برق|تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی شناسه محصول :56603 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 381 حجم فایل: 5.239257813 مگابایت

دانلود

تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی پایش وضعیت موتورهای القائی، یک فناوری کاملاً ضروری و مهم برای تشخیص به هنگام عیوب مختلف در مرحله ابتدائی است. که می‌تواند از شیوع عیب‌های غیرمنتظره در همان مراحل ابتدائی جلوگیری کند. تقریباً 30 تا40% عیوب موتورهای القائی مربوط به عیب‌های استاتور هستند. در این پایان‌نامه بررسی جامعی از عیوب مختلف موتور القائی، دلایل بوجود آورنده و روش‌های مختلف مدلسازی این عیوب صورت گرفته است. در ادامه شاخص‌های مختلف تشخیص عیب اتصال حلقه به حلقه سیم‌پیچی استاتور معرفی گردیده و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. ایده اصلی این پایان‌نامه شبیه‌سازی موتور القائی معیوب با عیب اتصال حلقه به حلقه سیم‌پیچی استاتور با در نظرگرفتن اثر اشباع مغناطیسی است و شبیه‌سازی موتور القائی سه فاز معیوب با عیب اتصال حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور، با و بدون در نظرگرفتن اثر اشباع مغناطیسی انجام گرفته است. سپس شاخص‌های مختلف این نوع عیب استخراج شده و در هر دو شرایط خطی و اشباع با نتایج عملی مقایسه شده‌اند. همچنین در این پایان‌نامه شاخص جدیدی با ویژگی‌های مطلوب‌تری جهت شناسایی عیب حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور معرفی گردیده است و در نهایت مطلوب‌ترین شاخص از بین شاخص‌های موجود معرفی شده است. کلمات کلیدی : عیب حلقه به حلقه سیم‌پیچی استاتور، موتور القایی، اشباع مغناطیسی، الگوریتم ژنتیک، پدیده نوسان پاندولی، اندوکتانس استاتور فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه‌ای بر عیوب مختلف موتورهای القایی سه فاز  و معرفی شاخص‌های عیب حلقه به حلقه سیم‌پیچی استاتور 1-1-  مقدمه شكل1-1- انواع خطاها در سیم پیچ استاتور 1-1- عوامل پدید آورنده خطاهای سیم‌پیچ 1-2-1-  تنش‌های حرارتی 1-2-2- تنش‌های الکتریکی 1-2-3- تنش‌های مکانیکی 1-2-4- تنش‌های محیطی 1-1-  روش‌های تشخیص خطا در سیم‌پیچ استاتور 1-3-1- روش‌های تهاجمی 1-3-1-1- نویز صوتی 1-3-1-2- لرزش 1-3-1-3- دما 1-3-1-4- تخلیه جزیی 1-3-1-5- آنالیز گاز 1-3-1-6- ضربه 1-3-1-7- سرعت زاویه‌ای لحظه‌ای 1-3-1-8- گشتاور فاصله هوایی 1-3-1-9- شار مغناطیسی 1-3-2- روش‌های غیر‌تهاجمی 1-3-2-1-  جریان خط استاتور 1-3-2-2- توان 1-3-2-3- ماتریس امپدانس توالی 1-3-2-4- ولتاژ موتور  1-3-2-5- پدیده نوسان پاندولی 1-3-3- روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی 1-3-3-1- روش‌های مبتنی بر سیستم‌های خبره 1-3-3-2- روش‌های مبتنی بر منطق فازی 1-3-3-3- روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی 1-3-3-3-1- شبکه‌های عصبی تحت نظارت 1-3-3-3-2- شبکه‌های عصبی نظارت نشده 1-3-3-4- روش‌های مبتنی بر شبکه‌های فازی- عصبی 1-3-3-5- روش‌های مبتنی بر تخمین پارامتر فصل دوم بستر آزمایشگاهی 2-1-  مقدمه 2-1- موتور، تغذیه و بار گذاری 2-2-1-   موتور جدول 2-1- اتصالات سر سیم‌های کلاف معیوب برای ایجاد خطای مصنوعی شكل2-1- نحوه‌ی سیم‌پیچی کلاف معیوب شكل2-2- دیاگرام سیم‌پیچی موتور مورد استفاده 2-2-1-   تغذیه موتور 2-2-1-   بارگذاری موتور 2-2-    جمع آوری داده های تجربی 2-2-1-  حسگرهای بکار رفته و مدارات واسط آنها شكل2-3- مجموعه ست آزمایشگاهی مورد مطالعه فصل سوم مدلسازی و شبیه‌سازی رفتار موتور القایی سه‌فاز قفس سنجابی تحت عیب سیم‌پیچی استاتور 3-1- مقدمه 3-2- مدل مدارهای مزدوج چندگانه موتور القایی در شرایط سالم 3-3- محاسبه عناصر ماتریس‌های اندوکتانس و مشتق آنها 3-4- اثر اشباع مغناطیسی در رفتار ماشین سالم 3-4-1- تابع معکوس فاصله هوایی در ماشین القایی اشباع پذیر شكل3-1- منحنی عمومی تغییرات چگالی شار مغناطیسی حول فاصله هوایی (بالا) و منحنی طول معادل فاصله هوایی (پایین) در یک موتور القایی دو قطب اشباع شده،  دامنه هارمونیک اصلی فضایی چگالی شار فاصله هوایی است.  3-4-2- تعیین موقعیت چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی شكل 3-2- تغییرات در حین شبیه سازی از موتور  3-4-3- استخراج روابط تحلیلی جهت محاسبه اندوکتانس‌ها و مشتق آنها شكل 3-3- تغییرات اندوکتانس خودی فاز a استاتور بر حسب تغییرات ضریب اشباع و موقعیت چگالی شار فاصله هوایی شكل 3-4- تغییرات اندوکتانس خودی مش 1 روتور (بالا) و مشتق آن نسبت به موقعیت روتور (پایین) بر حسب تغییرات ضریب اشباع و موقعیت روتور به ازای شكل 3-5- تغییرات اندوکتانس متقابل فاز a استاتور و مش 1 روتور (La-1) و مشتق آن نسبت به موقعیت روتور (dLa-1) بر حسب تغییرات ضریب اشباع و موقعیت روتور به ازای 3-5- مدلسازی و شبیه‌سازی موتور القایی با عیب اتصال حلقه به حلقه در سیم‌پیچی استاتور  3-5-1- مدل‌سازی دورهای اتصال کوتاه شده شكل 3-6- وقوع عیب اتصال حلقه به حلقه در یک فاز 3-5-2- معادلات موتور با عیب حلقه به حلقه شكل 3-7- تغییرات تابع دور شكل 3-8- تغییرات اندوکتانس خودی فاز d استاتور بر حسب تغییرات ضریب اشباع و موقعیت چگالی شار فاصله هوایی شكل 3-9- تغییرات اندوکتانس متقابل فاز d استاتور و مش 1 روتور (Ld-1) و مشتق آن نسبت به موقعیت روتور (dLd-1) بر حسب تغییرات ضریب اشباع و موقعیت روتور به ازای  برای فاز با 14 حلقه اتصال کوتاه شده 3-6-  تعیین مقادیر  3-6-1- الگوریتم ژنتیک شكل 3-10- روند کار الگوریتم ژنتیک شكل 3-11- نمودار ولتاژ برحسب جریان بی باری حاصل از تخمین پارامتر و تست آزمایشگاهی شكل 3-12- سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک 3-7- شبیه‌سازی و بررسی نتایج شکل 3-13- طیف نرمالیزه جریان خط استاتور برای موتور با 14 حلقه اتصال کوتاه حاصل از نتایج عملی     (a و b)، شبیه سازی با اشباع (c و d) و شبیه سازی بدون اشباع (e و f) در بی باری (a و c و e) و زیر بار کامل  (b و d و f) شکل 3-14- طیف نرمالیزه جریان خط استاتور برای موتور با 21 حلقه اتصال کوتاه حاصل از نتایج عملی     (a و b)، شبیه سازی با اشباع (c و d) و شبیه سازی بدون اشباع (e و f) در بی باری (a و c و e) و زیر بار کامل  (b و d و f) جدول 3-1- نتایج عملی و شبیه‌سازی با اثر اشباع و همچنین بدون آن  برای دامنه هارمونیک سوم جریان استاتور شکل 3-15- نمودار جریان توالی منفی استاتور موتور القایی با 21 حلقه اتصال کوتاه شده زیر بار کامل حاصل از نتایج a) آزمایشگاهی، b) شبیه سازی با در نظر گرفتن اثر اشباع و c) شبیه سازی بدون در نظر گرفتن اثر اشباع جدول 3-2-  نتایج عملی و شبیه‌سازی با اثر اشباع و همچنین بدون آن  برای دامنه جریان توالی منفی استاتور شکل 3-16-  شاخص CCP حاصل از شبیه سازی با و بدون اشباع مغناطیسی و عملی a) با 9 حلقه و b) 13 حلقه اتصال کوتاه شده شکل 3-17-  نوسان پاندولی حاصل از نتایج عملی فصل چهارم بررسی نتایج حاصل از شبیه ‌سازی جدول 4-1- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور بی‌بار با 2% نامتعادلی تغذیه-  MCCM جدول 4-2- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر نصف بار کامل با2% نامتعادلی تغذیه-  MCCM جدول 4-3- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر بار کامل با 2% نامتعادلی تغذیه-  MCCM جدول 4-4- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور بی‌بار با 5% نامتعادلی تغذیه-  MCCM جدول 4-5- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر نصف بار کامل با 5% نامتعادلی تغذیه-  MCCM  جدول 4-6- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر بار کامل با 5% نامتعادلی تغذیه- MCCM جدول 4-7- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور بی‌بار با 2% نامتعادلی تغذیه-  SMCCM جدول 4-8- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر نصف بار کامل با 2% نامتعادلی تغذیه- SMCCM جدول 4-9- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر بار کامل با 2% نامتعادلی تغذیه-  SMCCM جدول 4-10- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور بی بار با 5% نامتعادلی تغذیه-  SMCCM جدول 4-11- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر نصف بار کامل با 5% نامتعادلی تغذیه-SMCCM جدول 4-12- شاخص‌های عیب اتصال حلقه در موتور زیر بار کامل با 5% نامتعادلی تغذیه-  SMCCM جدول 4-13- بررسی حساسیت جریان توالی منفی استاتور به عوامل جنبی مختلف شكل4-1- نمودار میله‌ای حساسیت جریان توالی منفی استاتور در برابر عوامل جانبی جدول 4-14-  بررسی حساسیت امپدانس ظاهری توالی منفی استاتور به عوامل جنبی مختلف شكل4-2- نمودار میله ای حساسیت امپدانس ظاهری توالی منفی استاتور در برابر عوامل جانبی جدول 4-15-  بررسی حساسیت دامنه هارمونیک اصلی جریان فاز a استاتور به عوامل جنبی مختلف جدول 4-16-  بررسی حساسیت اختلاف فاز بین جریان فاز a و b استاتور به عوامل جنبی مختلف شكل4-3- نمودار میله ای حساسیت دامنه هارمونیک اصلی جریان فاز a استاتور در برابر عوامل جانبی شكل4-4- نمودار میله‌ای حساسیت اختلاف فاز بین جریان فاز a و b استاتور در برابر عوامل جانبی جدول 4-17-  بررسی حساسیت دامنه هارمونیک سوم جریان فاز a استاتور به عوامل جنبی مختلف شكل4-5- شاخص CCP برای موتور شكل4-6- نوسان پاندولی شكل4-7- نوسان پاندولی فصل پنجم شاخص پیشنهادی برای شناسایی عیب سیم‌پیچی استاتور 5-1- مقدمه 5-2- روش تخمین حالت اندوکتانس معادل استاتور 5-3- چگونگی تاثیر تعداد حلقه‌های اتصال کوتاه شده بر دامنه هارمونیک‌های اندوکتانس استاتور شکل5-1- تخمین اندوکتانس معادل فاز استاتور موتور سالم در طول زمان در بی‌باری از روی نمونه‌های ولتاژ و جریان حاصل شکل5-2- طیف فرکانس نرمالیزه اندوکتانس معادل محاسبه شده از سیگنال‌های ولتاژ و جریان ثبت شده در آزمایشگاه برای موتور شکل5-3- طیف فرکانس نرمالیزه اندوکتانس معادل محاسبه شده از سیگنال‌های ولتاژ و جریان حاصل از شبیه سازی موتور با 5 حلقه اتصال کوتاه شده جدول5-1- دامنه هارمونیک‌های مختلف اندوکتانس استاتور در برابر تعداد حلقه‌های اتصال کوتاه شده در سیم پیچی استاتور 5-4- تاثیر میزان بار، نامتعادلی تغذیه و اشباع مغناطیسی بر دامنه هارمونیک‌های اندوکتانس استاتور شکل5-4- منحنی تغییرات دامنه نرمالیزه هارمونیک‌های شکل5-5- منحنی تغییرات دامنه نرمالیزه هارمونیکهای جدول5-2- دامنه هارمونیک‌های مختلف اندوکتانس استاتور در برابر تغذیه متعادل و تغذیه با 2% نامتعادلی شکل 5-6- نمودار میله‌ای حساسیت هارمونیک دوم اندوکتانس استاتور در برابر عوامل جانبی فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 6-1- نتیجه‌گیری 6-2- نوآوری‌های پایان‌نامه 6-3- پیشنهادات مراجع
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پیچ و مهره و گل میخ ؛ نکات کاربردی پیرامون آن
 • پاورپوینت پیچ و مهره و گل میخ ؛ نکات کاربردی پیرامون آن شناسه محصول :94586 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 296 حجم فایل: 695.8408203 مگابایت دانلود پیچ و…

 • صنایع|مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت با تقاضا و عرضه غیر قطعی
 • مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت با تقاضا و عرضه غیر قطعی شناسه محصول :97717 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با اصحاب فیل
 • پاورپوینت آشنایی با اصحاب فیل شناسه محصول :100569 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 4328.836914 مگابایت دانلود پاورپوینت اصحاب فیل   پاورپوینت اصحاب فیل شامل 25 اسلاید…

 • روان شناسی|بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه)
 • بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه) شناسه محصول :40313 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 718 حجم فایل: 0.114257813 مگابایت دانلود شرح مختصر: بعضی از افراد…

 • معماری|پاورپوینت معماری ویلای سفید در اصفهان
 • پاورپوینت معماری ویلای سفید در اصفهان شناسه محصول :103604 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 809 حجم فایل: 0.6 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری ویلای سفید در اصفهان ppt در 50 اسلاید…

 • مدیریت|پاورپوینت سیستم کسب و کار الکترونیکی
 • پاورپوینت سیستم کسب و کار الکترونیکی شناسه محصول :93049 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 2.463867188 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم کسب و کار الکترونیکی   فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *