اقتصاد|بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :40322 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 626 حجم فایل: 0.346679688 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پركردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مساله تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6 5-1 اهداف تحقیق. 7 6-1 فرضیات تحقیق. 8 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه11 2-2 بازار بورس.. 12 3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها12 4-2 روش های تامین مالی. 13 1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت.. 13 2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13 5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14 1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15 1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)15 1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15 2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16 3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16 4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16 2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17 3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17 4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17 2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)18 1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19 2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19 3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19 6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20 1-6-2 بدهی های مالی كوتاه مدت.. 20 1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)21 1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21 2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22 3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22 4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23 2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23 1-2-6-2 وام های بانكی بلندمدت.. 24 2-2-6-2 وام های شركت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24 3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24 4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24 5-2-6-2 اوراق قرضه25 1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه25 6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26 7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28 1-7-2 بازده سهام28 2-7-2 بازده مورد انتظار یك سهم30 3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام30 4-7-2 بازده دارایی. 31 5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31 8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32 1-8-2 نظریه سنتی. 32 2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33 3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34 4-8-2 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34 5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34 6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35 7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36 8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)37 9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39 1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40 2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه47 2-3 روش تحقیق. 47 3-3 متغیر های تحقیق. 48 1-3-3 متغیر مستقل. 48 2-3-3 متغیر وابسته48 3-3-3 متغیر کنترل. 49 4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50 5-3 اهداف تحقیق. 50 6-3 فرضیات تحقیق. 51 7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52 8-3 روش گردآوری اطلاعات.. 52 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :53 10-3 آمار توصیفی. 53 11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است:53 12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد:56 13-3 معرفی نرم افزار Eviews. 57 14-3 انواع داده‌ها57 15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)58 16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58 17-3 تحلیل رگرسیون. 59 18-3 فروض کلاسیک… 60 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏64 2-4 آمار توصیفی. 64 3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66 1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها66 2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67 3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68 4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68 5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)69 1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71 2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72 1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول:72 2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم:72 3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم:73 4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم:73 4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه76 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها76 1-2-5 فرضیه اصلی. 76 2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77 3-2-5 فرضیه فرعی دوم77 4-2-5 فرضیه فرعی سوم78 5-2-5 فرضیه فرعی چهارم78 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78 4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80 6-5 محدودیت های تحقیق. 80 پیوستها خروجی نرم افزار. 83 منابع و ماخذ منابع فارسی:88 منابع لاتین:91 چکیده لاتین. 93  جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده5 جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65 جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها66 جدول 3-4 نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68 جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69 جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69 جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی. 70  نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 50
 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی طرح پرورش قارچ خوراكـی
 • پروژه کارآفرینی طرح پرورش قارچ خوراكـی شناسه محصول :53866 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 710 حجم فایل: 0.037109375 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی طرح پرورش قارچ خوراكی   پروژه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مدرسه Aarle Rixtel هلند و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه Aarle Rixtel هلند و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98026 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 552 حجم فایل: 25.87 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل سه…

 • علوم انسانی|پرسشنامۀ قدرت تخیل
 • پرسشنامۀ قدرت تخیل شناسه محصول :70219 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 0.208007813 مگابایت دانلود پرسشنامۀ قدرت تخیل کلمۀ تخیل دقیقاً به توانایی ما در تشکیل تصاویر…

 • معماری|پاورپوینت مجموعه بازار تاریخی تبریز
 • پاورپوینت مجموعه بازار تاریخی تبریز شناسه محصول :53082 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 0.521484375 مگابایت دانلود پاورپوینت مجموعه بازار تاریخی تبریز   مجموعه بازار تاریخی تبریز بازار…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تکنوفوبیا یا فناوری هراسی چیست
 • پاورپوینت تکنوفوبیا یا فناوری هراسی چیست شناسه محصول :101101 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 4174.19043 مگابایت دانلود پاورپوینت تکنوفوبیا یا فناوری هراسی چیست   پاورپوینت تکنوفوبیا…

 • معماری|پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS
 • پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS شناسه محصول :67937 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 3.133789063 مگابایت دانلود پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *