حسابداری|بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان شناسه محصول :40407 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 684 حجم فایل: 1.591796875 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با توجه به روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده است . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات تحقیق و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشته است و این امر بیانگر این موضوع است که نوع مالکیت شرکتها (ازحیث دولتی و خصوصی ) بر افزایش میزان اشتباهات با توجه به هدف ایجاد آنها تاثیر گذار است . فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1- بیان مسئله9 4-1- سوالات و اهداف تحقیق. 10 5-1- فرضیات تحقیق. 10 6-1- حدودمطالعاتی. 13 1-6-1 قلمرو موضوعی:13 2-6-1 قلمرو زمانی :13 7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه16 2-2- فرهنگ چیست؟16 3-2- تفسیر فرهنگ… 16 4-2- انواع فرهنگ… 17 1-4-2- فرهنگ انعطاف پذیر. 17 2-4-2- فرهنگ مأموریتی. 17 3-4-2- فرهنگ مشاركتی. 18 4-4-2- فرهنگ مبتنی بر تداوم18 5-2- نظریه وتحقیق هافستد در خصوص فرهنگ… 19 1-5-2- “فرهنگ به عنوان یك برنامه ریزی ذهنی”. 19 2-5-2- سمبل ها، قهرمان ها، عقاید مذهبی و ارزش ها19 3-5-2- لایه های فرهنگ… 20 4-5-2- تفاوت های فرهنگی براساس سرزمین، مذهب، جنس، نسل وسطح فرهنگ… 20 6-2- ابعاد مد نظر هافستد برای مطالعه فرهنگ… 21 1-6-2- فاصله قدرت.. 21 1-1-6-2- تفاوت های فاصله قدرت در درون كشورها: طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات وشغل. 22 2-1-6-2- تفاوت فاصله قدرت در میان كشورها: ریشه های خانوادگی. 23 3-1-6-2- فاصله قدرت در مدرسه24 4-1-6-2- فاصله قدرت در محیط كار. 24 5-1-6-2- فاصله قدرت و دولت.. 27 6-1-6-2- فاصله قدرت و عقاید27 2-6-2- فردگرایی/ جمع گرایی در جامعه29 1-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در ارتباط با شغل. 30 2-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در خانواده30 3-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در مدرسه31 4-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در محیط كار. 32 5-2-6-2- فردگرایی، جمع گرایی وعقاید35 7-2- مدلهای بررسی تغییرات حسابداری. 39 1-7-2- مدل مك- كینون. 39 2-7-2- ابعاد ارزشهای فرهنگی از دیدگاه ترنر وترامپنرز. 41 3-7-2- توجه به وضعیت اكتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی. 42 8-2- اشتباهات حسابداری. 43 1-8-2- انواع اشتباهات حسابداری. 44 1-1-8-2- انواع مختلف اشتباهاتی که ممکن است طی فعالیتهای یک واحد تجاری رخ دهد به شرح زیر است:44 2-1-8-2- نمونه ای از اشتباهات فوق به شرح زیر می باشد :46 2-8-2- نحوه اصلاح اشتباهات از نظر استانداردهای حسابداری ایران. 47 1-2-8-2- تعدیلات‌ سنواتی‌. 47 2-2-8-2- تغییر در رویه‌ حسابداری‌. 48 3-2-8-2- اصلاح‌ اشتباه‌49 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه51 2-3- روش تحقیق. 51 3-3- فرضیه ها52 4-3- جامعه آماری تحقیق. 52 5-3- نمونه آماری. 53 6-3- مدل مفهومی تحقیق. 53 7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها54 8-3- متغیرهای مورد مطالعه55 9-3- روش اندازه گیری متغیر ها و تجزیه و تحلیل داده ها:57 1-9-3- شاخص فاصله قدرت.. 57 2-9-3- شاخص فرد گرایی. 58 3-9-3- اشتباهات حسابداری. 58 10-3- روشهای آماری آزمون فرضیات تحقیق. 59 11-3- نحوه آزمون فرضیه های تحقیق. 59 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏62 2-4- اندازه گیری متغیر فاصله قدرت.. 62 3-4- اندازه گیری متغیر فردگرایی. 64 4-4- اشتباهات حسابداری. 67 5-4- آزمون آماری فرضیه های تحقیق. 68 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه97 2-5- بیان یافته ها97 3-5- نتیجه گیری. 98 1-3-5- نتیجه گیری کلی به تفکیک فرضیه ها ی اصلی تحقیق :98 4-5- پیشنهادات.. 100 5-5 محدودیت ها ی تحقیق. 100 پیوستها پیوست 1– شاخص مولفه های فرهنگی. 103 پیوست 2– اشتباهات حسابداری. 105 منابع و ماخذ منابع فارسی:111 منابع لاتین:113 چکیده انگلیسی:116  جدول (1-2) تفاوت های كلیدی میان جوامع با فاصله قدرت كم وزیاد26 جدول (2-2) تفاوت های كلیدی جوامع با فاصله قدرت كم و زیاد28 جدول (3-2) تفاوت های كلیدی میان جوامع جمع گرا وفردگرا34 جدول ( 4-2) تفاوت های كلیدی میان جوامع فردگرا وجمع گرا36 جدول (1-4 ) چهار سبک مدیریتی از استبدادی تا مشارکتی کامل. 63 جدول(2-4)شاخص فاصله قدرت.. 63 جدول (3-4) نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هر یک ازاهداف شغلی باعوامل 65 جدول ( 4-4 ) شاخص فرد گرایی. 66 جدول ( 5-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1. 69 جدول ( 6-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1(مرحله دوم)70 جدول ( 7-4 )نتیجه فرضیه 2-1-1. 71 جدول ( 8-4 )نتیجه فرضیه 2-1-1(مرحله دوم)72 جدول ( 9-4 ) نتیجه فرضیه 3-1-1. 73 جدول ( 10-4 )نتیجه فرضیه 3-1-1(مرحله دوم)74 جدول (11-4) نتایج آزمون فرضیات 1-1. 75 جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیات 2-1. 76 جدول (13-4) نتایج آزمون فرضیات 3-1. 79 جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیات 4-1. 82 جدول (15-4) نتایج آزمون فرضیات 1-2. 85 جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیات 2-2. 88 جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیات 3-2. 91 جدول (18-4) نتایج آزمون فرضیات 4-2. 94  نمودار 1-2 مدل هافستده37 نمودار 2-2 مدل گری. 38 نمودار 3-2 مدل مك كیون. 39 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق.
 • شیمی|پاورپوینت تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه
 • پاورپوینت تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه شناسه محصول :102338 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 44.92773438 مگابایت دانلود پاورپوینت تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه   قسمتی از متن:…

 • اقتصاد|مجموعه تست اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی
 • مجموعه تست اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی شناسه محصول :55472 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت دانلود آزمون آمادگی کارشناسی ارشد   آزمون آمادگی کارشناسی ارشد…

 • کامپیوتر|پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر
 • پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر شناسه محصول :65064 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.161132813 مگابایت دانلود پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر مقدمه : آموزشگاه میکس و مونتاژ…

 • علوم انسانی|پاورپوینت کمیته رفع تبعیض علیه زنان
 • پاورپوینت کمیته رفع تبعیض علیه زنان شناسه محصول :99885 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 4261.813477 مگابایت دانلود پاورپوینت کمیته رفع تبعیض علیه زنان   پاورپوینت کمیته…

 • معماری|پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری
 • پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری شناسه محصول :101811 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 156 حجم فایل: 4128.09082 مگابایت دانلود پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری   بخشی از متن پاورپوینت :…

 • تاریخ|پاورپوینت کل کتاب حسابرسي 2 تألیف پرويز گلستاني
 • پاورپوینت کل کتاب حسابرسي 2 تألیف پرويز گلستاني شناسه محصول :96697 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 192 تعداد بازدید : 500 حجم فایل: 1009.392578 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت کل کتاب حسابرسي 2 تألیف پرويز…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *