برق|بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت شناسه محصول :51024 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 714 حجم فایل: 8.1953125 مگابایت

دانلود

تمایل سیستم قدرت برای ایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند.اگر نیروهایی که سعی دارند ماشین ها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند به قدر کافی بزرگ باشند تا بر نیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار ( درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری به رفتار ماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود ، به عبارتدیگر پایداری سیستم قدرت، خاصیتی از سیستم است ، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا به اختلال در وضعیت کار عادی پاسخ دهند و دروضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند. مسائل پایداری بسته به ماهیت و وضعیت اختلال معمولا بر دو نوع اصلی تقسیم می شود: * بررسی پایداری درحالت مانا Steady state stability * بررسی پایداری درحالت گذرا Transient stability پایداری مانا ( ماندگار) به توانایی سیستم قدرت در بازگرداندتن همگامی پس از رخداد اختلال های کوچک وکند مثل تغییرات تدریجی تونان اطلاق میگردد. حالت توسعه یافته پایداری ماندگار پایداری پویا (دینامیکی) Dynamjic stability نامیده می شود. پایداری پویا مربوط به اختلال های کوچک برای مدت زمان طولانی با منظور کردن وسایل کنترل خود کار می باشد. فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات 1-1 مقدمه 2 1-2 تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال 4 1-2-1 کلیدهای قدرت 4 1-2-2 اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود 5 1-2-3 اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها 5 1-2-4 عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم 6 1-2-5 خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند 6 1-2-6 تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند 6 1-2-7 انواع کلیدهای قدرت 7 1-2-8 انتخاب کلیدهای فشارقوی 7 1-2-8-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی 7 1-2-8-2 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل 8 1-2-9 سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی 8 1-2-10 کلید زمین 9 1-2-11 کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی 9 1-2-12 فیوز 10 1-2-13 کلید بار 10 1-2-14 سکسیونر قابل قطع زیر بار 11 1-2-15 انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها 13  فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی 15 2-1 مقدمه 15 2-2 روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی 15  فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب 19 3-1 مقدمه 19 3-2 تکنیک بازرسی بامایع نافذ 19 3-2-1 اصول بازرسی بامایع نافذ 20 3-2-1-1 آماده سازی قطعه 20 3-2-1-2 استعمال مایع نافذ 20 3-2-1-3 تمییز کردن مایع اضافی 20 3-2-1-4 ظهور 21 3-2-1-5 مشاهده و بازرسی 21 3-2-2 ویژگیهای یک مایع ناذ 21 3-2-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ 23 3-3 سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی 23 3-3-1 مغناطیسی کردن قطعات 25 3-3-2 آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی 26 3-3-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی 27 3-4 سیستم بازرسی با جریان فوکو 27 3-4-1 ساختمان سیم پیچ ها 29 3-4-2 انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی 30 3-4-2-1 شبکه پل 31 3-2-2-2 مدارهای تشدید 31 3-5 سیستم بازرسی با رادیو گرافی 32 3-5-1 برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی 32 3-5-2 اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی 33 3-6 سیستم ترمو گرافی 34 فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت 35 4-1 مقدمه 35 4-2 تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز 35 4-3 طیف اشعه مادون قرمز 36 4-4 اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک 38 4-5 استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات 39  فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی 40 5-1 مقدمه 40 5-2 اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی 41 5-3 عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی 42 5-4 نمونه هایی از عکس های حرارتی 45  فصل ششم دوربین کرونا 48 6-1 مقدمه 48 6-2 کرونا 49 6-3 دوربین کرونا 51 6-4 ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا 53 6-5 کاربرددوربین های کرونا 55 6-5-1 بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو 55 6-5-2 بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی 62 6-5-3 بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع 62 6-5-4 بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو 64  فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن 78 7-1 مقدمه 78 7-2 عایق روغن 72 7-3 آزمایشات روغن 75 7-3-2 رطوبت 75 7-3-3 ویسکوزیته 76 7-3-4 کشش بین سطحی 76 7-3-5 عدد اسیدی کل 77 7-3-6 نقطه اشتعال 77  فصل هشتم گاز کارماتوگرافی 78 8-1 مقدمه 78 8-2 گاز کارماتوگرافی 78 8-3 آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی 78 8-3-1 روش دورننبرگ 80 8-3-2 روش نسبت راجرز پیشرفته 80  نتیجه گیری و پیشنهادات 85 اختصارات 86 واژه نامه 87 مراجع 89 ABSTRACT  فهرست شکلها عنوان صفحه  فصل سوم بررسی سیستم های مختلف آزمون های غیر مخرب شکل 3-1 عبور جریان از میان قطعه وایجاد میدان 25 شکل 3-2 ناپیوستگی های خطوط میدان در سطح قطعه 26 شکل 3-3 سیم پیچی نوع سلونوئیدی و نوع پهن 28 شکل 3-4 تشخیص عیب با جریان های گردابی 29 شکل 3-5 شبکه پل 39  فصل ششم دوربین کرونا شکل 6-1 آشکار سازی محل کرونا توسط دوربین 50 شکل 6-2 شکست عایقی هوا ومختل شدن عملکرد ایزولاسیون 51 شکل 6-3 گستردگی طول موج امواج کرونا 53 شکل 6-4 قسمتهای تشکیل دهنده دوربین کرونا 54 شکل 6-5 تصویر کرونای مقره چینی شکسته 56 شکل 6-6 تخلیه کرونا در پین یک مقره سرامیکی 56 شکل 6-7 کرونای ناشی از ترکهای مویی در چند مقره چینی 57 شکل 6-8 شکستگی مقره در زنجیر ایزولاتور 57 شکل 6-9 کرونای ناشیاز پنجره مقره چینی 57 شکل 6-10 خرابی رینگ انتهایی زنجیره مقره 58 شکل 6-11 کرونای مقره انتهایی ناشی از رطوبت و آلودگی 58 شکل 6-12 نحوه قرار گرفتن آب روی مقره سیلیکونی 59 شکل 6-13 کرونای ناشی ازتجمع قطرهای آب بر روی مقره سیلیکونی 59 شکل 6-14 عکس معمولی رشته گسیخته شده از هادی خط انتقال 59 شکل 6-15 تصویر کرونای ناشی اررشته گسیخته شده هادی خط انتقال 60 شکل 6-16 تصویر کرونای ناشی از نشست فضولات پرندگان بر روی هادی خط انتقال 60  شکل 6-17 تصویر کرونای ناشی از آلودگی روی خطوط انتقال نیرو 61 شکل 6-18 تصویر کرونای موجود در روی مقره ها از فاصله ای در حدود 300 متر 61 شکل 6-19 عیوب موجود بر روی مقره های مربوط به یک سکسیونردر پست فشار قوی 62 شکل 6-20 تصویر کرونای ناشی از یک مقره چینی شکسته شده مربوط به یک خط هوای 63 20 کیلووات شکل 6-21 کرونای ناشی از عیب در زانویی (Elbow) سمت فشار قوی ترانس توزیع 63 شکل 6-22 تصویر کرونای ناشی ازالمان تولید کننده اغتشاشات رادئویی 64 شکل 6-23 تصویر هوای مقره پلیمری معیوب 64 شکل 6-24 نمونه ای از بررسی وضعیت کرونای مقره ها در هوای مه آلود 65 شکل 6-25 وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز A 66 شکل 6-26 تعداد فنون ناشی از کرونای موجود بر روی فاز A 66 ( شدت کرونا بر روی هادی) شکل 6-27 وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز B 66 شکل 6-28 وضعیت عمومی و شدت کرونا بر روی فاز C 67 شکل 6-29 به توانایی دوربین کرونادرتشخیص بخش های معیوب هادی از 67 قسمت های سالم هادی خط انتقال در فاز C درقت شود. 67 شکل 6-29 باندل معیوب فاز B از باندل سالم از فاصله حدودا 70 متری قابل تشخیص است.67 شکل 6-30 شدت کرونای موجود برروی باس بار فاز A (حدودا 1400 فوتون درثانیه) 67 شکل 6-31 تشخیص محل ایجاد کرونا بر روی باس بار توسط دوربین های کرونا از 68 فاصله حدودا 30متری شکل 6-32 تشخیص محل عیب از فاصله حدودا 40 متری توسط دوبین کرونا مدل + 68 COROcamiv شکل 6-33 بزرگنمایی محل عیب شناسایی شده در شکل قبل در انتهای زنجیر مقره 68 شکل 6-34 اندازه گیری شدت کرونای تشخیص داده شده در دو تصویر قبلی 69 ( حدود 20 فوتون در ثانیه ) شکل 6-35 کرونای موجود بر روی رینگ یکنواخت کننده میدان 69 شکل 6-36 نامناسب بودن اتصال jamper به هادی خط انتقال 69  فهرست جداول فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات جدول 1-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی بر حسب مشخصات نامی 8 جدول 1-2 استقامت سکسیونر کلید زمینوکلید ویژه تخلیه بار الکتریکی ساخت زیمنس 10 جدول 1-3 نحوه قطع ووصل کلید زمینوکلید ویژه تخلیهبار الکتریکی 10  فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی جدول 2-1 سیستم های عمده آزمون های غیر مخرب 16  فصل پنجم جدول 5-1 اثر خنک کنندگی باد بر روی اجزای معیوب 43 جدول 5-2 نقاط حساس برخی ازتجهیزات و لوازم اصلی شبکه 43  فصل هفتم جدول 7-1 مشخصات روغن ترانسفور ماتور استاندارد به تفکیک کلاس محیط 80 نصب ترانسفور ماتور جدول 7-2 مشخصات روغن استاندارد ترانسفور ماتور مشترک برای کلاسهای 1 و2 81  فصل هشتم جدول 8-1 نسبتهای تعریف شده برای روش دورننبرگ 90 جدول 8-2 مقادیر بحرانی گازها در روش دورننبرگ 90 جدول 8-3 عیب یابی با روش نسبت دورننبرگ 90 جدول 8-4 تشخیص عیب با استفاده از روش نسبت راجرز 91 جدول 8-5 نسبت راجرز پیشرفته 92
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت معرفی سیمان
 • پاورپوینت معرفی سیمان شناسه محصول :67073 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 4.33203125 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی سیمان   در این فایل به معرفی و آشنایی…

 • مدیریت|مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
 • مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران شناسه محصول :53316 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.045898438 مگابایت دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران…

 • علوم تربیتی|بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش
 • بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش شناسه محصول :50534 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 604 حجم فایل:…

 • علوم تربیتی|بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان
 • بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان شناسه محصول :50661 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 717 حجم فایل: 0.489257813 مگابایت دانلود هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل…

 • علوم انسانی|دانلود پرسشنامه احساس نگرانی
 • دانلود پرسشنامه احساس نگرانی شناسه محصول :69676 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود دانلود پرسشنامه احساس نگرانی هرکس، گهگاه احساس نگرانی می کند. دراین…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آجرکاری در شهرهای مختلف
 • پاورپوینت آجرکاری در شهرهای مختلف شناسه محصول :73884 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 287 حجم فایل: 1.450195313 مگابایت دانلود پاورپوینت آجرکاری در شهرهای مختلفآجرکاری در شهرهای مختلفبا ورود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *