اقتصاد|بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان

بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان شناسه محصول :51062 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 172 تعداد بازدید : 368 حجم فایل: 1.65625 مگابایت

دانلود

در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملكرد مالی شركت‌های بیمه مكمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایتمندی مشتریان به عنوان معیار غیرمالی و درآمد شركت به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شركت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر كشور انتخاب گردید. كه با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعیین گردید و پرسشنامه‌ای ‌حاوی 34 سؤال جهت سنجش معیار غیرمالی رضایتمندی مشتریان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها ازآزمون t تك نمونه‌ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آماره‌های t و F استفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (0/16) SPSS2 و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه علی رغم بالا بودن میزان رضایتمندی بیمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضایتمندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط كیفی حاكم بر شركت بیمه) (مراكز درمانی طرف قرارداد شركت بیمه) با درآمد این شركت رابطه معناداری وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده:..1 مقدمه:..2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه4 2-1 بیان مساله تحقیق. 5 3-1 تاریخچه مطالعاتی. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 5-1 اهداف تحقیق. 10 6-1 فرضیات تحقیق:11 7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 2- مقدمه15 1-2 ارزیابی عملکرد16 1-1-2 معیارهای مالی و غیر مالی. 16 2-1-2 ارزیابی متوازن. 17 3-1-2 كارت ارزیابی متوازن. 17 2-2 رضایتمندی. 19 1-2-2 مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی. 19 1-1-2-2 مدیریت بازاریابی. 19 2-1-2-2 بازاریابی خدماتی. 20 3-1-2-2 ویژگیهای امور خدماتی. 20 2-2-2- مفاهیم اولیه رضایت مشتریان. 22 1-2-2-2 تعریف مشتری. 22 2-2-2-2 مفهوم رضایتمندی مشتری. 23 3-2-2-2 اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری. 24 4-2-2-2 سنجش رضایت مشتریان. 25 5-2-2-2 مزایای دستیابی به رضایتمندی مشتری. 25 6-2-2-2 رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری. 26 3-2-2 طبقه بندی مدلهای شکل گیری رضایتمندی مشتری. 26 4-2-2 مفاهیم نوین در مشتری گرایی. 30 1-4-2-2 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری. 30 2-4-2-2 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان. 30 3-4-2-2 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانها31 5-2-2 باشگاه مشتری. 32 1-5-2-2 تعریف باشگاه مشتری. 32 2-5-2-2 اثرات حفظ کنندگی یک باشگاه مشتری. 33 3-5-2-2 زنجیره حفظ کنندگی باشگاه مشتری. 33 6-2-2 ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری. 34 1-6-2-2 مقیاس سروکوال(کیفیت خدمات):35 2-6-2-2 مدل فنی / عملیاتی کیفیت خدمات:36 3-6-2-2 مدل کانو. 37 7-2-2 نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه گذاران. 38 8-2-2 اهمیت رضایت خریدار (بیمه گذار)42 9-2-2 انواع بازار بیمه و رضایت بیمه گذار. 43 10-2-2 شیوه‌های ابراز نارضایتی. 46 1-3-2 تاریخچه بیمه48 2-3-2 سیر تحول بیمه48 3-3-2 آغاز حرفه بیمه گری. 49 4-3-2 لویدز لندن. 49 5-3-2 تاریخچه بیمه در ایران. 50 6-3-2 تعریف واژه بیمه52 7-3-2 نقش بیمه52 8-3-2تقسیم بندی انواع بیمه54 1-8-3-2 بیمه‌های اجتماعی. 54 2-8-3-2 بیمه‌های بازرگانی. 55 9-3-2 علل نیاز انسانها به بیمه‌های اشخاص… 56 10-3-2 تفاوتهای بیمه‌های درمانی اختیاری با بیمه‌های درمانی اجباری. 56 11-3-2 بیمه‌های درمانی. 58 1-11-3-2 بیمه‌های فردی. 58 2-11-3-2 بیمه‌های گروهی. 58 12-3-2 عامل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی. 59 13-3-2 پوشش فردی در برابر پوشش گروهی. 59 14-3-2 خصوصیات بیمه‌های گروهی. 60 15-3-2 وضع بیمه درمانی در کشورهای مختلف.. 62 16-3-2 خطر موضوع بیمه درمانی. 63 17-3-2 صورت‌های مختلف بیمه‌های درمانی از جهت وسعت پوشش آنها63 18-3-2 نهاد نظارت بر بیمه درمان در ایران. 64 19-3-2 بیمه درمان مکمل در ایران. 66 20-3-2 ساختار بیمه درمان مکمل. 67 21-3-2 چگونگی صدور بیمه‌های درمانی. 67 22-3-2 هدف از صدور بیمه نامه درمانی:68 23-3-2 بیمه‌های درمانی و طرح‌های مختلف آن:68 24-3-2 قرارداد بیمه69 1-24-3-2 مشخصات قرارداد‌های بیمه70 25-3-2 بیمه نامه71 26-3-2 ریسک یا خطر در بیمه73 27-3-2 بیمه اتکایی – ریسکهای بیمه درمانی. 74 28-3-2 اصول حاکم بر قرارداد‌های بیمه74 29-3-2 تورم و بیمه77 1-29-3-2 اثر تورم در خسارت.. 77 2-29-3-2 اثر تورم در حق بیمه77 30-3-2 مبنای تعیین حق بیمه مکمل درمان(درآمد)78 4-2 تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده79 1-4-2 پیشینه داخلی تحقیق. 79 2-4-2 پیشینه خارجی تحقیق. 82 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه86 2-3 – روش تحقیق. 86 3-3 قلمرو تحقیق. 87 1-3-3-قلمروموضوعی:87 2-3-3 قلمرومكانی:87 3-3-3 قلمروزمانی :87 4-3 روش‌های گردآوری اطلاعات.. 87 5-3 مدل تبیینی تحقیق. 88 6-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 88 7-3 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. 90 8-3 جامعه ونمونه91 9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 92 فصل چهارم: تجزیه وت حلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه‏96 2-4 توزیع فراوانی پاسخ ها96 3-4 شاخص های آمار توصیفی. 98 1-3-4 متغیرهای مستقل. 99 2-3-4 آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه102 4-4 آزمون فرضیه ها103 1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 104 3-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم110 5-4 خلاصه نتایج بدست آمده117 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه119 1-2-5-نتیجه فرضیه فرعی اول :119 2-2-5-نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم :120 3-2-5-نتیجه فرضیه فرعی سوم :121 4-2-5-نتیجه فرضیه اصلی :121 3-5 بحث و نتیجه گیری كلی. 122 4-5 پیشنهادها123 1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های فرضیات تحقیق. 123 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 124 5-5 محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق. 125 پیوستها پیوست الف) پرسشنامه:127 پیوست ب) جداول آماری:131 منابع وماخذ منابع فارسی:157 منابع لاتین:160 چکیده انگلیسی:161  جدول 1-2 ابعاد مختلف کیفیت خدمات.18 جدول 1-3 جدول امتیاز دهی پاسخ‌های مقیاس لیکرت.. 90 جدول 2-3 نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای كرونباخ)91 جدول 3-3 نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای كرونباخ) برای سؤالات مربوط به هر فرضیه91 جدول1-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی اول. 97 جدول 2-4 :توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی دوم97 جدول 3-4 :توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های بیمه شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی سوم98 جدول 4-4 جدول آمار توصیفی داده ها- نحوه انجام تعهدات.. 99 جدول 5-4 جدول آمار توصیفی داده ها- شرایط كیفی حاكم بر شركت.. 100 جدول 6-4 جدول آمار توصیفی داده ها- مراكز درمانی طرف قرارداد101 جدول 7-4 جدول آزمون t تك نمونه ای به منظور تعمیم یافته ها به جامعه آماری. 102 جدول 8-4 جدول آمار توصیفی داده ها- درآمد103 جدول 9-4 جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها104 جدول 10-4 جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین- واتسون)104 جدول 11-4 جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 106 جدول 12-4 جدول آزمون معنی داری هر یك از ضرایب رگرسیون. 106 جدول 13-4 جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها107 جدول 14-4 جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین_ واتسون)107 جدول 15-4 جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم109 جدول 16-4 جدول آزمون معنی داری هر یك از ضرایب رگرسیون. 109 جدول 17-4 جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها110 جدول 18-4 جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین_ واتسون)110  جدول 19-4 جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم112 جدول 20-4 جدول آزمون معنی داری هر یك از ضرایب رگرسیون. 112 جدول 21-4 جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها113 جدول 22-4 جدول نتایج آزمون استقلال خطاها (دروبین _ واتسون)114 جدول 23-4 جدول نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 115 جدول 24-4 جدول ضرایب رگرسیون چندگانه115 جدول 25-4 جدول آزمون معنی داری هر یك از ضرایب رگرسیون چندگانه116 جدول 31-4 خلاصه نتایج بدست آمده117  نمودار 1-2 عناصر اصلی كارت ارزیابی متوازن. 18 نمودار 2-2 مزایای جلب رضایت مشتری. 26 نمودار3-2 خواسته مشتریان و محصول شركت بیمه40 نمودار 4-2 ارتباط بین رضایت مشتری و سود41 نمودار 1-4 نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به نحوه انجام تعهدات.. 99 نمودار 2-4 نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به شرایط كیفی حاكم بر شركت.. 100 نمودار 3-4 نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سؤالات مربوط به مراكز درمانی طرف قرارداد101 نمودار 4-4 توزیع خطاها (فرضیه فرعی اول)105 نمودار 5-4 توزیع خطاها (فرضیه فرعی دوم)108 نمودار 6-4 توزیع خطاها (فرضیه فرعی سوم)111 نمودار 7-4 توزیع خطاها (فرضیه اصلی)114
 • علوم انسانی|مبانی نظری سبک های مقابله ای ، انواع راهبرد‌های ‌مقابله
 • مبانی نظری سبک های مقابله ای ، انواع راهبرد‌های ‌مقابله شناسه محصول :92188 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 162 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود مبانی نظری سبک های مقابله…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آموزش درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( دریا نعمت خداوندی )
 • پاورپوینت آموزش درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( دریا نعمت خداوندی ) شناسه محصول :92565 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 354 حجم فایل: 14.14453125 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • روان شناسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی درمان افسردگی
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی درمان افسردگی شناسه محصول :101314 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 932.4443359 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی درمان افسردگی   فهرست مطالب:…

 • مدیریت|تعریف كیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد كانو )
 • تعریف كیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد كانو ) شناسه محصول :53312 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.1640625 مگابایت دانلود تعریف كیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد…

 • زیست شناسی|پاورپوینت انواع تولید مثل
 • پاورپوینت انواع تولید مثل شناسه محصول :53504 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 564 حجم فایل: 2.412109375 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع تولید مثل   در میان ویژگیهایی كه جانداران را…

 • معماری|معماری آرت نیو و آرت دکو
 • معماری آرت نیو و آرت دکو شناسه محصول :68880 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 6.359375 مگابایت دانلود معماری آرت نیو و آرت دکو فایل شامل 22 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *