حسابداری|بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :55538 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 140 تعداد بازدید : 421 حجم فایل: 0.46484375 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   چکیده تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم¬افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود. بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد. واژگان کلیدی : ساختار سرمایه، چرخه عمر شرکت، تئوری سلسله مراتبی، کسری مالی   فهرست مطالب: فصل اول : کلیات تحقیق 1-1) مقدمه          1 2-1) بیان مسئله     1 3-1)  بیان ضرورت و اهمیت موضوع            2 4-1) اهداف تحقیق 2 5-1)  سؤال اصلی تحقیق :   3 6-1) فرضیه‌های تحقیق       4 7-1) قلمرو تحقیق  5 1-7-1) قلمرو زمانی           5 2-7-1) قلمرو موضوعی      5 3-7-1) قلمرو مكانی           5 8-1) تعریف متغیرهای تحقیق            6 9-1) ساختار پایان‌نامه          10 فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 1-2)مقدمه           12 2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها   12 1-2-2) سیستم مالی 12 1-1-2-2) بازارهای مالی      13 2-1-2-2) واسطه‌های مالی    14 2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی           15 1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع     15 1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی       17 1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت       23 2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت        24 3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت         26 3-2-2) سهام عادی 27 1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران)      27 2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی 29 1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی      29 2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی       30 3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام    30 4-2-2) سودهای توزیع نشده  31 1-4-2-2) سود انباشته         33 1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته     34 1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته     34 2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته     35 2-4-2-2) سود سهمی          35 1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی 36 5-2-2) وام‌ بلندمدت            37 1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت  37 2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت       38 1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی            38 2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی            38 6-2-2) وام کوتاه‌مدت          39 1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت       39 2-6-2-2) شرایط وام           40 7-2-2) نوآوری در تأمین مالی           41 3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه     41 1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)   42 1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه          43 1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی   43 2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)    44 3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی)    45 1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی 45 2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای       47 4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته        47 2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)  48 1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه    49 2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی          49 2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی            50 2-3-2) ساختار سرمایه        50 1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه          51 2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه           52 1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص      54 2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی        55 3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی   56 4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی 57 4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها    58 1-4-2) ایجاد        59 2-4-2) طفولیت     59 3-4-2) رشد سریع  60 4-4-2) بلوغ         61 5-4-2) تكامل       62 6-4-2) دوران پیری           63 7-4-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر 67 8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت 68 5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق       69 1-5-2) تحقیقات خارجی       69 2-5-2) تحقیقات داخلی         72 فصل سوم :  روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه          78 2-3- روش و نوع پژوهش    78 3-3- جامعهی آماری           79 4-3- تعیین حجم نمونه و نمونهگیری   79 5-3- روش و ابزار گردآوری دادهها    80 6-3- سؤال پژوهش            81 7-3- تدوین فرضیهها          81 9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها        85 1-9-3- یافته‌های توصیفی     85 2-9-3- یافته‌های استنباطی    85 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 1-4) مقدمه          90 2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق           91 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها        92 4-4) آزمون همبستگی         93 5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون    94 6-4) آزمون همخطی           94 7-4) آزمون عدم خود همبستگی         95 8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن        95 1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول     97 2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم     98 3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم    99 4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم  101 5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم    102 6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم            104 9-4) خلاصه نتایج 106 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5) مقدمه          108 2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق     108 3-5) یافته‌های مهم تحقیق     109 4-5) بحث و نتیجه‌گیری      109 5-5) پیشنهادها      110 6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده 111 منابع و ماخذ         112   عنوان: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرمت: word تعداد صفحات: 140  
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پایدار سازی گود برداری به روش Nailing
 • پاورپوینت پایدار سازی گود برداری به روش Nailing شناسه محصول :74446 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 315 حجم فایل: 5.5859375 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت پایدار سازی…

 • اقتصاد|پاورپوینت فین تک و کاربرد آن در اقتصاد مدرن
 • پاورپوینت فین تک و کاربرد آن در اقتصاد مدرن شناسه محصول :93071 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 400 حجم فایل: 0.366210938 مگابایت دانلود پاورپوینت فین تک و کاربرد آن در…

 • علوم انسانی|مبانی نظری منزلت اکثریت در قرآن، شهرت، اکثریت در زمامداری اسلام، اکثریت از نظر امامان شیعه
 • مبانی نظری منزلت اکثریت در قرآن، شهرت، اکثریت در زمامداری اسلام، اکثریت از نظر امامان شیعه شناسه محصول :88654 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 154 حجم فایل: 0.123046875 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل خانه زینت الملک
 • پاورپوینت تحلیل خانه زینت الملک شناسه محصول :102762 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 26302.29395 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل خانه زینت الملک   پاورپوینت تحلیل خانه زینت الملک…

 • برق|گزارش کارآموزی پست ملک (مشهد)
 • گزارش کارآموزی پست ملک (مشهد) شناسه محصول :55871 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 0.08984375 مگابایت دانلود گزارش کارآموزی پست ملک (مشهد)   مقدمه : پست ملک در…

 • فقه و حقوق اسلامی|اسلام و حقوق بین الملل
 • اسلام و حقوق بین الملل شناسه محصول :55717 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت دانلود اسلام و حقوق بین الملل   یکی از…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *