اقتصاد|بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :40281 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 147 تعداد بازدید : 708 حجم فایل: 0.575195313 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شركت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت. فهرست مطالب چكیده:..1 مقدمه:..2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه :4 2-1 بیان مسأله4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 5-1 اهداف تحقیق. 9 1-5-1 هدف کلی. 9 2-5-1 هدف ویژه9 6-1 چارچوب نظری تحقیق. 9 7-1 فرضیات تحقیق. 12 8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه:15 2-2 بازار مالی:15 1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 16 1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه16 2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 16 3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)17 4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 17 2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17 1-2-2-2 بازار پول. 18 2-2 -2-2 بازار سرمایه18 3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 18 4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19 5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 21 6-2 دارایی. 22 1-6-2 دارایی مالی. 22 7-2 اوراق بهادار. 23 8-2 سهام عادی. 23 9-2 بازدهسهام24 1-9-2 مفهوم بازده24 10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 24 1-10-2 بازده تحقق یافته25 2-10-2 بازده مورد انتظار. 25 11-2 اجزای بازده25 1-11-2 سود دریافتی. 25 2-11-2 سود(زیان)سرمایه25 12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. 29 1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. 29 13-2 شاخص های اندازه30 1-13-2 میزان دارایی شرکت.. 30 2-13-2 میزان فروش کل شرکت.. 30 3-13-2 لگاریتم فروش کل. 31 4-13-2 تعداد پرسنل شرکت.. 31 5-13-2 ارزش بازار شرکت.. 31 14-2مفهوم ارزش.. 32 15-2 انواع ارزش.. 32 1-15-2 ارزش اسمی. 32 3-15-2 ارزش بازار. 33 4-15-2 ارزش انحلال. 34 5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. 34 6-15-2 ارزش ذاتی. 34 7-15-2 ارزش منصفانه35 16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )35 17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. 35 18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. 36 19-2 مدل های تعادلی. 36 1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. 37 2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39 1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. 41 3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 41 1-3-19-2 عامل اندازه43 2-3-19-2 عامل ارزش.. 43 24-2 پیشینه تحقیق. 44 1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران. 44 2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 49 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه53 2-3 روش تحقیق. 53 3-3 جامعه مطالعاتی. 54 4-3 قلمرو تحقیق:55 1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :55 2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :55 3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :55 5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. 56 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 58 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها58 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه:64 2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها64 3-4 آزمون فرضیه ها65 1-3-4 فرضیه اول. 67 2-3-4 فرضیه دوم71 4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره75 5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه76 6-4 آزمون هم خطی. 86 7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها87 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه91 2-5 نتایج آزمون فرضیه ها91 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره91 2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره93 3-5 نتیجه گیری. 93 4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق. 95 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 96 6-5 محدودیت های تحقیق. 97 پیوستها: پیوست الف:99 پیوست ب:105 پیوست ج:111 پیوست د:117 پیوست ه:123 منابع و ماخذ: منابع فارسی:131 منابع لاتین:133 منابع اینترنتی:135 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….136  نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام10 نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)65 نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی. 66 نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده67 نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 68 نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 69 نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده71 نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.. 72 نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H.. 73 نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی. 76 نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه77 نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77 نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78 نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78  نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79 نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79 نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80 نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H.. 80 نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M.. 81 نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L. 82 نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H.. 83 نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M.. 84 نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L. 85 نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل. 86 نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها87 نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 89  نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی. 56 نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار. 53 نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 70 نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 70 نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 74 نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74
 • حسابداری|پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)
 • پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه) شناسه محصول :93605 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 173 حجم…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی منظر شهری
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی منظر شهری شناسه محصول :102143 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 9575.46875 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی منظر شهری   بخشی از متن…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم)
 • پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم) شناسه محصول :72547 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 0.084960938 مگابایت دانلود پاورپوینت فلسفه تربیت (فصل پنجم) در 19 اسلاید قابل ویرایش…

 • کامپیوتر|پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات
 • پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات شناسه محصول :61998 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 315 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 3.752929688 مگابایت دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات فهرست:   مفاهیم  اولیه فناوری اطلاعات شامل تعاریف…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی فوق العاده مرکز هنرهای Musco
 • پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی فوق العاده مرکز هنرهای Musco شناسه محصول :99138 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 1577.955078 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی فوق العاده مرکز…

 • علوم انسانی|جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل
 • جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل شناسه محصول :66808 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 0.26171875 مگابایت دانلود جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *