اقتصاد|تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه شناسه محصول :40401 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 547 حجم فایل: 1.673828125 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.  فهرست مطالب 1 چکیده…………………………………………………………………… فصل اول : کلیات تحقیق 3 مقدمه………………………………………………………………………. 3 بیان مسئله……………………………………………………… 5 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………….. 6 اهداف …………………………………………………………………….. 6 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………… 7 مدل تحقیق…………………………………………………………… 11 فرضیه ها………………………………………………………………. 11 تعریف واژگان …………………………………………………   فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 14 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 15 مبانی نظری تحقیق………………………………………………………… 15 هزینه سرمایه………………………………………………………………………… 15 تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه…………………………………………….. 17 مدلهای هزینه سرمایه…………………………………………………. 19 اهرم مالی و ارزش گذاری………………………………………………………………… 20 مفهوم ساختار سرمایه………………………………………………………………………………. 20 عوامل موثر بر ساختار سرمایه………………………………………………………………………….. 22 عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………. 24 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………….. 26 ضرورت توجه به پارامتر های داخلی………………………………………………. 27 دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه 32 الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات……………………………………………………….. 34 الگوی میلر…………………………………………………………………………….. 34 انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی………………………………………………… 35 تئوری توازی ایستا……………………………………………………………………………. 36 تئوری سلسله مراتبی………………………………………………………… 37 نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای…………………………. 38 مالیات و ساختار سرمایه…………………………………………………………………….. شماره صفحه عنوان فهرست مطالب 39 مالیات بر درآمد شرکت………………………………………………………………………….. 39 اثر هزینه های ورشکستگی……………………………………………………………………. 41 مالیات و هزینه های ورشکستگی…………………………………………………………………………………………. 42 سایر نواقص بازار……………………………………………………………………………. 42 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست…………………………………………………. 43 تفاوت هزینه های وام گیری………………………………………………… 43 هزینه های نمایندگی…………………………………………………………….. 45 سیگنالهای مالی………………………………………………………………. 45 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده…………………………….. 46 ساختار مطلوب در عمل……………………………………………………………………………… 47 انعطاف پذیری مالی………………………………………………………………………………………. 49 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..   فصل سوم:روش شناسی تحقیق 55 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 56 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 57 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 58 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….. 58 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 59 نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….. 59 متغیر های مدل ……………………………………………………………………………………. 63 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. 65 آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک………………………………………………………   فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 70 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 70 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………. 72 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………. 72 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………….. 80 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. 82 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………….     شماره صفحه عنوان فهرست مطالب   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 87 مقدمه…………………………………………………………………………………………. 88 نتایج حاصل از فرضیه ها ………………………………………………………………………….. 90 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 91 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………   منابع و ماخذ 93 منابع فارسی………………………………………………………………………………. 94 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………   پیوست ها 96 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… 99 جداول آماری…………………………………………………………………………………………. 125 چكیده انگلیسی………………………………………………           عنوان فهرست جداول 99 جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ……….. 99 جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال……. 99 جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال………… 100 جدول4 –الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…….. 101 شكل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال…. 101 جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار……….. 101 جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………………….. 102 جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی روش بازار…………….. 102 جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی به روش بازار…………………… 103 شكل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار………. 103 جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ………………………………………. 103 جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3………………………………….. 103 جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3…………………………………. 103 جدول4 – ج آزمون مدل 3 ………………………………………. 104 جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3………………………………….. 105 جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ……………………………….. 105 جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………….. 105 جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ………. 105 جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال …. 105 جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ……….. 106 شكل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال 107 جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار …………… 107 جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ……………. 108 جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ………. 108 جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم……………………………………… 108 جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم………………………..           108 جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم ………………………………………….. 109 جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ………………….. 109 جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ……………………… 110 شكل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم ……………………. 110 شكل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند …………………. 110 شكل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك …………………… 110 جداول 1- چ جداول دهك ها برای فرضیه سوم……………………………. 116 جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری………………… 117 جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی ………………… 117 جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های …….. 118 شكل های نرمالسازی به روش جوهانسون ……………………..  
 • فنی و مهندسی|پاورپوینت بررسی آزمایشگاه شیمی معدنی(1)
 • پاورپوینت بررسی آزمایشگاه شیمی معدنی(1) شناسه محصول :90506 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 185 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 0.315429688 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی آزمایشگاه شیمی معدنی(1) در 185 اسلاید قابل…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت بذل مدت در ازدواج موقت
 • پاورپوینت بذل مدت در ازدواج موقت شناسه محصول :96742 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 4063.395508 مگابایت دانلود پاورپوینت بذل مدت در ازدواج موقت  …

 • علوم انسانی|پاورپوینت مديريت از نقطه صفر چيست
 • پاورپوینت مديريت از نقطه صفر چيست شناسه محصول :100323 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 190 حجم فایل: 4027.380859 مگابایت دانلود پاورپوینت مديريت از نقطه صفر چيست   پاورپوینت مديريت…

 • فقه و حقوق اسلامی|توقیف اموال
 • توقیف اموال شناسه محصول :50487 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 527 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه حضرت داوود
 • پاورپوینت زندگینامه حضرت داوود شناسه محصول :100594 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 4185.584961 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه حضرت داوود   پاورپوینت زندگینامه حضرت داوود شامل 38…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مقاومت خمشی ملات ماسه سیمان
 • پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مقاومت خمشی ملات ماسه سیمان شناسه محصول :97510 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 4417.635742 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *