اقتصاد|مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت شناسه محصول :40280 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 777 حجم فایل: 0.413085938 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1 مقدمه4 2-1- بیان مسئله4 3-1- چارچوب نظری تحقیق. 5 4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 7 5-1- اهداف تحقیق. 8 6-1- فرضیه های تحقیق. 8 7-1- حدود مطالعاتی. 8 8-1- تعریف واژه و اصطلاحات.. 9 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه15 2-2- داریی. 15 1-2-2- دارایی مالی. 15 3-2- بازارهای مالی. 16 1-3-2- بازار پول و سرمایه16 2-3-2- بازار اولیه17 1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه17 3-3-2- بازار ثانویه18 4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 19 5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19 6-2- تعریف بورس اوراق بهادار. 22 7-2- اوراق بهادار. 22 8-2- خصوصیات اوراق بهادار. 23 9-2- انواع شرکت های سرمایه گذاری. 23 1-9-2- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 23 2-9-2- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 24 3-9-2- صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 24 4-9-2- شرکت مادر. 24 5-9-2- شرکت های فعالیت تنوعی. 25 10-2- شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام25 1-10-2- ارزش اسمی. 25 2-10-2- ارزش برای مالک… 26 3-10-2- ارزش دفتری. 26 4-10-2- ارزش بازار. 26 5-10-2- ارزش منصفانه26 11-2- ریسک… 27 1-11-2- ریسک نوسان نرخ بهره27 2-11-2- ریسک بازار. 28 3-11-2- ریسک تورمی. 28 4-11-2- ریسک تجاری. 28 5-11-2- ریسک مالی. 28 6-11-2- ریسک نقدینگی. 29 7-11-2- ریسک نرخ ارز. 29 8-11-2- ریسک کشور. 29 12-2- بازده30 1-12-2- بازده واقعی. 30 1-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود30 2-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی. 31 3-1-12-2- بازده مورد انتظار. 32 4-1-12-2- بازده پرتفوی. 33 13-2- رابطه بین ریسک و بازده33 14-2- مدل CAPM34 15-2- اهرمها37 1-15-2- درجه اهرم عملیاتی. 38 2-15-2- درجه اهرم مالی. 38 3-15-2- درجه اهرم اقتصادی. 39 16-2- مدل RA-CAPM.. 39 17-2- مدل A-CAPM.. 41 18-2- مدل R-CAPM.. 45 19-2- مدل C-CAPM46 20-2- پیشینه و تحقیقات پیرامون. 49 1-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM.. 49 2-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM.. 51 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه54 2-3- روش تحقیق. 54 3-3- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها55 1-3-3- رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار. 55 2-3-3- بازده هرسهم55 3-3-3- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار. 56 4-3-3- مدل 56 5-3-3- نرخ بازده بدون ریسک… 58 6-3-3- اهرمها59 1-6-3-3-درجه اهرم عملیاتی. 60 2-6-3-3- درجه اهرم مالی. 61 3-6-3-3- درجه اهرم اقتصادی. 62 7-6-3-3- اختلال اقتصادی. 64 7-3-3 – مدل C-CAPM64 4-3 – متغیر های عملیاتی تحقیق. 65 5-3- جامعه آماری. 65 6-3- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات.. 66 7-3- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش.. 66 1-7-3- اعتبار درونی. 66 2-7-3- اعتبار بیرونی. 67 3-7-3- پایایی. 67 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏69 2-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70 1-2-4 فرضیه اصلی اول. 70 2-2-4- فرضیه اصلی دوم73 3-4- شاخص های توصیفی متغیرها74 4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 78 1-4-4- فرضیه اصلی اول. 78 1-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی اول. 79 2-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی دوم84 2-4-4- فرضیه اصلی دوم88 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه95 2-5- نتایج فرضیه اصلی اول. 95 3-5- نتایج فرضیه اصلی دوم96 4-5- پیشنهادها97 1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 97 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 98 5-5- محدودیتهای تحقیق. 98 پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسی:102 منابع لاتین:104 چکیده انگلیسی:105  جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM.. 6 جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 7 جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده18 جدول (1-3) : نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت بانک های دولتی. 59 جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM.. 75 جدول (2-4): آزمون توزیع نرمال K-S76 جدول (3-4): آزمون توزیع یکنواخت K-S76 جدول (4-4): آزمون توزیع تشریحی K-S77 جدول (5-4): آزمون فریدمن. 77 جدول (6-4): آزمون آماره های فریدمن. 78 جدول (7-4): آزمون آماره های ضریب کندلز. 78 جدول (8-4) : ضریب همبستگی پیرسون بتای مدل و نرخ بازده واقعی سالانه79 جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه80 جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 81 جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 82 جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه85 جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 85 جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 87 جدول (16-4): همبستگی نمونه های جفت شده89 جدول(17-4): آزمون نمونه های جفت شده89 جدول(18-4): آماره های توصیفی. 91 جدول (19-4): خلاصه یافته های فرضیه اصلی اول. 92 جدول (20-4): خلاصه یافته های فرضیه اصلی دوم93 نمودار (1-2): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار. 17 نمودار (1-2): رابطه بین ریسک و بازده34 نمودار (2- 2): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو. 35 نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83 نمودار (2-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون در مدل C-CAPM.. 88
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه
 • پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه شناسه محصول :94031 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 2147.641602 مگابایت دانلود بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه   بهسازی لرزه‌ای‌ در اين…

 • زبان و ادبیات فارسی|تحقیق تاریخچه زبان ایرانی
 • تحقیق تاریخچه زبان ایرانی شناسه محصول :96878 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 421 حجم فایل: 29.28125 مگابایت دانلود عنوان تحقیق: تاریخچه زبان ایرانی   فرمت فایل: word…

 • علوم انسانی|مبانی نظری سلامت روان
 • مبانی نظری سلامت روان شناسه محصول :92092 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 144 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود مبانی نظری سلامت روان (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • فقه و حقوق اسلامی|جوان وجوانی درنهج البلاغه
 • جوان وجوانی درنهج البلاغه شناسه محصول :70840 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 0.174804688 مگابایت دانلود جوان وجوانی درنهج البلاغه انسان موجودی بسیار شگفت انگیز…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت
 • پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت شناسه محصول :55894 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 438 حجم فایل: 0.802734375 مگابایت دانلود پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت   فهرست فرآیند خلاقیت ویژگی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت هبلکس (hebelex) یا بتن سبک چیست-
 • پاورپوینت هبلکس (hebelex) یا بتن سبک چیست- شناسه محصول :68324 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.075195313 مگابایت دانلود هبلکس چیست؟هبلکس نام تجاری است که برای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *