اقتصاد|بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران شناسه محصول :51188 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 506 حجم فایل: 0.9609375 مگابایت

دانلود

تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش كتابخانه ای می باشد. در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (88-83) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسئله7 4-1 چارچوب نظری. 8 5-1 فرضیه های تحقیق. 11 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 12 7-1 اهداف تحقیق. 12 8-1 حدود مطالعاتی. 13 1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 13 2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13 3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 14 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 14 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه17 2-2 مفهوم سود18 3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری. 18 4-2 نقاط قوت سود حسابداری. 19 5-2 نقاط ضعف سود حسابداری. 20 6-2 اهداف گزارشگری سود خالص… 21 7-2 کاربردهای سود21 8-2 سود سهام23 9-2 میزان سود تقسیمی. 23 1-9-2 سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی. 24 2-9-2 حفظ ساختار سرمایه24 3-9-2 نیاز سهامداران. 25 10-2 محدودیت های توزیع سود سهام25 1-10-2 محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی. 25 2-10-2 دسترسی شرکت به منابع پول و سرمایه25 3-10-2 مالیات بر درآمد26 4-10-2 محدویت های قراردادی. 26 5-10-2 ملاحظات قانونی. 27 6-10-2 سود آوری فرصت های سرمایه گذاری. 27 7-10-2 نقدینگی. 27 8-10-2 توانایی استقراض… 27 9-10-2 باز پرداخت بدهی. 28 10-10-2 کنترل. 28 11-10-2 تورم28 12-10-2 نوع شرکت.. 29 13-10-2 وضعیت درآمدی سهامداران. 29 14-10-2 منابع و مصارف وجوه29 15-10-2 نرخ رشد شرکت.. 29 16-10-2 هزینه های مربوط به انتشار سهام جدید30 11-2 چگونگی پرداخت سود30 1-11-2 تقسیم سود نقدی. 31 2-11-2 سود سهمی (سهام جایزه)31 3-11-2 بازخرید سهام32 4-11-2 سود سهام به صورت دارایی. 32 5-11-2 سود سهام به صورت اوراق قرضه33 6-11-2 تجزیه سهام33 7-11-2معکوس تجزیه سهام34 12-2 سیاست های متداول تقسیم سود34 1-12-2 اهداف سیاست تقسیم سود35 2-12-2 اهمیت خط مشی تقسیم سود36 3-12-2 جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی. 38 13-2 روش های تقسیم سود نقدی. 38 1-13-2 تقسیم مبلغ ثابت و معین بین سهامداران. 38 2-13-2 تقسیم درصد ثابتی از سود (تقسیم سود متغیر)39 3-13-2 تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر. 39 4-13-2 تقسیم سود مازاد39 14-2 جنبه های قانونی تقسیم سود در ایران. 40 15-2 نظریه های سیاست تقسیم سود40 1-15-2 نظریه مربوط بودن سود سهام با قیمت سهام41 2-15-2نظریه نامربوط بودن سود سهام با قیمت سهام41 3-15-2 نظریه ترجیح مالیاتی. 42 16-2 شاخص های سنجش عملکرد43 17-2 ارزش افزوده اقتصادی. 44 1-17-2 اهمیتارزش افزوده اقتصادی. 44 2-17-2 کاربرد EVA.. 45 3-17-2 مزایای EVA.. 46 4-17-2 معایب EVA.. 47 18-2 ارزش افزوده بازار. 48 1-18-2 مزایای MVA.. 49 2-18-2 معایب MVA.. 49 19-2 جریان نقدی عملیاتی 49 1-19-2 اهمیت فوق العاده جریان های نقدی عملیاتی. 51 20-2 بازده حقوق صاحبان سهام52 1-20-1 معایب ROE. 52 21-2 بازده دارایی ها53 1-21-2 موارد استفاده ROA.. 54 2-21-2 نقاط ضعف ROA.. 54 22-2 پیشینه تحقیق. 55 1-22-2 تحقیقات خارجی. 55 2-22-2 تحقیقات داخلی. 58 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه63 2-3 روش تحقیق. 63 3-3 جامعه مطالعاتی. 64 4-3 فرضیه های تحقیق. 64 6-3 متغیرهای تحقیق. 66 1-6-3 متغیرهای مستقل. 66 1-1-6-3 معیارهای نوین عملکرد با رویکرد اقتصادی. 66 2-1-6-3 معیارهای سنتی عملکرد با رویکرد حسابداری. 67 2-6-3 متغیر وابسته68 3-6-3 متغیرهای کنترلی. 69 4-6-3 مدل اولیه تحقیق. 71 7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 71 8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها72 1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 72 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏80 2-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 80 3- 4 شاخص های توصیفی متغیرها81 4-4بررسی فرض نرمال بودن متغیر ها84 5-4خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه85 1-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول. 85 2-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم88 3-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول. 91 4-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم97 5-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم99 6-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی پنجم102 7-5-4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم104 6-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیات.. 111 7-4مدل کلی تحقیق. 112 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه119 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها119 1-2-5 نتیجه فرضیه اصلی اول. 119 2-2-5 نتیجه فرضیه اصلی دوم120 3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش.. 122 4-5 پیشنهادات مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 123 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 123 6-5 محدودیت های تحقیق. 124 پیوستها پیوست الف.. 126 پیوست ب.. 129 منابع و ماخذ منابع فارسی:132 منابع لاتین:135 منابع اینترنتی :137 چکیده انگلیسی:138  جدول (1-1): تحقیقات مرتبط با تقسیم سود نقدی. 5 جدول (1-2) تاریخچه مدل هایی که به منظور ایجاد ارزش به وجود آمده اند44 جدول (2-2) معادل های حقوق صاحبان سهام از دیدگاه استوارت.. 45 جدول (1-4) شاخص های توصیفکننده متغیرهای وابسته و مستقل تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع آماری. 82 جدول (2-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای کنترلی تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع آماری. 83 جدول (3-4 ): آزمون کلمگروف اسمیرنف متغیر وابسته85 جدول(4-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و ارزش افزوده اقتصادی. 85 جدول (5-4): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 86 جدول (6-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 87 جدول (7-4): ضرایب معادله رگرسیون. 88 جدول (8-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و ارزش افزوده بازار. 88 جدول (9-4): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 89 جدول (10-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 89 جدول (11-4): ضرایب معادله رگرسیون. 90 جدول (12-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی 91 جدول (13-4):ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 92 جدول (14-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 92 جدول (15-4): ضرایب معادله رگرسیون. 93 جدول (16-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی با حضور متغیرهای کنترلی. 94 جدول (17-4):ضریب همبستگی،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 94 جدول (18-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 95 جدول (19-4): ضرایب معادله رگرسیون. 96 جدول (20-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و جریان نقدی عملیاتی. 97 جدول (21-4): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 98 جدول (22-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 98 جدول (23-4): ضرایب معادله رگرسیون. 99 جدول (24-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و بازده حقوق صاحبان سهام100 جدول (25-4): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 100 جدول (26-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 101 جدول (27-4): ضرایب معادله رگرسیون. 102 جدول (28-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و ارزش افزوده اقتصادی. 102 جدول (29-4): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 103 جدول (30-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 103 جدول (31-4): ضرایب معادله رگرسیون. 104 جدول (32-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری 105 جدول (33-4):ضریب همبستگی،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 105 جدول (34-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 106 جدول (35-4): ضرایب معادله رگرسیون. 107 جدول (36-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری با حضور متغیرهای کنترلی. 108 جدول (37-4):ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 108 جدول (38-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 109 جدول (39-4): ضرایب معادله رگرسیون. 110 جدول (40-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات.. 111 جدول (41-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و عملکرد112 جدول (42-4): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 113 جدول (43-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 113 جدول (44-4): ضرایب معادله رگرسیون. 114 جدول (45-4): ضریب همبستگی پیرسون بین تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکرد با حضور متغیر های کنترلی 115 جدول (46-4):ضریب همبستگی،ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون. 115 جدول (47-4): تحلیل واریانس رگرسیون. 116 جدول (48-4): ضرایب معادله رگرسیون. 117  نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق. 10 نمودار (1-3) مدل مفهومی تحقیق. 65 نمودار (2-3) تعیین سطح زیر منحنی H0 , H176 نمودار (1-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی 87 نمودار (2-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی. 90 نمودار(3-4):آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون شاخص های اقتصادی و تقسیم سود نقدی. 93 نمودار (4-4):آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون شاخص های اقتصادی و تقسیم سود نقدی باحضور متغیرهای کنترلی. 95 نمودار (5-4):آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی. 99 نمودار (6-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی 101 نمودار (7-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بازده دارایی ها و تقسیم سود نقدی. 104 نمودار (8-4):آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون شاخص های عملکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی 106 نمودار(9-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون شاخص های عملکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی با حضور متغیرهای کنترلی. 109 نمودار (10-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون عملکرد و تقسیم سود نقدی. 114 نمودار (11-4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون عملکرد و تقسیم سود نقدی درحضور متغیرهای کنترلی 116
 • علوم انسانی|روش تحقیق نو جوانی
 • روش تحقیق نو جوانی شناسه محصول :67926 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 0.034179688 مگابایت دانلود روش تحقیق نو جوانی مقدمه. 3 نوجوانی.. 5 تندیس و نقش…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجتمع شمس الضیافه مشهد
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع شمس الضیافه مشهد شناسه محصول :97746 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 4.71 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مجتمع شمس الضیافه در قالب پاورپوینت…

 • جغرافیا|ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری
 • ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری شناسه محصول :56433 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 398 حجم فایل: 6.2890625 مگابایت دانلود ارزیابی…

 • عمران و ساختمان|استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی
 • استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی شناسه محصول :71921 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 570 حجم فایل: 3.075195313 مگابایت دانلود مقدمه ویلا به ساختمانی گفته می‌شود که در تعریف امروزه…

 • روان شناسی|پاورپوینت راه های افزایش هوش کودکان
 • پاورپوینت راه های افزایش هوش کودکان شناسه محصول :72921 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 3.258789063 مگابایت دانلود پاورپوینت راه های افزایش هوش کودکان شامل 35 اسلاید…

 • حسابداری|پاورپوینت درآمد عملیاتی ( استاندارد حسابداری شماره 3 )
 • پاورپوینت درآمد عملیاتی ( استاندارد حسابداری شماره 3 ) شناسه محصول :85089 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.024414063 مگابایت دانلود پاورپوینت درآمد عملیاتی ( استاندارد حسابداری شماره…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *