حسابداری|بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شناسه محصول :53121 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 363 حجم فایل: 0.4609375 مگابایت

دانلود

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچكیده:این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪  فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.فهرست مطالب:چكیده: 1مقدمه: 2فصل اول: كلیات تحقیق1-1) مقدمه 42-1) تاریخچه مطالعاتی. 43-1) بیان مسئله 64-1) چارچوب نظری تحقیق. 75-1) فرضیه های تحقیق. 81-5-1)  فرضیه اصلی: 82-5-1) فرضیه های فرعی: 86-1) اهداف تحقیق. 87-1) اهمیت تحقیق. 98-1) حدود  مطالعاتی. 101-8-1) قلمرو زمانی. 102-8-1) قلمرو مکانی. 103-8-1) قلمرو موضوعی. 109-1) تعاریف علیاتی. 10فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2)مقدمه 132-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. 131-2-2) هموار سازی سود 132-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران. 133-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 154-2-2)ابعاد هموار سازی سود 183-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. 191-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 192-3-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 223-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می كند؟ 234-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 241-4-3-2) معیارهای خارجی. 242-4-3-2) معیارهای داخلی. 275ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی. 306-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 307ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 348-3-2) سرمایه 349-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 3510-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 3511-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 4112-3-2) مشكلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 4313-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 4414-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 4615ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 471ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد عملیاتی. 492ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد مالی. 4916-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 5017-3-2 ) تعدیلات.. 511-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 512-17-3-2 ) موجودی 543-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 544-17-3-2 ) نامشهودها 555-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 586-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی. 607-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز. 618-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 6118-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. 6119-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. 6220-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR.. 6421-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 644-2) پیشینه تحقیق. 66فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه 702-3) جامعه ی آماری. 703-3) روش نمونه گیری. 704-3) مدل تحلیلی تحقیق. 715-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 716-3) روش اجرای تحقیق. 727-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 721-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 722-7-3) ارزش افزوده اقتصادی  : 748-3) روشهای آماری. 779-3) بررسی اعتبار تحقیق. 78فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4 مقدمه‏ 802-4) توصیف دادهای آماری. 803-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق. 831-3-4) بررسی فرضیه فرعی. 834-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5) مقدمه 882-5) نتایج فرضیه تحقیق. 883-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق. 894-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 895-5) محدودیت های تحقیق. 90پیوست هامنابع و ماخذمنابع فارسی: 95منابع لاتین: 97چکیده انگلیسی: 98فهرست جداول:جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز. 80جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز. 82جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. 83جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون. 84جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق. 84جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 86جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق  92جدول ب پیوست)  خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق. 92جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق. 93فهرست نمودارها:نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 71نمودار 1-4 فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود 82
 • صنایع غذایی|استخراج اسيدهاي چرب حاصل از ضايعات پسته
 • استخراج اسيدهاي چرب حاصل از ضايعات پسته شناسه محصول :97998 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 2 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 17.37597656 مگابایت دانلود کشور ايران از صادر کنندگان بزرگ پسته دنيا…

 • فقه و حقوق اسلامی|تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
 • تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران شناسه محصول :55351 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.14453125 مگابایت دانلود تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری…

 • جزوات دانشگاهی|جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)
 • جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) شناسه محصول :57505 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 212 تعداد بازدید : 816 حجم فایل: 3.154296875 مگابایت دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت   (قسمت اول) جزوات…

 • مدیریت|پاورپوینت مدیریت استرس
 • پاورپوینت مدیریت استرس شناسه محصول :70170 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.999023438 مگابایت دانلود پاورپوینت مدیریت استرس این پاورپوینت در 48 اسلاید به صورت کامل مقوله مدیریت…

 • برنامه نویسی|پاورپوینت تاثیر اقلیم بر روی مجتمع مسکونی
 • پاورپوینت تاثیر اقلیم بر روی مجتمع مسکونی شناسه محصول :68909 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 813 حجم فایل: 7.720703125 مگابایت دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم بر روی مجتمع مسکونی  فایل…

 • فنی و مهندسی|ترجمه مقاله الکترونیک قدرت در سیستمهای توربین بادی
 • ترجمه مقاله الکترونیک قدرت در سیستمهای توربین بادی شناسه محصول :89054 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 0.69140625 مگابایت دانلود ترجمه مقاله الکترونیک قدرت در سیستمهای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *