………….  70فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 73     3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74      3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 74      3-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 75      3-4.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 75      3-5.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76      3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 77      3-7. نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77      3-8.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 79      3-9.روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80      3-10.پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81             3-11- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 82      3-12 خلاصه و جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………. 85فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 87        4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87      4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 87      4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. 91      4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 92      4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….. 95      4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………….. 98      4-7 نتیجه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 105فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 106    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-1.نتیجه گیری کلی    107    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5-2.پیشنهادها   109فهرست جدول هاجدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج………………………………………………………… 72جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88جدول 4-2 : مدرك تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89جدول 4-3 : رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 96جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………………… 103جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105فهرست نمودارهانمودار4-1: سوابق كاری كاركنان بانك سپه استان یزد…………………………………………………………………………. 88نمودار4-2: تحصیلات كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 89نمودار4-3: رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد……………………………………………………………………… 90
 • مدیریت|پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک
 • پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک شناسه محصول :51619 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 0.28125 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22 در این…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت پل گلدن گیت ، گلدن گیت پارک و خیابان لمبارد واقع در شهر سانفرانسیسکو
 • پاورپوینت پل گلدن گیت ، گلدن گیت پارک و خیابان لمبارد واقع در شهر سانفرانسیسکو شناسه محصول :98233 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 171 حجم فایل: 3935.720703 مگابایت…

 • معماری|دانلود پروژه معماری
 • دانلود پروژه معماری شناسه محصول :52543 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 139 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 13.53808594 مگابایت دانلود این محصول در قالب فایل word و در 139 صفحه تهیه و تنظیم…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس وبر
 • پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس وبر شناسه محصول :92624 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.38671875 مگابایت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی معرفت ماکس وبر   پاورپوینت جامعه…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد
 • پاورپوینت فصل دهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد شناسه محصول :99901 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 594.6835938 مگابایت…

 • علوم انسانی|پاورپوینت دادورز کیست
 • پاورپوینت دادورز کیست شناسه محصول :99087 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 158 حجم فایل: 4109.052734 مگابایت دانلود پاورپوینت دادورز کیست   پاورپوینت دادورز کیست شامل 25 اسلاید زیبا ،…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *