اقتصاد|تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه شناسه محصول :40401 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 547 حجم فایل: 1.673828125 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.  فهرست مطالب 1 چکیده…………………………………………………………………… فصل اول : کلیات تحقیق 3 مقدمه………………………………………………………………………. 3 بیان مسئله……………………………………………………… 5 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………….. 6 اهداف …………………………………………………………………….. 6 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………… 7 مدل تحقیق…………………………………………………………… 11 فرضیه ها………………………………………………………………. 11 تعریف واژگان …………………………………………………   فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 14 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 15 مبانی نظری تحقیق………………………………………………………… 15 هزینه سرمایه………………………………………………………………………… 15 تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه…………………………………………….. 17 مدلهای هزینه سرمایه…………………………………………………. 19 اهرم مالی و ارزش گذاری………………………………………………………………… 20 مفهوم ساختار سرمایه………………………………………………………………………………. 20 عوامل موثر بر ساختار سرمایه………………………………………………………………………….. 22 عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………. 24 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………….. 26 ضرورت توجه به پارامتر های داخلی………………………………………………. 27 دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه 32 الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات……………………………………………………….. 34 الگوی میلر…………………………………………………………………………….. 34 انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی………………………………………………… 35 تئوری توازی ایستا……………………………………………………………………………. 36 تئوری سلسله مراتبی………………………………………………………… 37 نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای…………………………. 38 مالیات و ساختار سرمایه…………………………………………………………………….. شماره صفحه عنوان فهرست مطالب 39 مالیات بر درآمد شرکت………………………………………………………………………….. 39 اثر هزینه های ورشکستگی……………………………………………………………………. 41 مالیات و هزینه های ورشکستگی…………………………………………………………………………………………. 42 سایر نواقص بازار……………………………………………………………………………. 42 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست…………………………………………………. 43 تفاوت هزینه های وام گیری………………………………………………… 43 هزینه های نمایندگی…………………………………………………………….. 45 سیگنالهای مالی………………………………………………………………. 45 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده…………………………….. 46 ساختار مطلوب در عمل……………………………………………………………………………… 47 انعطاف پذیری مالی………………………………………………………………………………………. 49 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..   فصل سوم:روش شناسی تحقیق 55 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 56 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 57 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 58 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….. 58 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 59 نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….. 59 متغیر های مدل ……………………………………………………………………………………. 63 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. 65 آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک………………………………………………………   فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 70 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 70 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………. 72 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………. 72 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………….. 80 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. 82 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………….     شماره صفحه عنوان فهرست مطالب   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 87 مقدمه…………………………………………………………………………………………. 88 نتایج حاصل از فرضیه ها ………………………………………………………………………….. 90 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 91 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………   منابع و ماخذ 93 منابع فارسی………………………………………………………………………………. 94 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………   پیوست ها 96 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… 99 جداول آماری…………………………………………………………………………………………. 125 چكیده انگلیسی………………………………………………           عنوان فهرست جداول 99 جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ……….. 99 جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال……. 99 جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال………… 100 جدول4 –الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…….. 101 شكل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…. 101 جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار……….. 101 جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………………….. 102 جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی روش بازار…………….. 102 جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی به روش بازار…………………… 103 شكل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………. 103 جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ………………………………………. 103 جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3………………………………….. 103 جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3…………………………………. 103 جدول4 – ج آزمون مدل 3 ………………………………………. 104 جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3………………………………….. 105 جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ……………………………….. 105 جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………….. 105 جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………. 105 جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال …. 105 جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ……….. 106 شكل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال 107 جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار …………… 107 جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ……………. 108 جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ………. 108 جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم……………………………………… 108 جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم………………………..           108 جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم ………………………………………….. 109 جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ………………….. 109 جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ……………………… 110 شكل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم ……………………. 110 شكل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند …………………. 110 شكل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك …………………… 110 جداول 1- چ جداول دهك ها برای فرضیه سوم……………………………. 116 جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری………………… 117 جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی ………………… 117 جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های …….. 118 شكل های نرمالسازی به روش جوهانسون ……………………..  
 • کامپیوتر|پاورپوینت بررسی داده کاوی (Data Mining)
 • پاورپوینت بررسی داده کاوی (Data Mining) شناسه محصول :65066 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 0.366210938 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی داده کاوی (Data Mining) مقدمه      از هنگامی…

 • تاریخ|جنگ های ایران و روم
 • جنگ های ایران و روم شناسه محصول :70872 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 512 حجم فایل: 1.364257813 مگابایت دانلود بخشی از متن: جنگ‌های ایران و روم رشته جنگ‌هایی است که از…

 • معماری|کاربرد شیشه و رنگ در نمای ساختمان
 • کاربرد شیشه و رنگ در نمای ساختمان شناسه محصول :86370 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 296 حجم فایل: 1.81640625 مگابایت دانلود مشاهده پنجره‌های کهن نشان داده است که گاهی شیشه‌های…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مانیتورینگ سلامت سازه ها
 • پاورپوینت مانیتورینگ سلامت سازه ها شناسه محصول :67047 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 451 حجم فایل: 1.155273438 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت روش مانیتورینگ سلامت سازه ها برای…

 • کتابداری|پاورپوینت خدمات عمومي كتابخانه و روش‌هاي آن
 • پاورپوینت خدمات عمومي كتابخانه و روش‌هاي آن شناسه محصول :97314 موضوع : کتابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 240 تعداد بازدید : 892 حجم فایل: 966.7392578 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت خدمات عمومي كتابخانه و روش‌هاي آن  …

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی بی نظیر خوابگاه دخترانه در استانبول
 • پاورپوینت تحلیل طراحی بی نظیر خوابگاه دخترانه در استانبول شناسه محصول :98855 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 9.14 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل طراحی بی نظیر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.