اقتصاد|بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران شناسه محصول :51079 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 165 تعداد بازدید : 668 حجم فایل: 0.494140625 مگابایت

دانلود

مطالعات متعددی اثبات كرده اند كه در افقهای زمانی متفاوتکوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراقبهاداریکهعملکردخوبی (بدی) رادرگذشتهتجربهکرده اند،گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) رادرآینده نیزادامه دهند. در حالیكه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینكه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرك های دقیق این اثر به عنوان یك سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله كه چه عواملی می توانند محرك های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشكار نیست. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1380-1387رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شركت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های تركیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شركت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شركت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1. تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق. 10 4-1. چارچوب نظری تحقیق. 12 5-1. فرضیات تحقیق. 13 6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 13 7-1. اهداف تحقیق. 14 8-1. حدود مطالعاتی. 14 1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 14 2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 14 3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 15 9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. 15 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه18 2-2. تئوری پرتفوی. 19 3-2. تئوری مالی استاندارد21 1-3-2. فرضیه بازار کارا22 2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه22 3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)23 4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ. 24 4-2. استثناهای مالی. 25 1-4-2. اعلامیه های سود25 2-4-2. برگشت بلند مدت.. 26 3-4-2. روندهای کوتاه مدت.. 26 4-4-2. اثر اندازه26 5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی. 27 6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها27 7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران. 28 8-4-2. واكنش به اطلاعات غیر اساسی. 28 9-4-2. اثر ژانویه29 10-4-2.-اثر روزهای هفته29 5-2. مالی رفتاری. 29 1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار. 31 1-1-5-2. زیان گریزی. 34 2-1-5-2. حسابداری ذهنی. 34 3-1-5-2. کنترل شخصی. 34 4-1-5-2. پشیمان گریزی. 34 2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری. 35 1-2-5-2. نمایندگی. 36 2-2-5-2.اطمینان بیش از حد36 3-2-5-2.لنگر اندازی. 37 4-2-5-2. سفسطه سفته بازان. 37 5-2-5-2. تورش در دسترس بودن. 37 6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا38 7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس.. 39 1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی. 39 1-1-7-2. استراتژی معکوس.. 40 2-1-7-2. استراتژی مومنتوم41 2-7-2. تجزیه بازده42 3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس.. 44 1-3-7-2. توضیحات رفتاری. 44 1-1-3-7-2. استراتژی معکوس.. 48 2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم50 1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود50 2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت.. 51 3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت.. 52 4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر. 52 5-2-1-3-7-2. اندازه53 6-2-1-3-7-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. 54 7-2-1-3-7-2. حجم معاملات.. 55 2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک… 56 1-2-3-7-2. استراتژی معکوس.. 56 1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار. 57 2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم59 8-2. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق. 60 9-2. خلاصه فصل دوم62 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه65 2-3 سوال و فرضیه های تحقیق. 65 1-2-3 فرضیه های تحقیق. 67 3-3. روش تحقیق. 67 1-3-3. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی. 68 4-3. جامعه و نمونه آماری. 69 5-3. روش گردآوری اطلاعات.. 70 6-3. مدل اجرای تحقیق. 71 7-3. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق:71 1-7-3. اندازه شرکت.. 71 2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)72 3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV)72 4-7-3. سود مومنتوم73 5-7-3.سود معکوس.. 73 8-3. روش تحقیق. 73 1-8-3. نرخ بازده سهام :73 2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری. 76 3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه79 4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)80 5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME. 80 9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق. 81 1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t81 2-9-3. آزمون رگرسیون. 82 3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)82 4-9-3. ضریب تعیین. 83 5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده83 6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی. 84 10-3. خلاصه فصل سوم85 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏87 2-4. یافته های تحقیق. 87 1-2-4.آمارتوصیفی. 87 2-2-4.آمار استنباطی. 89 1-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه89 2-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه91 3-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه94 3-4-2-4. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه96 4-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه98 5-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه101 3-4. خلاصه فصل چهارم103 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه105 2-5. خلاصه موضوع و روش تحقیق. 106 3-5. خلاصه یافته های تحقیق. 107 1-3-5. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق. 107 2-3-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق. 107 3-3-5 .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق. 108 4-3-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق. 108 5-3-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق. 108 6-3-5. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق. 109 4-5. نتیجه گیری. 109 5-5. بررسی تطبیقی یافته ها110 6-5. پیشنهادها112 1-6-5. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق. 112 1-1-6-5. برای سرمایه گذاران. 112 2-1-6-5. برای مسئولین. 112 2-6-5. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی. 113 7-5. محدودیت های تحقیق. 113 8-5 خلاصه فصل. 114 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی:147 منابع لاتین:148 چکیده لاتین. 152  جدول1-3شركت های نمونه تحقیق. 70 جدول 2-3 . دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری. 77 جدول 3-3 . دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری. 78 جدول4-3. دوره های 24 ماهه تشكیل و نگهداری. 79 جدول1-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شركت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم88 جدول2-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شركت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم88 جدول3-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شركت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم88 جدول4-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه89 جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه90 جدول 6-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه91 جدول 7-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه92 جدول 8-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه92 جدول 9-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه93 جدول 10-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه94 جدول 11-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه95 جدول 12-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه95 جدول 13-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه96 جدول 14-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه97 جدول 15-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه98 جدول 16-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه99 جدول 17-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه99 جدول 18-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه100 جدول 19-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه101 جدول 20-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه102 جدول 21-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه102 جداول1-5 خلاصه یافته های تحقیق. 107  شکل (1-2) سطوح متراکم كارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک… 23 شكل (2-2) روابط میان رشته ای و مالی رفتاری. 30 شکل (3-2) تابع ارزش کانمن وتورسکی. 33 شكل (4-2) اصول مالیه رفتاری. 38
 • معماری|پاورپوینت كاشیكاری
 • پاورپوینت كاشیكاری شناسه محصول :72938 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 4.666992188 مگابایت دانلود پاورپوینت كاشیكاری پروژه ای برای درس معماری اسلامی مقدمه: صنعت كاشی سازی و كاشی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری تعارض والد-فرزند (فصل دوم تحقیق)
 • مبانی نظری تعارض والد-فرزند (فصل دوم تحقیق) شناسه محصول :91780 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 124 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت دانلود مبانی نظری تعارض والد-فرزند (فصل دوم تحقیق)  …

 • روان شناسی|پاور پوینت فرهنگ و شخصیت
 • پاور پوینت فرهنگ و شخصیت شناسه محصول :55385 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 379 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود پاور پوینت فرهنگ و شخصیت   موضوع کنفرانس : فرهنگ…

 • علوم انسانی|مبانی نظری خودکارآمدی ، ابعاد خودکارآمدی ادراک شده ، اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی
 • مبانی نظری خودکارآمدی ، ابعاد خودکارآمدی ادراک شده ، اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی شناسه محصول :88197 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 184 حجم فایل: 0.03515625 مگابایت دانلود…

 • معماری|پاورپوینت پروژه تحلیل و بررسی انسان شناسی
 • پاورپوینت پروژه تحلیل و بررسی انسان شناسی شناسه محصول :102252 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 1238.580078 مگابایت دانلود پاورپوینت پروژه تحلیل و بررسی انسان شناسی   بخشی…

 • شهرسازی|پاورپوینت طرح جامع شهر سمنان
 • پاورپوینت طرح جامع شهر سمنان شناسه محصول :73716 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 349 حجم فایل: 22.53125 مگابایت دانلود   توضیحات: فایل پاورپوینت طرح جامع شهر سمنان،در حجم 61 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *