اقتصاد|تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن

تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن شناسه محصول :51090 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 0.26171875 مگابایت

دانلود

مدیریت هزینه : عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه ها با کاربست ابزارها انجام می دهد. که با توجه به مقاله منبع در این پژوهش مدیریت هزینه را با دو بعد شناسایی و کنترل هزینه یابی مالی و غیر مالی مورد بررسی قرارمی دهیم. آقای عالی ور در کتاب خود می گوید: سود یا زیان خالص به ترتیب عبارتست از مازاد یا کمبود درآمدها نسبت به هزینه های برای یک دوره مالی معین که معرف افزایش یا کاهش خالص در حقوق صاحبان سرمایه و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. درنتیجه این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر مدیریت هزینه با سودآوری بانک پرداخته شده است. روش نمونه گیری دراین پژوهش، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک پارسیان استان کردستان (346نفر) است که باتوجه به آن حجم نمونه از طریق فرمول کوچران، برابر 182 نفر تعیین شد. اهداف این تحقیق کاربردی و مهمترین آن بررسی اینکه آیا مدیریت صحیح هزینه ها می تواند از طریق کاهش هزینه ها، سود را در بانک پارسیان افزایش داد. و روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. داده های مربوط به متغیرها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار علوم اجتماعی (spss) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سیستم هزینه یابی کارآمد و سودآوری بانکها معنادار است و رابطه بین شناسایی و کنترل هزینه های مالی و همچنین غیرمالی با سودآوری نیز معناداراست بدین طریق فرضیه های اصلی و فرعی این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. و چون عدد بدست آمده برای هزینه های غیرمالی بیشتر بوده تاثیر این مولفه بر سودآوری بانکها به مراتب بیشتر از هزینه های مالی می باشد و و با آزمون کروسکال-والیس متوجه شدیم که نظریات کارکنان (از نظر جنسیت، سابقه کار، سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات) راجع به مدیریت هزینه وسودآوری سازمان یکسان نمی باشد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه………………………………….. 2 1-2 بیان مساله……………………………… 3 1-3 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق…………. 5 1-4 متغیرهای تحقیق………………………….. 6 1-5 پرسش‎های تحقیق…………………………… 7 1-6 اهداف تحقیق…………………………….. 7 1-7 فرضیه‎های تحقیق………………………….. 8 1-8 روش تحقیق………………………………. 9 1-9 قلمرو تحقیق…………………………….. 9 1-10 مدل تحقیق…………………………….. 10 1-11 تعاریف عملیاتی………………………… 10 1-12 ساختار تحقیق………………………….. 11 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 بخش اول: مبانی نظری…………………….. 14 2-1-1 مقدمه……………………………….. 14 2-2 بخش اول: مبانی نظری مدیریت هزینه…………. 16 2-2-1 مقدمه……………………………….. 16 2-2-2 تعریف هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن…….. 16 2-2-2-1 طبقه بندی هزینه ها………………….. 17 2-2-2-2 هزینه و کاهش هزینه ها……………….. 23 2-2-3 مدیریت هزینه…………………………. 25 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 2-2-4 ساختار هزینه گذاری موسسه های بانکی……… 31 2-2-4-1 طبقه بندی هزینه ها در موسسه های بانکی…. 33 2-2-4-2 سیستم های هزینه گذاریهای جزئی………… 34 2-2-4-3 سیستم های هزینه گذاریهای کامل………… 34 2-2-5 محدودیتهای سیستم های هزینه گذاری سنتی در بانکهای پس انداز 35 2-2-6 اهداف و نظام مدیریت هزینه……………… 36 2-2-7 انواع استراتژیهای مدیریت هزینه…………. 39 2-2-7-1 طبقه بندی استراتژیهای مدیریت هزینه……. 40 2-2-7-2- محتوای تحلیل استراتژیهای هزینه………. 41 2-3 بخش دوم: مبانی نظری سودآوری……………… 43 2-3-1 مقدمه……………………………….. 43 2-3-2 تعریف سود……………………………. 44 2-3-3 مربوط بودن مفهوم سود………………….. 44 2-3-4 مفهوم سنتی سود حسابداری……………….. 46 2-3-5 ماهیت مفهوم اقتصادی سود………………. 46 2-3-6 پیش بینی سود………………………… 47 2-3-7 سودآوری چیست؟……………………….. 48 2-3-8 نسبتهای سودآوری……………………… 49 2-3-8-1 نسبت سود ناخالص به فروش…………….. 50 2-3-8-2 نسبت سود عملیاتی به فروش……………. 51 2-3-8-3 نسبت سود خالص به فروش………………. 52 2-3-8-4 بازده کل داراییها………………….. 52 2-3-8-5 خالص بازده داراییها………………… 54   ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 2-3-8-6 نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب سرمایه گذاری 54 2-3-8-7 نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب فروش…. 55 2-3-9 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیتهای اقتصادی) 56 2-3-9-1 سود به عنوان معیار کارآیی……………. 57 2-3-9-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی…. 58 2-3-10 نگاهی به سازمان مورد مطالعه (بانک پارسیان) 60 2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………… 63 2-4-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته…….. 63 2-4-1-1 مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران…. 63 2-4-1-2 مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران 72 2-4-2 مدل تحلیلی………………………….. 72 فصل سوم: روش انجام تحقیق 3-1 مقدمه…………………………………. 75 3-2 روش تحقیق……………………………… 76 3-2-1 از نظر زمانی…………………………. 76 3-2-2 از نظر هدف…………………………… 77 3-2-3 از نظر چگونگی بدست آوردن داده ها……….. 77 3-2-4 از نظر روش گردآوری اطلاعات……………… 77 3-3 مقیاس پرسش نامه ها…………………….. 79 3-4 جامعه آماری……………………………. 80 3-5 روش نمونه گیری…………………………. 80 3-6 حجم نمونه……………………………… 81 3-7 روایی و پایایی ابزار تحقیق………………. 82 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 3-7-1 روایی ابزار اندازه گیری……………….. 82 3-7-2 پایایی ابزار اندازه گیری………………. 82 3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها83 فصل چهارم: تجـزیه و تحـلیل داده‌هـا 4-1 مقدمه…………………………………. 86 4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی و عمومی به کمک آمار توصیفی 87 4-2-1 خصوصیات جامعه آماری…………………… 87 4-2-2 آمار توصیفی سئوالات……………………. 93 4-2-2-1 متغیر مستقل (مدیریت هزینه)…………… 93 4-2-2-2 متغیر وابسته (سودآوری)………………. 95 4-2-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون……………… 96 4-2-3-1 فرضیه اصلی…………………………. 97 4-2-3-2 فرضیه فرعی1………………………… 98 4-2-3-2 فرضیه فرعی2………………………… 98 4-2-4 آزمون کروسکال – والیس…………………. 99 4-2-4-1 آزمون کروسکال- والیس بین جنسیت کارکنان و متغیر مدیریت هزینه…………………………………………. 99 4-2-4-2 آزمون کروسکال- والیس بین جنسیت کارکنان و متغیر سودآوری 99 4-2-4-3 آزمون کروسکال- والیس بین سن کارکنان و متغیر مدیریت هزینه………………………………………… 100 4-2-4-4 آزمون کروسکال- والیس بین سن کارکنان و متغیر سودآوری 100 4-2-4-5 آزمون کروسکال- والیس بین سابقه خدمت کارکنان و متغیر سودآوری………………………………………… 101 4-2-4-6 آزمون کروسکال- والیس بین سابقه خدمت کارکنان و متغیر سودآوری………………………………………… 101 4-2-4-7 آزمون کروسکال- والیس بین میزان تحصیلات کارکنان و متغیر مدیریت هزینه……………………………………. 102 4-2-4-8 آزمون کروسکال- والیس بین میزان تحصیلات کارکنان و متغیر سودآوری………………………………….. 102 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 4-2-4-9 آزمون کروسکال- والیس بین رشته تحصیلی کارکنان و متغیر مدیریت هزینه……………………………………. 103 4-2-4-10 آزمون کروسکال- والیس بین رشته تحصیلی کارکنان و متغیر سودآوری………………………………….. 103 4-2-4-11 آزمون کروسکال- والیس بین پست سازمانی کارکنان و متغیر مدیریت هزینه……………………………………. 104 4-2-4-12 آزمون کروسکال- والیس بین پست سازمانی کارکنان و متغیر سودآوری………………………………….. 104 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1 مقدمه………………………………… 106 5-2 بحث و نتیجه گیری………………………. 106 5-2-1 نتیجه گیری براساس آمار توصیفی…………. 106 5-2-2 نتیجه گیری فرضیات……………………. 107 5-2-3 نتیجه گیری آزمون کروسکال – والیس………. 108 5-2-4 نتیجه گیری با توجه به تحقیق های انجام شده. 108 5-3 موانع تحقیق…………………………… 110 5-4 پیشنهادها…………………………….. 110 5-4-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………… 110 5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی…………… 111 فهرست منابع و مأخذ………………………… 112 پیوست ها چکیده لاتین  فهرست جداول عنوان صفحه جدول 1-1………………………………….. 22 جدول 2-2 مقایسه مبانی نظری رویکردهای مدیریت هزینه30 جدول 3-1 ارتباط سئوالات با ابعاد……………… 78 جدول 3-2 مقیاس پرسش نامه ها…………………. 79 جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه………………. 82 جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت………………… 87 جدول 4-2 توزیع فراوانی سن…………………… 88 جدول 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت……………. 89 جدول 4-4 توزیع فراوانی تحصیلات……………….. 90 جدول 4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی…………… 91 جدول 4-6 توزیع فراوانی پست سازمانی…………… 92 جدول 4-7 توزیع فراوانی سئوالات مدیریت هزینه……. 93 ادامه جدول 4-7 توزیع فراوانی سئوالات مدیریت هزینه. 93 جدول 4-8 توزیع فراوانی سئوالات سودآوری………… 95 جدول 4-9 ضریب همبستگی فرضیه اصلی…………….. 96 جدول 4-10 ضریب همبستگی فرضیه فرعی 1………….. 97 جدول 4-11 ضریب همبستگی فرضیه فرعی 2………….. 98 جدول4-12 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و مدیریت هزینه 99 جدول4-13 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و سودآوری 99 جدول4-14 آزمون کروسکال- والیس، سن کارکنان و مدیریت هزینه100 جدول4-15 آزمون کروسکال- والیس، سن کارکنان و سودآوری100 جدول4-16 آزمون کروسکال- والیس، سابقه خدمت کارکنان و سودآوری 101 جدول4-17 آزمون کروسکال- والیس، سابقه خدمت کارکنان و سودآوری 101 ادامه فهرست جداول عنوان صفحه جدول 4-18 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و مدیریت هزینه102 جدول4-19 آزمون کروسکال- والیس، میزان تحصیلات کارکنان و سودآوری………………………………………… 102 جدول4-20 آزمون کروسکال- والیس، رشته تحصیلی کارکنان و مدیریت هزینه………………………………………… 103 جدول4-21 آزمون کروسکال- والیس، رشته تحصیلی کارکنان و سودآوری………………………………………… 103 جدول4-22 آزمون کروسکال- والیس، پست سازمانی کارکنان و مدیریت هزینه………………………………………… 104 جدول4-23 آزمون کروسکال- والیس، پست سازمانی کارکنان و سودآوری104  فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…… 87 نمودار 4-2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……… 88 نمودار 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 89 نمودار 4-4 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان….. 90 نمودار 4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان91 نمودار 4-6 توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان92  فهرست شکل ها عنوان صفحه شکل 1-1 رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته……… 6 شکل 1- 2 رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیل کننده 7 شکل 2-1 دسته بندی هزینه ها براساس کارکرد……… 19 شکل 2-2 طبقه بندی های مختلف از هزینه ها………. 21 شکل 2-3 نظام اصلی مدیریت هزینه………………. 37 شکل 2-4 خودارزیابی مستمر……………………. 37 شکل 2-5 تعهد و اعتقاد مدیریت عالی……………. 38 شکل 2-6 مشارکت کارکنان……………………… 39 شکل 2-7 ارتباط بین روشهای مختلف……………… 59
 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجلس ملی بنگلادش لویی کان
 • پاورپوینت تحلیل مجلس ملی بنگلادش لویی کان شناسه محصول :97168 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 12.25 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مجلس ملی بنگلادش اثر  لویی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طرح برنده جایزه اول مسابقه“طراحی آب کنار ماگوک ” واقع در نزدیکی سئول، کره جنوبی
 • پاورپوینت تحلیل طرح برنده جایزه اول مسابقه“طراحی آب کنار ماگوک ” واقع در نزدیکی سئول، کره جنوبی شناسه محصول :67960 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 3.940429688 مگابایت…

 • عمران و ساختمان|آرمون اجرا عمران بهمن94
 • آرمون اجرا عمران بهمن94 شناسه محصول :84886 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 0.280273438 مگابایت دانلود آرمون اجرا عمران بهمن 94همراه با پاسخ نامه کلیدی

 • حسابداری|اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران
 • اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران شناسه محصول :93226 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : txt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 558.5361328 مگابایت دانلود اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت…

 • معماری|پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی نمک‌آبرود
 • پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی نمک‌آبرود شناسه محصول :52999 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 0.577148438 مگابایت دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی نمک‌آبرود   مجتمع مسکونی نمک‌آبرود…

 • علوم انسانی|مبانی نظری ایمان و معنویت
 • مبانی نظری ایمان و معنویت شناسه محصول :91760 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 0.055664063 مگابایت دانلود مبانی نظری ایمان و معنویت (فصل دوم تحقیق) مشخصات این…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *