اقتصاد|بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :50974 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 157 تعداد بازدید : 479 حجم فایل: 0.544921875 مگابایت

دانلود

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1)مقدمه4 2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1) بیان مساله7 4-1) فرضیه های پژوهش.. 11 5-1) اهداف پژوهش.. 11 6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12 7-1 ) حدود مطالعاتی. 13 1-7-1)قلمرو موضوعی. 13 2-7-1) قلمرو زمانی. 13 3-7-1) قلمرو مکانی. 13 8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه17 2-2) کیفیت حسابرسی :17 1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18 2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20 1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22 2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23 3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24 4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26 5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33 3-2) اندازه حسابرس.. 35 4-2) تخصص گرایی در صنعت.. 37 5-2) دوره تصدی حسابرس.. 39 6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد40 1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد40 2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41 7-2 نظریه مدیریت سود43 1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود44 2-7-2 منتخب نظریه های رقیب.. 46 3-7-2نظریه ی شرکت.. 47 4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها49 5-7-2)مدیریت سود51 1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش.. 53 2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53 3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53 6-7-2) انگیزه های مدیریت سود54 1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54 2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 55 3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 55 4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56 5-6-7-2) تعویض مدیریت.. 56 7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد56 8-2)مفاهیم مختلف سود58 1-8-2)سود58 2-8-2) اهداف گزارشگری سود58 3-8-2) پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود59 4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 60 5-8-2) تئوری نمایندگی. 62 6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 65 1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 66 2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 67 7-8-2) هموار سازی سود67 1-7-8-2) انواع هموارسازی سود69 2-7-8-2) روش های هموارسازی سود71 8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع. 71 9-8-2) حساب سازی. 72 9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72 10-2) بحث کلی. 76 11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81 1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81 2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 )مقدمه96 2-3) روش پژوهش.. 96 3-3) پرسش های تحقیق. 96 4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97 5-3) جامعه و نمونه آماری. 101 1-5-3) جامعه آماری. 101 2-5-3) نمونه آماری. 102 6-3) فرضیه های پژوهش.. 102 7-3) گرد آوری اطلاعات.. 103 8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. 103 1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)103 2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)104 3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105 4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105 5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏108 2-4آمار توصیفی. 109 3-4 آزمون نرمالیتی. 110 5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها111 6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. 112 7-4تفسیر مدل:115 8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام115 9-4 تفسیر مدل:117 10-4 آزمون فرضیه ها117 11-4 بررسی اعتبار مدل. 119 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه122 2-5) نتایج آزمون فرضیه ها122 1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول:122 2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123 3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:124 3-5) نتیجه گیری. 125 4-5) پیشنهادها125 1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 125 2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126 5-5) محدودیت های پژوهش.. 127 پیوستها خروجی نرم افزار. 130 منابع و ماخذ منابع فارسی:140 منابع لاتین:141 چکیده انگلیسی. 146 فهرست جداول جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی. 29 جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس.. 34 جدول (1-4) آماره109 جدول (2-4)فراوانی. 109 جدول( 3-4) آزمون کولمو گرو – اسمیرینو. 110 جدول (4-4) همبستگی. 111 جدول( 5-4) تحیل واریانس.. 112 جدول (6-4) خلاصه مدل. 113 جدول (7-4) براورد ضرایب.. 114 جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه116  فهرست نمودارها نمودار(1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه7 نمودار (1-2) چارچوب كیفیت حسابرسی. 19 نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی. 21 نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود70 نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر. 114
 • کامپیوتر|پاورپوینت آشنايي با RAID
 • پاورپوینت آشنايي با RAID شناسه محصول :102390 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 199.6962891 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنايي با RAID   قسمتی از متن: مخفف عبارت RAID  Redundant…

 • عمومی و آزاد|گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور
 • گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور شناسه محصول :63776 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت دانلود گزارش كارآموزی…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح توجیهی تولید پوشاك صنعتی
 • طرح توجیهی تولید پوشاك صنعتی شناسه محصول :50660 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 1105 حجم فایل: 0.204101563 مگابایت دانلود برآورد مطالعه بازار پیش بینی تقاضا با توجه به…

 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت حل مسئله
 • پاورپوینت مهارت حل مسئله شناسه محصول :100180 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 959.7568359 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله   وقتی با مسئله یا مشکلی رو…

 • معماری|پاورپوینت برنامه های مسکن پس از انقلاب اسلامی
 • پاورپوینت برنامه های مسکن پس از انقلاب اسلامی شناسه محصول :102109 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 122.4667969 مگابایت دانلود پاورپوینت برنامه های مسکن پس از انقلاب اسلامی…

 • مکانیک|پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل
 • پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل شناسه محصول :64847 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 0.495117188 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل سوخت دیزل سوخت دیزل به هر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *