برق|سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعة X فرودگاه

سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعة X فرودگاه شناسه محصول :54470 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 0.100585938 مگابایت

دانلود

سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعة X فرودگاه   حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. كه در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است. اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است كه معمولاً در سطح یك كشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملكت متمركز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مكانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متكی باشد بر این اعتقاد فلسفة محصولات كمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده كه بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امكان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد كرده است در این گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسی قرار گرفته است كه در مبادی فرودگاهی و گمركات و ادارات پست استفاده گردیده است.   فهرست مطالب: مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: تولید اشعه……………………………………………………………………………….. 2 1-1- تولید اشعة X………………………………………………………………………………… 3 2-1- تخلیه الكتریكی در گازهای رقیق……………………………………………………….. 5 3-1- اشعه كاتدیك………………………………………………………………………………….. 5 4-1- مولدهای اشعة X……………………………………………………………………………. 6 5-1- بتاترون Betatron…………………………………………………………………………….. 8 6-1- دستگاههای مولد اشعة X………………………………………………………………… 9 7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور …………………………………….. 10 8-1- تولید اشعة X نافذ…………………………………………………………………………… 12 9-1- شتاب دهندة خطی…………………………………………………………………………… 13 10-1- خواص اشعة X…………………………………………………………………………….. 15 11-1- اشعه نرم……………………………………………………………………………………… 15 12-1- پدیده های مربوط به انتشار اشعة X در ماده…………………………………… 16 فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه………………………………………………………………. 19 1-2- نماد كلی یك دستگاه اشعة X………………………………………………………….. 20 2-2- شرح عمومی دستگاه اشعة X…………………………………………………………… 21 3-2- X- RAY………………………………………………………………………………………… 24 فصل سوم: سخت افزار……………………………………………………………………………. 28 1-3- معرفی كلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه………………………………. 29 1-1-3- سیستم سوئیچهای اصلی……………………………………………………………… 29 2-1-3- سیستم برق Power……………………………………………………………………… 30 3-1-3- سیستم چشم الكترونیكی………………………………………………………………. 31 4-1-3- سیستم كنترل……………………………………………………………………………… 32 5-1-3- سیستم تسمه نقاله………………………………………………………………………. 34 6-1-3- سیستم تولید اشعة X…………………………………………………………………… 36 7-1-3- سیستم تولید تصویر……………………………………………………………………. 36 2-3- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system……………………………….. 37 1-2-3- مدار Fan unit , Power- on……………………………………………………………. 39 3-3- سیستم تغذیه Power system……………………………………………………………… 40 1-3-3- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC…………………………………………………….. 40 2-3-3- كلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY…………………… 41 4-3- سیستم چشم الكترونیكی Lightbarrir system……………………………………….. 43 5-3- سیستم كنترل Control system…………………………………………………………… 48 1-5-3- كی برد (Keyboard)…………………………………………………………………….. 50 2-5-3- سوئیچ سرویس service switch……………………………………………………… 51 3-5-3- سوئیچ پایی Foot mat Switch……………………………………………………….. 51 4-5-3- سوئیچ دستی Hi- Top………………………………………………………………….. 51 5-5-3-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer.. 51 6-5-3- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده 1 ثانیه Luggage counter………………… 52 6-3- سیستم تسمه نقاله Conveyor system…………………………………………………. 52 1-6-3- سیستم تسمه نقاله با موتور تكفاز…………………………………………………. 52 2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit…………………………… 55 3-6-3- MOTION PICK UP……………………………………………………………………. 58 7-3- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X………………………………. 59 1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY………………………………………………….. 60 2-7-3- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION…………………………. 61 3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION………………………………………. 61 4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION……………………………………… 61 5-7-3- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on………………………………. 63 8-3- سیستم تولید تصویر Image generating System…………………………………… 63 1-8-3- خط الكترونیكی line electronics…………………………………………………….. 64 2-8-3- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-)…………………………. 67 9-3- پردازش سیگنال خط line signal processing………………………………………… 67 1-9-3- در وضعیت offset (جبران)،………………………………………………………….. 68 10-3- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs……………….. 69 11-3- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3……………………………….. 70 فصل چهارم: نرم افزار…………………………………………………………………………….. 73 مقدمه: نرم افزار، صفحه كلید (كی برد) Keyboard……………………………………….. 74 1-4- روشن كردن سیستم……………………………………………………………………….. 77 2-4- پروسة بازرسی………………………………………………………………………………. 78 1-2-4- وقفه و تداوم بازرسی………………………………………………………………….. 80 2-2-4- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها……………………………………….. 82 3-4- برنامه ریزی سیستم……………………………………………………………………….. 83 1-3-4- منوی اصلی MAIN MENU…………………………………………………………. 84 2-3-4- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU…………………………………… 86 3-3-4- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP…………………………………………….. 88 4-3-4- بزرگنمایی ZOOM………………………………………………………………………. 89 5-3-4- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING…………………. 90 6-3-4- جاروب یا مرور معكوس REVERSE SCANNING………………………… 90 4-4- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION……………………………………….. 91 1-4-4- تصویر سیاه و سفید B/ W image………………………………………………….. 92 2-4-4- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد……………….. 92 3-4-4- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT……………………………. 93 4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02VARY- SO , OS)برای تصاویر رنگی Hi- MAT)….. 97 5-4-4- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT…………………………… 98 6-4-4- كنتراست اضافی HIGH……………………………………………………………….. 98 7-4-4-تابع CAT…………………………………………………………………………………….. 98 8-4-4- تابع NEG (منفی)…………………………………………………………………………. 99 9-4-4- تصویر رنگی HI- CAT………………………………………………………………… 99 10-4-4- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT……………………………….. 100 11-4-4- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT……………………………………………. 101 1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION)…………………………… 101 2-11-4-4- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM………………………………… 102 فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….. 103
 • شهرسازی|پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران
 • پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران شناسه محصول :101598 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 21559.41602 مگابایت دانلود پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران   قسمتی از متن…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش ویژگی های جمعیت شناختی و فردی کارکنان با ارائه خدمات و عملکرد و مزایا
 • پیشینه پژوهش ویژگی های جمعیت شناختی و فردی کارکنان با ارائه خدمات و عملکرد و مزایا شناسه محصول :87960 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک
 • دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک شناسه محصول :51548 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 0.487304688 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دسته:…

 • برق|آموزش برق کشی ساختمان و قوانین نظارت عالیه برق
 • آموزش برق کشی ساختمان و قوانین نظارت عالیه برق شناسه محصول :90179 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 850 تعداد بازدید : 458 حجم فایل: 10.54492188 مگابایت دانلود آموزش برق کشی ساختمان و قوانین نظارت…

 • علوم پزشکی|پاورپوینت زخم
 • پاورپوینت زخم شناسه محصول :84973 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 396 حجم فایل: 0.227539063 مگابایت دانلود پاورپوینت زخم   پوست و روند التیام زخم آناتومی و فیزیولوژی پوست: پوست…

 • مدیریت|پاورپوینت ایده پردازی و سیاست نویسی
 • پاورپوینت ایده پردازی و سیاست نویسی شناسه محصول :98638 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 889.5664063 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ایده پردازی و سیاست نویسی، در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *