اقتصاد|بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران شناسه محصول :51425 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 191 تعداد بازدید : 461 حجم فایل: 1.07421875 مگابایت

دانلود

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود. برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملكرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1)مقدمه4 2-1) بیان مسئله تحقیق. 5 3-1) چارچوب نظری. 7 4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش.. 8 5-1) اهداف پژوهش.. 9 1-5-1) اهداف علمی تحقیق. 9 2-5-1)اهداف كاربردی تحقیق. 10 6-1 )فرضیه های تحقیق. 10 7-1)تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش :11 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه16 2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فكری. 18 1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فكری. 20 3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فكری. 21 1-3-2) ادوینسون و مالونه 22 2-3-2)روس و همكارانش.. 23 3-3-2) بونتیس.. 23 4-3-2) بروكینگ… 24 5-3-2) سویبی. 25 6-3-2) استوارت.. 26 7-3-2) یوستك و همكارانش.. 26 8-3-2) پتی. 27 9-3-2) چن و همكارانش.. 27 10-3-2) پتی و گویتر. 29 11-2-2) هانناس و لوونداهل. 30 12-3-2) طبقه بندی مر و اسچوما32 13-3-2) لیم و دالیمور. 32 14-3-2) طبقه بندی نورتون و كاپلان. 33 15-2-2) طبقه بندی كنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارك. 33 4-2)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فكری:34 1-4-2) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فكری. 34 1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادی:35 2-1-4-2) كارت نمره متوازن:35 3-1-4-2) ترازنامه نامرئی:36 4-1-4-2) كنترل دارایی های ناملموس:36 5-1-4-2) روش جهت یابی تجاری اسكاندیا:37 6-1-4-2) شاخص سرمایه فكری:37 7-1-4-2) نرخ بازده دارایی ها :38 8-1-4-2) روش تشكیل سرمایه بازار:38 9-1-4-2) كارگزار تكنولوژی :39 10-1-4-2) روش سرمایه فكری مستقیم:39 11-1-4-2) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فكری:40 12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فكری. 40 13-1-4-2) كیوی توبین 42 14-1-4-2) هوش سرمایه انسانی. 43 15-1-4-2) مدل كارگزار فناوری. 43 16-1-4-2)روش ارزشگذاری جامع. 44 2-4-2) ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فكری. 44 3-4-2) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فكری از دید کلاینت و دارن. 46 1-3-4-2) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فكری. 46 2-3-4-2) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه46 3-3-4-2) روش های برگشت دارایی ها46 4-3-4-2) روش های كارت امتیاز. 47 5-2) نحوه محاسبه سرمایه فكری (با استفاده از مدل پالیك) و شاخصهای عملكرد مالی شركتها53 1-5-2) محاسبه سرمایه فكری با استفاده از مدل پالیك. 53 2-5-2) شاخصهای عملكرد مالی. 55 6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق. 65 1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل. 65 2-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از كشور. 71 3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 76 فصل سوم :روش اجرای تحقیق 1-3 )مقدمه79 2-3) روش تحقیق. 79 3-3) قلمرو تحقیق. 80 4-3 )روش های گردآوری اطلاعات.. 80 5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات.. 81 6-3) مدل مفهومی تحقیق. 82 6-3 )جامعه آماری تحقیق. 83 7-3) آزمون فرضیه ها84 8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها85 1 -8-3) آزمون همبستگی. 85 2-8-3 )رگرسیون چندگانه86 3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)86 4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن)87 5-8-3 )چند هم خطی 87 9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش :88 10-3 ) متغیر های تحقیق :97 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 1-4) مقدمه99 2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها100 3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق. 102 1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 103 4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104 1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته:105 2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول:106 1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول :107 2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.111 3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی(P/E) شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.114 4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فكری وشاخصهای ارزش بازاربعنوان شاخص عملكرد مالی شركت وجود دارد.119 3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فكری ونسبت سودآوری بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت وجود دارد.120 4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فكری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت وجود دارد.124 5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فكری و نسبتهای بازده سرمایهبعنوان شاخص عملكرد مالی شركت وجود دارد.128 1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین مولفه های سرمایه سرمایه فكری و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.128 2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فكری و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد .132 3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فكری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت وجود دارد.136 6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فكری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی EVAبعنوان معیارنوین عملكرد مالی شركت وجود دارد.137 7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملكرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.142 8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها144 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 )مقدمه146 2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها146 1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147 2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147 3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم148 4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول. 149 5-2-5 )فرضیه اصلی دوم149 6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150 7-2-5)فرضیه اصلی چهارم150 8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم151 9-2-5)فرضیه فرعی پنجم151 10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم152 11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152 12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم:153 3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق. 154 4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق. 154 5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 155 6-5 )محدودیت های تحقیق. 155 پیوست ها پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده:158 پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS. 161 منابع و ماخذ منابع فارسی:174 منابع لاتین:176 چکیده انگلیسی:178 جدول 1-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30 جدول 2-2 ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری. 42 جدول 3-2 مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فكری(رودو و لیلرت)45 جدول 4-2 خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فكری به شرح جدول زیر ارایه شده است:47 جدول 5-2 روش های ارزشیابی سرمایه فكری IC ( گردآوری اریک سویبی)47 جدول 6-2 شاخصها و گروهای سنجش عملكرد مالی شركتها56 جدول 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها84 جدول 2-3 شاخصها و گروه های عملكرد مالی. 90 جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع. 100 جدول 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 101 جدول 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 102 جدول 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته106 جدول 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری. 107 جدول 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108 جدول 7-4 : ضریب همبستگی،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 108 جدول 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 110 جدول 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q. 112 جدول 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobinq. 112 جدول 11-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتTobinq 113 جدول 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobinq. 113 جدول 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E. 115 جدول 14-4 : تحلیلواریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با نسبت P/E. 116 جدول 15-4 : ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فكری با نسبت P/E. 116 جدول 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با نسبت P/E. 117 جدول 17-4 :ضریبمولفه های سرمایه فكری وشاخصهای ارزش بازار(P/E .Tobin Q. Mbv)119 جدول 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فكری با نسبت سودآوری. 120 جدول19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با نسبت سودآوری –بازده دارایی ها121 جدول 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فكری با نسبت سودآوری- بازده دارایی ها(ROA)121 جدول 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با نسبت سودآوری (ROA)122 جدول 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فكری و نسبت فعالیت- گردش دارایی 125 جدول 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فكری و نسبت فعالیت.. 125 جدول 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فكری و نسبت فعالیت – گردش دارایی 126 جدول 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با نسبت فعالیت.. 126 جدول 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE 129 جدول 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیونسرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE. 130 جدول 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130 جدول 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با بازده دفتری صاحبان سهامROE. 131 جدول 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 133 جدول 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR.. 134 جدول 32-4 :ضریبهمبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134 جدول 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فكری با بازده صاحبان سهام ASR.. 135 جدول 34-4 : ضریب مولفه های سرمایه فكری وشاخصهای بازده سرمایه (ROE .ASR)136 جدول 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138 جدول 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 139 جدول 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139 جدول 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی. 140 جدول 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142 جدول 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143 جدول 41-4 :خلاصه نتایج. 144  نمودار 1-2 طرح ارزش اسكاندیا22 نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فكری از سوی بونتیس.. 24 نمودار 3-2 طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود25 نمودار 4-2 مدل چن و همكارانش از سرمایه فكری و روابط بین آنها27 نمودار 5-2 طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل. 31 نمودار 6-2 طبقـــه بندی لــوونداهــل. 31 نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور 32 نمودار 8-2 چارچوب كارت امتیازی متوازن. 33 نمودار 9-2 طبقع بندی كنفدراسیون تجاری دانمارك. 34 نمودار 10-2 شبكه منابع و فعالیت های ناملموس.. 41 نمودار 1-3 مدل طبقه بندی داراییهای یك شركت.. 82 نمودار 2-3 مدل تبیینی تحقیق. 82 نمودار 1-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری. 110 نمودار 2-4 نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله.111 نمودار 3-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت Tobinqطی بازه زمانی 7 ساله.114 نمودار 4-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت Tobin q. 114 نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی 7 ساله.117 نمودار 6-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت P/E. 118 نمودار7-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوریطی بازه زمانی7 ساله.123 نمودار 8-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری. 123 نمودار9-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی7 ساله.127 نمودار 10-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت.. 127 نمودار11-4 نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامROE طی بازه زمانی7 ساله.131 نمودار 12-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامROE. 132 نمودار 13-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامASRطی بازه زمانی7 ساله.135 نمودار 14-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ASR.. 135 نمودار 15-4 نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی7 ساله140 نمودار 16-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 141
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بررسی رفتار سیستم سازه های مهاربندی
 • پاورپوینت بررسی رفتار سیستم سازه های مهاربندی شناسه محصول :95881 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 1172.975586 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی رفتار سیستم سازه های مهاربندی…

 • معماری|نمای ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بایدها و نبایدها
 • نمای ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بایدها و نبایدها شناسه محصول :66191 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 0.061523438 مگابایت دانلود نمای ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بایدها و نبایدها…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت در و پنجره چوبی
 • پاورپوینت در و پنجره چوبی شناسه محصول :51142 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 560 حجم فایل: 0.748046875 مگابایت دانلود ¢طبیعى است که هر بنا در پایان کار ساختمان،…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل دانشگاه اوترخت هلند
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه اوترخت هلند شناسه محصول :97297 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 16.34 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل دانشگاه اوترخت-هلند در قالب پاورپوینت و دارای…

 • مدیریت|پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
 • پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) شناسه محصول :51561 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 409 حجم فایل: 0.118164063 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت…

 • روان شناسی|معیار های همسر گزینی
 • معیار های همسر گزینی شناسه محصول :56727 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت دانلود معیار های همسر گزینی به همین مناسبت زن و مرد باید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *