اقتصاد|تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران شناسه محصول :40320 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 585 حجم فایل: 1.813476563 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، با ثروت ایجاد شده برای سهام داران و رابطه بین سازو کارهای داخلی و خارجی راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید . در این تحقیق ابتدا به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دو فرمول زیر مقدار EVA و CSV را برای شركت های نمونه بدست آورده و شركت ها را بر حسب مثبت یا منفی بودن مقادیر EVAو CSV در چهار گروه طبقه بندی نمودیم .یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران رابطه ای وجود ندارد و بین ساز و کارهای راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران رابطه اینداشته و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده (به عنوان ساز و کارهای خارجی راهبری شرکتی ) و درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره، تعداد مدیران (به عنوان ساز و کارهای داخلی راهبری شرکتی ) با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران دارای در هر چهار گروه فاقد ارتباط می باشد . و تنها در گروه سوم و بدون دخالت متغیرهای كنترل وجود رابطه بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تایید گردید.   فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه6 2-1تاریخچه مطالعاتی. 6 3-1 بیان مساله7 3-1) فرضیه های تحقیق. 9 4-1) اهداف تحقیق. 10 5-1) اهمیت و ضرورت تحقیق. 11 6-1) حدود مطالعاتی. 12 7-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه15 2-2بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی. 15 1-2-2ارزش افزوده اقتصادی. 15 2-2-2 دلایل مطرح شده EVA.. 17 3-2-2 تفکر مبتنی بر ارزش.. 18 4-2-2 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات.. 18 5-2-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. 19 1-5-2-2 حذف اثرات بدهی ها19 6-2-2مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. 20 1-6-2-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. 20 2-6-2-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 21 3-6-2-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق. 22 7-2-2 استاندارد سازی EVA.. 22 8-2-2 دگرگونی EVA.. 24 9-2-2 تکامل EVA.. 24 10-2-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود26 11-2-2 كاربرد های EVA.. 26 12-2-2 کاربردها داخلی EVA :26 13-2-2کاربردهای خارجی EVA.. 28 14-2-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. 30 15-2-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. 31 16-2-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA.. 32 17-2-2 مفاهیم مرتبط با EVA.. 32 1-17-2-2-ارزش افزوده بازار. 32 2-17-2-2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 33 3-17-2-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش.. 34 4-17-2-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 36 5-17-2-2ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. 36 18-2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )36 1-18-2-2شاخص های غیر مالی. 38 2-18-2-2 شاخص های مالی. 40 بخش دوم 3-2 حاكمیت شركتی. 40 1-3-2مفهوم حاكمیت شركتی. 40 2-3-2انواع سیستم های حاكمیت شركتی. 44 3-3-2نمونه‌های ابعاد حقوقی و تجربی ترکیب سهامداری. 59 4-2-بخش سوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران. 65 1-4-2مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران :65 2-4-2معیارهای مالی سنتی. 66 3-4-2بازده سرمایه گذاری (ROI)66 4-4-2سود باقیمانده (RI)67 5-4-2بازده فروش.. 68 بخش چهارم 5-2 پیشینه تحقیق. 68 1-5-2تحقیقات خارجی:68 2-5-2تحقیقات داخلی :68 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3) مقدمه72 2-3) متغیر های تحقیق. 72 3-3) جامعه آماری. 73 4-3) تعیین حجم نمونه73 5-3) روش تحقیق. 73 6-3 ) مدل تحلیلی تحقیق. 74 7-3) گرد آوری اطلاعات.. 74 8-3) متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها74 9-3) تابع آماری. 79 1-9-3) تحلیل رگرسیون. 79 2-9-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)79 2-9-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)80 3-9-3) تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه81 4-9-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 82 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏84 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:85 3-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل. 85 1-3-4) آزمون فرضیه اول. 85 1-1-3-4فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:86 2-3-4) آزمون فرضیه دوم88 3-3-4) آزمون فرضیه سوم91 4-3-4) آزمون فرضیه چهارم94 1-4-3-4) فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:95 4-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل. 98 1-4-4) آزمون فرضیه اول. 98 2-4-4) آزمون فرضیه دوم101 3-4-4) آزمون فرضیه سوم105 4-3-4) آزمون فرضیه چهارم109 1-4-4) فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:109 5-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:113 6-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل. 114 1-6-4) آزمون فرضیه اول. 114 2-6-4) آزمون فرضیه دوم117 3-6-4) آزمون فرضیه سوم121 4-6-4) آزمون فرضیه چهارم124 7-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل. 128 1-7-4) آزمون فرضیه اول. 128 2-7-4) آزمون فرضیه دوم131 3-7-4) آزمون فرضیه سوم135 4-7-4) آزمون فرضیه چهارم139 8-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:143 9-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل. 143 1-9-4) آزمون فرضیه اول. 143 2-9-4) آزمون فرضیه دوم147 3-9-4) آزمون فرضیه سوم150 4-9-4) آزمون فرضیه چهارم153 10-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل. 157 1-10-4) آزمون فرضیه اول. 157 2-10-4) آزمون فرضیه دوم160 1-10-4) فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:160 3-10-4) آزمون فرضیه سوم163 4-10-4) آزمون فرضیه چهارم167 11-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:171 12-4آزمون کولموگروف – اسمیر نوف (K-S)171 13-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل. 172 1-13-4) آزمون فرضیه اول. 172 2-13-4) آزمون فرضیه دوم175 3-13-4) آزمون فرضیه سوم178 4-13-4) آزمون فرضیه چهارم181 14-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل. 185 1-14-4) آزمون فرضیه اول. 185 2-14-4) آزمون فرضیه دوم188 3-14-4) آزمون فرضیه سوم192 4-14-4) آزمون فرضیه چهارم196 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5)مقدمه212 2-5) ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها212 1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اول. 212 2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه دوم212 3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه سوم213 4-2-5) نتیجه آزمون فرضیه چهارم213 4-5) پیشنهاد ها214 1-4-5) پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 215 2-3-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 216 4-5) محدودیت های تحقیق. 216 پیوستها پیوست شماره (1) شرکت های نمونه آماری. 219 پیوست شماره (2) جدول روش های آماری. 220 منابع و ماخذ منابع فارسی:259 منابع لاتین:261 منابع اینترنتی. 262 چکیده انگلیسی. 263  جدول 1-2 نمونه‌های ابعاد حقوقی و تجربی ترکیب سهامداری. 60 جدول1-3 متغیر های تحقیق. 72 جدول(1-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 85 جدول(2-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده86 جدول (3-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته86 جدول (4-4)تحلیل واریانس رگرسیون. 87 جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته87 جدول(6-4)خروجی اول متغیرهای مستقل. 89 جدول (7-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته89 جدول 8-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون. 90 جدول (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته90 جدول 10-4 متغیرهای مستقل وارد شده92 جدول (11-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته92 جدول(12-4) شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است 93 جدول (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته93 جدول (14-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد .95 جدول (15-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته95 جدول 16-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است 96 جدول (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته97 جدول (18-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد98 جدول (19-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته99 جدول (20-4)شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 99 جدول (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته100 جدول (22-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد102 جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته102 جدول 24-4 در خروجی زیر سطح معنی داری بزرگتر از 5 درصد می باشد ، پس فرض خطی بودن رابطه دو متغیر 103 جدول 25-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 103 جدول (26-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته104 جدول (27-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد .106 جدول (28-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته106 جدول 29-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 107 جدول (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته108 جدول (31-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد .110 جدول (32-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته110 جدول33-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 111 جدول (34-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته112 جدول (35-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 114 جدول (36-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 115 جدول (37-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته115 جدول38-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 116 جدول (39-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته117 جدول (40-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 118 جدول (41-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته119 جدول 42-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 119 جدول (43-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته120 جدول (44-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 122 جدول (45-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته122 جدول46-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 123 جدول (47-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته123 جدول (48-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد .125 جدول (49-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته125 جدول50-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 126 جدول (51-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته127 جدول (52-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 128 جدول (53-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته129 جدول54-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 129 جدول (55-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته130 جدول (56-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون.132 جدول (57-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته132 جدول58-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 133 جدول (59-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته134 جدول (60-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 136 جدول (61-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته136 جدول62-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 137 جدول (63-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته138 جدول (64-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 140 جدول (65-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته140 جدول66-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 141 جدول (67-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته142 جدول (68-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 143 جدول (69-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 144 جدول (70-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته145 جدول71-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 145 جدول (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته146 جدول (73-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 147 جدول (74-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته148 جدول75-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 148 جدول (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته149 جدول (77-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 151 جدول (78-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته151 جدول79-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 152 جدول (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته152 جدول (81-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 154 جدول (82-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته154 جدول83-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 155 جدول (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته156 جدول (85-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 157 جدول (86-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته158 جدول87-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 158 جدول (88-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته159 جدول (89-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون.160 جدول (90-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته161 جدول91-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 161 جدول (92-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته162 جدول (93-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 164 جدول (94-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته164 جدول95-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 165 جدول (96-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته166 جدول (97-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 168 جدول (98-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته168 جدول 99-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 169 جدول (100-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته170 جدول (101-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 171 جدول (102-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 172 جدول (103-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته173 جدول104-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 173 جدول (105-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته174 جدول (106-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 175 جدول (107-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته176 جدول108-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 176 جدول (109-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته177 جدول (110-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 179 جدول (111-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته179 جدول112-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 180 جدول (113-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته180 جدول (114-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 182 جدول (115-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته182 جدول116-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 183 جدول (117-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته184 جدول (118-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 185 جدول (119-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته186 جدول120-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 186 جدول (121-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته187 جدول (122-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 189 جدول (123-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته189 جدول124-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 190 جدول (125-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته191 جدول (126-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 193 جدول (127-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته193 جدول128-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 194 جدول (129-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته195 جدول (130-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 197 جدول (131-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته197 جدول132-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 198 جدول (133-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته199  نمودار 1-2 ارتباط دیدگاه مورد ارزیابی با استراتژی. 39 نمودار 2-2 ارتباط دیدگاه با یکدیگر. 39 نمودار3-2: روابط برقرار شده از طریق مكانیزمهای داخلی و خارجی. 48
 • مدیریت هتلداری|پاورپوینت جاذبه های تاریخی گردشگری ایران
 • پاورپوینت جاذبه های تاریخی گردشگری ایران شناسه محصول :94731 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 701 حجم فایل: 259.2695313 مگابایت دانلود پاورپوینت جاذبه های تاریخی گردشگری ایران   مخصوص رشته…

 • حسابداری|پاورپوینت برآورد هزینه
 • پاورپوینت برآورد هزینه شناسه محصول :85109 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 359 حجم فایل: 1.446289063 مگابایت دانلود پاورپوینت برآورد هزینه دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)  …

 • فقه و حقوق اسلامی|اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
 • اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی شناسه محصول :60769 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت دانلود اهمیت تثبیت رسمی دیون…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی
 • مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی شناسه محصول :88110 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل…

 • برق|پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی
 • پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی شناسه محصول :94773 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 3909.880859 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی   تعداد اسلاید: 44…

 • مدیریت|پاورپوینت برند و توسعه تجارت
 • پاورپوینت برند و توسعه تجارت شناسه محصول :95915 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 233.3710938 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع  برند و توسعه تجارت، در قالب  pptx  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *