اقتصاد|سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350) شناسه محصول :56354 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 157 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 0.444335938 مگابایت

دانلود

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)   هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره  1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که: 1-      سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است. 2-      سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند. 3-      سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.  کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.   فهرست مطالب عنوان                                                                               صفحه فصل اول: مقدمه 1-1: مسئله ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 3 1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 4 1-3: هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-4: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5 1-5: منابع آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 5 1-6: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-7: ساختار پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین…………………………………………………………………. 6 1-9: محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7 فصل دوم: پیشینه ی تحقیق 2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی…………………………………………………………… 9 2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………. 14 2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی…………………………………………… 18 2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی……………………………………………………………………. 27 2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی……………………………………………………. 31 2-7: جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….. 32 فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو 3-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 34 3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های  اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………………………………………………. 35 3-2-1: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………… 35 3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی……………………………………………………………………………………. 35 3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………….. 37 3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………………….. 38 3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. 41 3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی ………………………………………………………………………………. 42 3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. 43 3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… 43 3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر…………………………………………. 52 3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………… 52 3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………………… 54 3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی……………………………………………….. 54 3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… 60 3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………….. 65 3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………… 66 3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی………………………………… 68 3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………….. 69 3-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 69 3-4-1-1: مفهوم مانایی……………………………………………………………………………………………. 69 3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز………………………………………………………. 69 3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………… 72 فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی 4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 77 4-2: داده های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………….. 78 4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)………………………………………. 79 4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز  (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. 80 4-4: نتایج آزمون علیت………………………………………………………………………………………………………… 91 4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه………………………………………………………………………………………… 91 4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر…………………………………………………………………………………. 92 4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995)…………………………….. 97 4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر…….. 103 4-5: جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 109 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 5-1: خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 114 5-2: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… 116 5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………….. 118 فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… 119 پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130   فهرست جدول ها جدول 2-1: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی……………………. 10 جدول 2-2: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی……………………. 14 جدول 2-3: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی…….. 18 جدول 2-4: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی……………………………… 27 جدول 3-1: تعاریف ارایه شده از سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………….. 41 جدول 3-2: شاخص های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. 46 جدول 3-3: شاخص های سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی…………………………….. 48 جدول4-1: مقادیر بحرانی برای آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز………………………………… 80 جدول4-2: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگوی A)……………………………………………. 81 جدول4-3: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگویC)……………………………………………… 83 جدول4-4: نتایج آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)  و فیلیپس پرون(PP)………………………………………………………………………………………………………………….. 89 جدول4-5: تعیین وقفه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)…………………………… 91 جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 93 جدول4-7: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 94 جدول4-8: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 95 جدول4-9: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 96 جدول4-10: نتایج آزمون علیت تودا-یوماوتو……………………………………………………………………………. 98 جدول4-11: نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو………………………………………………………………………….. 99 جدول4-12: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو……………………………………………………………………….. 100 جدول4-13: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو……………………………………………………………………….. 101 جدول4-14: خلاصه ی نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995)………………………………………… 102 جدول4-15: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو…………………………………………………. 103 جدول4-16: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو…………………………………………………. 104 جدول 4-17: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو…………………………………………………. 106 جدول 4-18: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو…………………………………………………. 107 جدول 4-19: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو……………………………………………………………….. 109 جدول 4-20: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت………………………….. 111 فهرست شکل ها و تصویرها  شکل 3-1: ساختار سه نفری……………………………………………………………………………………………………… 53 شکل 3-2: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی…………………………………….. 66 شکل 3-3: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ……………. 68 شکل 4-1: سرمایه ی انسانی……………………………………………………………………………………………………… 84 شکل4-2: نسبت تعداد پزشک به جمعیت……………………………………………………………………………….. 85 شکل 4-3: نسبت تعداد طلاق به ازدواج…………………………………………………………………………………… 85 شکل4-4: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت………………………………………………………………………….. 85 شکل 4-5: ضریب جینی…………………………………………………………………………………………………………….. 86 شکل 4-6:نسبت 10 درصد ثروتمندترین افراد به 10 درصد فقیرترین افراد………………………… 86 شکل 4-7: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت…………………………………………………… 87 شکل 4-8: نرخ با سوادی……………………………………………………………………………………………………………. 87 شکل 4-9: نسبت تعداد سینما به جمعیت………………………………………………………………………………. 87 شکل 4-10:  رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت………………………………………………………………….. 88 شکل 4-11: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت……………………………………………………………… 88  
 • معماری|پاورپوینت تحلیل بیمارستان امام خمینی سنقر و بیمارستان رین ستیت
 • پاورپوینت تحلیل بیمارستان امام خمینی سنقر و بیمارستان رین ستیت شناسه محصول :93156 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 170 حجم فایل: 18787.46777 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت تحلیل بیمارستان امام…

 • کشاورزی|پاورپوینت گل گندم خاردار
 • پاورپوینت گل گندم خاردار شناسه محصول :71541 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 1.578125 مگابایت دانلود پاورپوینت گل گندم خاردار 23 اسلاید گیاهی است یكساله یا دائمی به…

 • جغرافیا|پاورپوینت باران
 • پاورپوینت باران شناسه محصول :53057 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 417 حجم فایل: 1.018554688 مگابایت دانلود پاورپوینت باران   همه ابرها ذرات آب یا کریستالهای یخ را با خود حمل…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل کارشناس تغذیه
 • پاورپوینت معرفی شغل کارشناس تغذیه شناسه محصول :85823 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 746 حجم فایل: 0.077148438 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل کارشناس تغذیه این محصول در قالب…

 • مدیریت|پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک
 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شناسه محصول :87331 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 158 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 0.491210938 مگابایت دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک ،در حجم 158 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل استادیوم بوریسوف در بلاروس-تحلیل استادیوم آلیانز آره نا
 • پاورپوینت تحلیل استادیوم بوریسوف در بلاروس-تحلیل استادیوم آلیانز آره نا شناسه محصول :95853 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 563 حجم فایل: 19.11 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل دو نمونه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *