اقتصاد|بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و اوراق بهادار تهران شناسه محصول :51245 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 508 حجم فایل: 4.096679688 مگابایت

دانلود

هدف اصلی این تحقیق بررسی فاکتورهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود شرکت ها می باشد. با توجه به اهمیت و نقش پیش بینی سود هر سهم در تصمیمات سرمایه گذاران،تحقیقات بسیاری درباره پیش بینی سود انجام پذیرفته و هدف همه آنها افزایش صحت و دقت سود پیش بینی شده بوده است. پیش بینی از این نظر كه عنصر بنیادین و كلیدی در تصمیم گیری استفاده كنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی محسوب می شود، مهم است. بر این اساس، كارایی و اثربخشی نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهایی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی میدهد. بدین ترتیب تصمیمی كارا و اثربخش خواهد بود كه براساس پیش بینی هایی انجام گیرد كه مبنای آن صحیح بوده باشد. یكی از این پیش بینی ها، پیش بینی سود بوده كه باید اطلاعاتی منطقی، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد . پیش بینی های دقیق و به موقع، موجب بهبود تصمیم گیری استفاده كنندگان از گزارش های حسابداری می شود. لذا در این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق، پنج فاکتور مؤثر بر خطای پیش بینی سود هر سهم را در دو بخش فاکتور های مالی (دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت) و غیر مالی( اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت) مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 73 شرکت برای سال های89 – 86 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون فرضیهها براساس رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها بیانگر این است، که بین فاکتور های مالی در نظر گرفته شده تنها متغیر دفعات تجدید نظر و از بین متغیر های غیر مالی تنها متغیر تغییرات هیات مدیره بر دقت پیش بینی سود موثر می باشند و تاثیر سایر متغیر های در نظر گرفته شده در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.  فهرست مطالب چكیده:1 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه3 2-1تاریخچه مطالعاتی. 3 1-2-1تحقیقات تجربی خارجی در ارتباط با پیش بینی سود3 2-2-1تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با دقت پیش بینی سود5 3-1 بیان مساله6 4-1 سوال تحقیق. 8 5-1 فرضیه های تحقیق. 8 6-1 اهمیت تحقیق. 8 7-1 حدود مطالعاتی. 9 8-1 واژههای کلیدی یا اصطلاحات.. 9 9-1تعریف عملیاتی. 9 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه12 2-2 کلیات پیش بینی. 12 1-2-2 اهداف پیش بینی. 13 2-2-2 موارد ضروری قابل تأمل در پیش بینی مالی. 13 3-2-2 عوامل مؤثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. 13 3-2 انواع شیوه های پیش بینی. 14 1-3-2 پیش بینی های قضاوتی. 14 2-3-2 پیش بینی بر مبنای گذشته15 3-3-2 پیش بینی علت معلولی. 16 4-2 پیش بینی های یک متغیره16 1-4-2 روش تقاضای آخرین دوران. 16 2-4-2 روش میانگین ریاضی. 17 3-4-2 روش میانگین متحرک.. 17 4-4-2 روش میانگین متحرک وزنی. 18 5-4-2 روش هموارسازی نمایی. 18 6-4-2 روش باکس- جنکینز. 18 7-4-2 روش کمترین مجذورات.. 20 5-2 روش های پیش بینی چند متغیره(پیش بینی علت معلولی)21 1-5-2 روش رگرسیون خطی و غیر خطی. 21 2-5-2 ضریب همبستگی. 22 3-5-2 مدل اقتصاد سنجی (پیش بینی علت و معلولی)23 4-5-2 مدل داده- ستانده23 5-5-2 مدل شاخص راهنما23 6-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی. 23 1-6-2 تغییرات فصلی – روش تعیین شاخص فصلی. 24 2-6-2 برآورد تابع تقاضا- مدلهای سری زمانی. 24 7-2مروری بر پیشینه تحقیق. 26 1-7-2تحقیقات تجربی خارجی در ارتباط با پیش بینی سود26 2-7-2تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با دقت پیش بینی سود43 8-2 خلاصه فصل. 50 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه53 2-3 سوال و فرضیههای تحقیق. 53 3-3 روش تحقیق. 54 4-3 جامعه آماری. 55 1-4-3نمونه آماری. 55 1-1-4-3 روش جمعآوری اطلاعات.. 56 5-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57 6- 3 روش آزمون فرضیه ها58 1-6-3 مدل آماری. 58 2-6- 3 آزمون ضرایب رگرسیون(آزمون t)59 3-6-3 آزمون معنی دار بودن رگرسیون(آزمونF)60 4-6-3 ضریب تعیین. 60 1-4-6- 3 ضریب تعیین تعدیل شده61 5-6-3 آزمون دوربین- واتسن برای بررسی وجود خود همبستگی. 61 7-3طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق. 63 1-7-3 متغیرهای مستقل. 63 2-7-3 متغیر وابسته64 3-7-3 متغیر كنترلی. 64 8-3 خلاصه فصل سوم65 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏67 2-4 یافته های تحقیق. 67 1-2-4 آمارتوصیفی. 67 2-2-4 آمار استنباطی. 68 3-2-4 نتیجه آزمون فرضیه اول فرعی. 68 4-2-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم فرعی. 69 5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه اول در حضور هردو متغیر. 70 6-2-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 71 7-2-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم فرعی. 72 8-2-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم فرعی. 73 9-2-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم در حضور هر سه متغیر. 74 3-4 خلاصه76 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه78 2-5 خلاصه موضوع و روش تحقیق. 78 3-5 خلاصه یافته های تحقیق. 79 1-3-5 نتیجه آزمون فرضیات.. 80 4-5 بررسی تطبیقی یافتهها81 5-5 نتیجه گیری. 84 6-5 محدودیتها86 7-5 پیشنهادها86 1-7-5 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق بر اساس فرضیات.. 86 2-7-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 86 8-5 خلاصه فصل. 87 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی:104 منابع لاتین:107 چکیده لاتین. 111  جدول1-2: مراحل حل پیش بینی به روش تقاضای آخرین دوره ای را نشان می دهد17 جدول2-2: روش رگرسیون خطی و غیر خطی. 21 جدول 3-2:خلاصه تحقیقات انجام گرفته خارجی مرتبط با موضوع. 42 جدول 4-2:خلاصه تحقیقات انجام گرفته داخلی مرتبط با موضوع. 50 جدول1-3: شركت های نمونه از بانك اطلاعاتی. 57 جدول 2-3: متغیر های هر مدل. 59 جدول1- 4 :آمار توصیفی کل نمونه67 جدول2-4 : نتیجه آزمون فرضیه اول فرعی. 68 جدول3-4 : نتیجه آزمون فرضیه دوم69 جدول4-4 : نتیجه آزمون فرضیه اول اصلی. 70 جدول5-4: نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 71 جدول6-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 72 جدول7-4: نتیجه آزمون فرضیه سوم فرعی. 74 جدول8-4: نتیجه آزمون فرضیه اول اصلی. 75 جدول1-5:خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق. 81  نمودار1-2:روش پیش بینی مدل باکس- جنکینز. 19 نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 58
 • اقتصاد|پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي
 • پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ايستايي، ريشه‎هاي واحد و هم انباشتگي شناسه محصول :99261 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 165 حجم…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت رواني و سالمندان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت رواني و سالمندان شناسه محصول :95462 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 169 حجم فایل: 134 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • معماری|پاورپوینت معماری کتابخانه سیاتل
 • پاورپوینت معماری کتابخانه سیاتل شناسه محصول :103609 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 731 حجم فایل: 19.06 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری کتابخانه سیاتل ppt در 54 اسلاید تهیه شده که برای…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جوشکاری تیگ
 • پاورپوینت جوشکاری تیگ شناسه محصول :85638 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 1.229492188 مگابایت دانلود پاورپوینت جوشکاری تیگ پاورپوینت جوشکاری تیگ شامل 43 اسلاید (ویژه رشته…

 • روان شناسی|پاورپوینت مراحل رشد شخصیت در انسان
 • پاورپوینت مراحل رشد شخصیت در انسان شناسه محصول :85014 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 2.298828125 مگابایت دانلود پاورپوینت مراحل رشد شخصیت در انسان   پاورپوینت مراحل…

 • مدیریت هتلداری|توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری
 • توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری شناسه محصول :50941 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 730 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت دانلود هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.