حسابداری|بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران شناسه محصول :55539 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 117 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 0.419921875 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران   چكیده: یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته  شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87  در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل  استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی  بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد  وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس  را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند. واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه   مقدمه: مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران  ،2009، 5) چن و همکاران   (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند. نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.   فهرست مطالب: چكیده:    1 مقدمه:    2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه            4 2-1- تاریخچه مطالعاتی       5 3-1-بیان مسأله      6 4-1- چارچوب نظری تحقیق 7 5-1- فرضیات تحقیق          7 6-1اهداف تحقیق    8 1-6-1 اهداف علمی تحقیق    8 2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق            8 7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق    8 8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق          9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه            11 2-2-تعریف ساختار سرمایه   12 3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه           13 1-3-2 نظریه درآمد خالص    13 2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص     14 3-3-2 نظریه سنتی 14 4-2- تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها           14 1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر         14 1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر     15 2-1-4-2 – هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر         15 3-1-4-2 – هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر  16 2-4-2تئوری تبادل ایستا       16 3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی           17 4-4-2-تئوری ساختار سازمانی           17 5-2- هزینه سرمایه 18 6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه    19 1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی 19 2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت     19 3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت  20 2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت     20 1-2-6-2-عوامل خارجی      20 1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست          20 2-1-2-6-2- منبع سرمایه     21 2-2-6-2-عوامل داخلی        21 1-2-2-6-2- اندازه شرکت     21 2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه            22 3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی )      22 4-2-2-6-2- سودآوری        22 5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت      23 6-2-2-6-2- فرصت های رشد           23 7-2-2-6-2- حجم فروش      24 8-2-2-6-2- کسری مالی      24 9-2-2-6-2- بازده سهام        24 10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام            25 11-2-2-6-2-نقدشوندگی      25 7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام    28 1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها       28 2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  29 3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام      29 4-7-2رابطه بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش      30 5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود          34 6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام     34 7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  35 8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام      36 9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها      37 10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام       38 11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39 12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام           39 8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی        41 9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش          46 1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش  :      47 2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی  :           47 3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست     48 10-2- نتیجه گیری 49 11-2-مروری بر پیشینه تحقیق           49 1-11-2- تحقیقات خارجی     49 2-11-2- تحقیقات داخلی       52 فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه            56 2-3- روش تحقیق  57 3-3- جامعه آماری  58 4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق      59 1-4-3- متغیر مستقل           60 2-4-3- متغیر وابسته          60 3-4-3- متغیر های کنترل     60 5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات :          61 6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق     62 7-3 – مدل مفهومی تحقیق     64 8-3- آزمون های تحقیق       66 9-3-تحلیل رگرسیون           67 10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است.           69 11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق   69 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏            71 2-4-  نتایج آمار توصیفی     71 3-4-  آزمون همسانی واریانس :         72 4-4- ماتریس همبستگی        73 5-4- تحلیل رگرسیون          74 1-5-4 آزمون فرضیه اول     76 2-5-4 آزمون فرضیه دوم     77 3-5-4 آزمون فرضیه سوم    77 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه            79 2-5- خلاصه تحقیق            79 3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها     79 4-5 – نتایج کلی تحقیق        81 5-5- نوآوری تحقیق           83 6-5- پیشنهادها      83 1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    84 2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    84 7-5 – محدودیت های تحقیق: 84 پیوست ها خروجی نرم افزار  87 منابع و ماخذ منابع فارسی:        99 منابع لاتین:          101 چکیده انگلیسی:     102   فهرست جداول: جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق     5 جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61 جدول 1-4 آمار توصیفی      72 جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل           73 جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی   74 جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75 جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون     76   فهرست نمودارها: نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی          64   عنوان: بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران فرمت: word تعداد صفحات: 117
 • محیط زیست|مجموعه تست جنگل‌ شناسی واکولوژی جنگل رشته جنگلداری
 • مجموعه تست جنگل‌ شناسی واکولوژی جنگل رشته جنگلداری شناسه محصول :55469 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 6602 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود توضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد…

 • معماری|پاورپوینت معماری مدیترانه‌ای
 • پاورپوینت معماری مدیترانه‌ای شناسه محصول :73004 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 1.014648438 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مدیترانه‌ای پاورپوینت معماری مدیترانه‌ای شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی انسفالیت (عفونتهای مغزی)
 • پاورپوینت بررسی انسفالیت (عفونتهای مغزی) شناسه محصول :64954 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 501 حجم فایل: 0.15234375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی انسفالیت (عفونتهای مغزی) بخشی از متن : انسفالیت نوعی…

 • زبان و ادبیات فارسی|نقد و بررسی دیوان سید رضی
 • نقد و بررسی دیوان سید رضی شناسه محصول :54801 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 157 تعداد بازدید : 481 حجم فایل: 5.72265625 مگابایت دانلود نقد و بررسی دیوان سید رضی  …

 • زبان و ادبیات فارسی|پاورپوینت زندگینامه فریدون مشیری
 • پاورپوینت زندگینامه فریدون مشیری شناسه محصول :100084 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 459 حجم فایل: 1310.364258 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه فریدون مشیری   فریدون مشیری در سال…

 • فقه و حقوق اسلامی|دانلود تحقیق با عنوان یتیم
 • دانلود تحقیق با عنوان یتیم شناسه محصول :54447 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 348 حجم فایل: 5.721679688 مگابایت دانلود تحقیق با عنوان یتیم   این محصول در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *