اقتصاد|بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :51075 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 152 تعداد بازدید : 446 حجم فایل: 0.53515625 مگابایت

دانلود

رشد و توسعه هر كشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا كنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یكی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است كارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شركتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شركتها آنقدر سریع رشد می كنند كه منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شركتها كافی نیست.از آنجا كه تامین مالی یك مرحله بسیار مهم در رشد شركتها به شمار می آید،برای این شركتها مهم است كه قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری كه نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد. فهرست مطالب چكیده:..1 مقدمه:..2 فصل اول :کلیات تحقیق 1-1 مقدمه4 2-1 بیان مسئله5 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7 4-1 اهداف تحقیق. 8 5-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 6-1فرضیه های تحقیق. 13 7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق 1-2مقدمه18 2-2 بازار مالی. 19 1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 19 1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه19 2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 20 3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)20 4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 21 2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 21 1-2-2-2 بازار پول. 21 2-2 -2-2 بازار سرمایه21 3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 24 4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 24 5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 27 6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 27 1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری. 27 1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 28 2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 28 3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 29 4-1-6-2 شرکت مادر. 29 5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی. 30 7-2دارایی. 30 8-2 دارایی مالی. 30 9-2 اوراق بهادار. 32 10-2 سهام عادی. 32 11-2 بازده سهام33 12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 33 1-12-2 بازده تحقق یافته33 2-12-2 بازده مورد انتظار. 33 13-2 اجزای بازده34 1-13-2 سود دریافتی. 34 2-13-2 سود(زیان)سرمایه34 14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 36 15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 41 16-2 فرآیند وارد شدن شركتها به بازار. 44 17-2 ارزش گذاری سهام شركت های تازه وارد به بازار. 46 18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 51 19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیه54 1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 54 1-1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 54 2-1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. 55 2-19-2 فرضیه علامت دهی. 57 3- 19-2 فرضیات گرایشات و علائق زود گذر. 58 4-19-2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 59 5-19-2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 60 6-19-2 فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی. 62 7-19-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه63 8-19-2 فرضیه ریسك گریزی تخمین كننده فروش اوراق بهادار. 64 9-19-2 فرضیه جبران ریسك پذیری و خدمات خریداران اولیه65 20- 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 66 21-2 پیشینه تحقیق. 66 1-21-2 تحقیقات داخلی. 66 2-21-2 تحقیقات خارجی. 68 فصل سوم :روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه80 2-3 روش تحقیق. 80 3-3 جامعه مطالعاتی. 81 4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها81 5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 83 6-3 قلمرو تحقیق. 84 7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 84 8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 85 1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:85 9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 91 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه‏:93 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها94 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 95 4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 96 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:97 2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل فرضیه ها به تفکیک… 97 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول:97 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم101 3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم105 4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم109 5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه)113 6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم115 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه119 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها120 1-2-5 نتایج فرضیه اول. 120 2-2-5 نتایج فرضیه دوم120 3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم121 4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم121 5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم122 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 122 4-5 پیشنهادها123 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 123 2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش.. 124 3-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 125 5-5 محدودیت های تحقیق. 125 پیوستها جدول مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 127 منابع و ماخذ منابع فارسی:133 منابع لاتین:135 منابع اینترنتی. 138 چکیده انگلیسی:139  جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق. 9 جدول شماره (1-3) ویژگی متغیرهای تحقیق. 87 جدول شماره (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع. 94 جدول شماره (2-4) آزمون کولموگراف – اسمیرنوف S)- K) مربوط به متغیر وابسته بازده غیر عادی 97 جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرقیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه98 جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه99 جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرقیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه99 جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه100 جدول شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه101 جدول شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه102 جدول شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه102 جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه103 جدول (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه104 جدول شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه105 جدول شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه106 جدول شماره (14-4) تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه106 جدول شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه107 جدول شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه108 جدول شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه109 جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیردرجه تمركز مالكیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه110 جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه110 جدول شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دومتغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه111 جدول شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بیندو متغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه112 جدول (22-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه113 جدولشماره (23- 4) برازش رگرسیون تفكیكی و چند گانه از كلیۀ متغیر های تحقیق. 114 جدولشماره ( 24-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter114 جدولشماره( 25-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت.. 116  نمودار (1-2) انواع اصلی دارایی های مالی. 31 نمودار (2-2) فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه37 نمودار( 3-2) فرآیند عرضه اوراق بهادار در بورس)….43
 • اقتصاد|پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
 • پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول شناسه محصول :64421 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 268 حجم…

 • فقه و حقوق اسلامی|جانشینهای مجازات حبس
 • جانشینهای مجازات حبس شناسه محصول :55047 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود جانشینهای مجازات حبس همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل خانه جیمسون فاستر
 • پاورپوینت تحلیل خانه جیمسون فاستر شناسه محصول :96213 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 8.06 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل خانه جیمسون از فاستراین فایل شامل تحلیل خانه جیمسون…

 • صنایع|پاورپوینت ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای کارکنان اداری
 • پاورپوینت ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای کارکنان اداری شناسه محصول :102621 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 322 حجم فایل: 4656.024414 مگابایت دانلود پاورپوینت ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای…

 • معماری|آرک مدل Arch model vol1 - 1
 • آرک مدل Arch model vol1 - 1 شناسه محصول :98650 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 129 حجم فایل: 65908.03418 مگابایت دانلود فایل Arch model vol1 بخش اول شامل دوقسمت arm…

 • داروسازی|پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی
 • پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی شناسه محصول :72994 موضوع : داروسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 1714 حجم فایل: 0.369140625 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *