اقتصاد|بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها شناسه محصول :51200 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 120 تعداد بازدید : 700 حجم فایل: 0.33203125 مگابایت

دانلود

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه ، ساختار مالكیت و عملكرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 می­باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت­ها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت(مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد:1) بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد، 2) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و 3) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالی که این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمی باشد. فهرست مطالب چكیده:1 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه3 2-1 بیان مساله4 3-1 چارچوب نظری. 7 4-1 فرضیه های تحقیق. 8 5- 1 اهداف تحقیق. 9 6-1 اهمیت تحقیق. 9 7-1 روش تحقیق. 10 8-1 گردآوری اطلاعات.. 11 9-1 حدود مطالعاتی. 12 10-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه16 2-2ساختار سرمایه17 1-2-2 تعریف ساختار سرمایه17 2-2-2 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه18 1-2-2-2 نظریه درآمد خالص 18 2-2-2-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص 18 3-2-2-2 نظریه سنتی. 18 3-2-2 تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها19 1-3-2-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 19 2-3-2-2تئوری تبادل ایستا20 3-3-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 20 4-3-2-2 تئوری ساختار سازمانی. 21 4-2-2انواع ساختارسرمایه21 1-4-2-2 شرکتهای تمام سرمایهای (غیراهرمی )21 2-4-2-2 شرکتهای اهرمی. 22 5-2-2 اهمیت ساختار سرمایه23 6-2-2 هزینه سرمایه 24 1-6-2-2 هزینه حقوق صاحبان سهام 24 2-6-2-2 هزینه بدهی. 25 3-2چارچوب نظری تحقیق. 26 4-2 ساختار مالکیت.. 28 1-4-2حاکمیت شرکتی. 28 1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی. 28 2-4-2 تئوری نمایندگی 29 3-4-2انواع مالکیت.. 30 1-3-4-2 سرمایهگذاران نهادی. 30 2-3-4-2 سرمایهگذاران شرکتی. 33 3-3-4-2 سرمایهگذاران مدیریتی. 35 4-3-4-2 سرمایهگذاران خارجی. 39 5-2 تمرکز مالکیت.. 39 1-5-2سهامداران عمده40 2-5-2سهامداران جزء. 41 6-2عملکرد شرکت.. 41 1-6-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )41 7-2پیشینه تحقیق. 42 1-7-2تحقیقات خارجی. 42 2-7-2 تحقیقات داخلی. 47  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه55 2-3 روش پژوهش.. 56 3-3 فرضیه های تحقیق. 56 4-3 جامعه و نمونه آماری. 56 5-3گردآوری اطلاعات.. 57 6-3 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی. 58 1-6-3مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش.. 58 2-6-3 مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش.. 60 3-6-3مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش.. 62 7-3 روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها64 8-3 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها64 9-3 رگرسیون چند متغیره65 1-9- 3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده66 2-9-3 مفروضات رگرسیون خطی. 66 3-9-3 آزمون استقلال خطاها67 4-9-3 آزمون مناسب بودن مدل. 67 5-9-3 آزمون معنادار بودن ضرایب.. 68 10-3 بررسی ساختار دادههای تركیبی و انواع مدلهای آن. 68 1-10-3 مدل اثر ثابت.. 69 2-10-3 مدل اثر تصادفی. 69 3-10-3 آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی. 70 1-3-10-3 آزمون چاو. 70 2-3-10-3 آزمون هاسمن. 71 4-10-3 پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی. 71 1-4-10-3 آزمون ایم ، پسران و شین. 72 2-4-10-3 آزمون لین و لوین. 73 11-3 خلاصه فصل. 75 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏77 2-4 توصیف نمونه آماری. 77 3-4 آمارتوصیفی داده‌ها78 4-4 تعیینمدلمناسببرایتخمینمدلرگرسیون. 79 5-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 81 1-5-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق. 81 2-5-4 آزمون استقلال خطاها81 3-5-4 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها82 1-3-5-4 مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم82 2-3-5-4 مدل رگرسیونی فرضیه سوم83 6-4 آزمون فرضیات تحقیق. 84 1-6-4 فرضیه اول. 84 2-6-4 فرضیه دوم85 3-6-4فرضیه سوم86 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه89 2-5 خلاصه پژوهش.. 89 3-5 بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش.. 91 1-3-5 فرضیه اول. 91 2-3-5 فرضیه دوم91 3-3-5 فرضیه سوم92 4-5 محدودیت‌های پژوهش.. 92 5-5 پیشنهادهای كاربردی پژوهش.. 93 6-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی. 94 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی:107 منابع لاتین:109 چکیده لاتین:110  جدول 1-3 نمونه آماری تحقیق. 57 جدول 1-4 نمونه آماری تحقیق. 78 جدول2-4 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق. 78 جدول 3-4 آزمون چاو. 80 جدول4-4آزمون هاسمن. 80 جدول 5-4آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81 جدول6-4آزمون استقلال خطاها82 جدول7-4 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 85 جدول8-4 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 87  نمودار 1-4 منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)83 نمودار 2-4 منحنی اجزاء خطاها – مدل(2)83 رابطه(1-2 )24 رابطه) 2-2)24 رابطه (3-2 )24 رابطه (4-2)25 رابطه(5-2)46 رابطه(1-3)58 رابطه (2-3)59 رابطه (3-3)59 رابطه (4-3)59 رابطه (5-3)59 رابطه (6-3)59 رابطه (7-3)59 رابطه (8-3)61 رابطه (9-3)62 رابطه (10-3)65 رابطه (11-3)66 رابطه (12-3)66 رابطه (13-3)69 رابطه (14-3)70 رابطه (15-3)70 رابطه ( 16-3)71 رابطه (17-3)72 رابطه (18-3)72 رابطه (19-3)73 رابطه (20-3)73 رابطه (21-3)74 رابطه (22-3)74 رابطه (23-3)74
 • شهرسازی|پاورپوینت بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد
 • پاورپوینت بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد شناسه محصول :73577 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 503 حجم فایل: 5.678710938 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد،در…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی وضعیت سر و گردن
 • پاورپوینت بررسی وضعیت سر و گردن شناسه محصول :88440 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 573 حجم فایل: 1.40234375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت سر و گردن ، در حجم 47…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت جامعه شناسی انقلاب چیست
 • پاورپوینت جامعه شناسی انقلاب چیست شناسه محصول :93561 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 305.7070313 مگابایت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی انقلاب چیست   پاورپوینت جامعه شناسی انقلاب…

 • مدیریت|پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان
 • پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان شناسه محصول :51612 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.572265625 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان دسته: مدیریت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز هنری BISHAN چین و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل مرکز هنری BISHAN چین و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :96455 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 562 حجم فایل: 18.85 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل سه…

 • مدیریت|پاورپوینت مبانی و ریشه های فساد اداری
 • پاورپوینت مبانی و ریشه های فساد اداری شناسه محصول :100607 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 214.2138672 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی و ریشه های فساد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *