اقتصاد|بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شركت های خصوصی

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شركت های خصوصی شناسه محصول :51227 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 434 حجم فایل: 0.36328125 مگابایت

دانلود

حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك می كند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود. مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند. هدف این تحقیق بررسی رابطهتغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است. یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه5 2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بیان مسأله7 4-1چارچوب نظری تحقیق :9 5-1- اهداف تحقیق. 10 6-1- فرضیات تحقیق. 11 7-1 حدود مطالعاتی. 11 8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق. 11 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه14 2-2- انواع حسابداری. 14 3-2- حسابداری در ایران. 16 4-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده كنندگان برون سازمانی. 16 5-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده كنندگان درون سازمانی. 17 6-2- اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران. 18 7-2- تغییر در حسابداری:20 1-7-2- تغییر در اصول و روشهای حسابداری(تغییر در رویه حسابداری)20 2-7-2- تغییر در برآوردهای حسابداری. 22 3-7-2- تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. 23 8-2- اجزای عملکرد مالی. 23 9-2- صورت های گزارش عملکرد مالی. 24 1-9-2- صورت حساب سود و زیان. 24 2-9-2- صورت سود و زیان جامع. 25 10-2- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت های مالی. 26 1-10-2- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته26 2-10-2- نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته28 11-2- اصلاح اشتباهات دوره های قبل. 29 12-2- آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل. 30 13-2- انواع گزارش های مالی. 31 14-2- واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر. 31 15-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی. 32 1-15-2- سرمایه گذاران. 32 2-15-2- سرمایه گذاران بالقوه33 3-15-2- استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی. 33 4-15-2- فروشندگان کالا و خدمات.. 33 5-15-2- مشتریان. 34 6-15-2- مدیریت.. 34 7-15-2- کارکنان. 34 8-15-2- دولت.. 34 9-15-2-جامعه35 10-15-2- سایر استفاده کنندگان. 35 16-2- هدفهای گزارشگری مالی. 35 17-2- مطالعات پیشین. 36 1-17-2- تحقیقات داخلی. 36 2-17-2- تحقیقات خارجی. 37 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه40 2-3- روش تحقیق. 41 3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42 3-3- جامعه آماری. 43 4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 43 5-3- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه43 6-3- روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 44 7-3- ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 44 8-3- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها45 1-8-3- روایی. 45 2-8-3-پایایی(اعتبار)46 9-3- روشهای تجزیه وتحلیل آماری. 47 10-3- آزمون z. 48 11-3- میزان خطا و نحوه قضاوت.. 48 12-3- ناحیه بحرانی. 48 1-12-3- ناحیه بحرانی. 49 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏51 2-4-یافته های توصیفی. 51 3-4-تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 55 1-3-4-نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه63 2-5- خلاصه نتایج. 63 3-5- بحث و نتیجه گیری. 64 1-3-5-نتیجه گیری. 66 4-5- پیشنهادات.. 67 5-5- محدودیت های تحقیق. 67 6-5- زمینه تحقیقات آتی. 68 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی:75 منابع لاتین:76 چکیده لاتین. 78 جدول1-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق. 45 جدول2-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق. 47 جدول 1-4تعداد ودرصد جنسیت پاسخ دهنده گان. 52 جدول 2-4-تعداد ودرصدوضعیت سنی پاسخ دهنده گان. 53 جدول 3-4تعداد ودرصدتجربه پاسخ دهنده گان. 54 جدول 4-4 آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)56 جدول 5-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 57 جدول 6-4نتایج آماری سنجش فرضیه اول. 57 جدول 7- 4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 58 جدول 8-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه دوم58 جدول 9-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 59 جدول 10-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه سوم59 جدول 11-4 نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 60 جدول 12-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه چهارم60  نمدار 1-4- هیستوگرام فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 52 نمودار 2-4- هیستوگرام فراوانی سن پاسخ دهندگان. 53 نمودار 3-4-هیستوگرام فراوانی تجربه پاسخ دهندگان. 54
 • اقتصاد|تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها
 • تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها شناسه محصول :66602 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 0.030273438 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی
 • پاورپوینت فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی شناسه محصول :93497 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 1490.214844 مگابایت دانلود پاورپوینت فرم بنا در تنظیم شرایط محیطی ، در…

 • معماری|پاورپوینت معماری امام زاده محمد محروق
 • پاورپوینت معماری امام زاده محمد محروق شناسه محصول :103784 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 723 حجم فایل: 11.07 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد محمد محروق ppt در 46 اسلاید تهیه…

 • مدیریت|پاورپوینت طراحي ساختار مفهومي اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان)
 • پاورپوینت طراحي ساختار مفهومي اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان) شناسه محصول :94895 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 924.2109375 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحي ساختار…

 • شهرسازی|پاورپوینت دياگرام نحوه قرارگيري فضاهاي عمومي
 • پاورپوینت دياگرام نحوه قرارگيري فضاهاي عمومي شناسه محصول :101613 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 1763.536133 مگابایت دانلود پاورپوینت دياگرام نحوه قرارگيري فضاهاي عمومي   فهرست مطالب :…

 • مدیریت|مدیریت تحول سازمانی
 • مدیریت تحول سازمانی شناسه محصول :85287 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 663 حجم فایل: 0.166992188 مگابایت دانلود تعریف تحول تحول حرکتی است به فراسوی وضعیت فعلی از طریق یک وضعیت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.