اقتصاد|ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس شناسه محصول :50506 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 188 تعداد بازدید : 825 حجم فایل: 0.516601563 مگابایت

دانلود

هدف این تحقیق بررسی « ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورت های مالی ، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- همبستگی است. نتایج حاصل ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت وسرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آنها متغیرهای سود قبل از بهره ومالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش ، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند. فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1 مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 2-1 بیان مساله10 3-1چهارچوب نظری تحقیق:11 4-1 فرضیه های تحقیق. 12 5-1 اهداف تحقیق. 12 6-1 اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 12 7-1 حدود مطالعاتی. 13 8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات.. 13 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه19 2-2 تعریف حسابرسی. 19 3-2 انواع حسابرسی. 20 1-3-2 انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار. 20 2-3-2 انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی. 21 3-3-2 انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار. 21 4-3-2 انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار. 22 5-3-2- انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر. 22 4-2 معیارهای ارزیابی اطلاعات.. 23 1-4-2 مربوط بودن. 23 2-4-2 تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)24 3-4-2 عاری بودن از سو گیری. 25 4-4-2 کمیت پذیری. 25 5-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی. 28 6-2 نقش اصلی حسابرسی. 30 1-6-2 بعد کنترلی. 30 2-6-2 بعد اعتبار بخشی. 30 7-2 مفاهیم مهم حسابرسی. 31 1-7-2 شواهد حسابرسی. 31 2-7-2 انواع شواهد در حسابرسی. 32 1-2-7-2 ماهیت شواهد حسابرسی. 33 3-7-2 مراقبت های حرفه ای. 33 4-7-2 ارایه منصفانه34 5-7-2 استقلال حسابرس.. 35 6-7-2 اصول اخلاقی. 35 8-2 نقش وجایگاه حسابرسی. 36 1-8-2 نقش اقتصادی حسابرس.. 38 2-8-2 قانون تجارت و حسابرسی مستقل. 39 3-8-2 محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی. 41 9-2 ابعاد نظام کنترل مالی در ایران. 42 10-2 گزارش حسابرسی. 43 1-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد.43 2-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد45 3-10-2 انواع گزارش های حسابرسی. 45 11-2 معیارهای عملکرد46 12-2 شاخص های عملکرد مالی. 48 13-2 روش های تجزیه و تحلیل مالی. 52 14-2 نسبت های مالی. 53 15-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی. 53 16-2 طبقه بندی نسبت ها54 17-2 نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق. 55 1-17-2 نسبت های نقدینگی. 55 2-17-2 نسبت های سود آوری. 57 3-17-2 نسبت های سرمایه گذاری. 60 4-17-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی. 62 5-17-2 سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق. 65 18-2 استفاده کنندگان نسبت های مالی. 66 19-2 محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی. 67 20-2 نسبت های مالی وشاخص های عملکرد شرکت های موفق. 68 21-2 کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی. 68 22-2 انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی. 69 1-22-2 مدل آلتمن. 69 2-22-2 مدل زیمسکی. 69 3-22-2 مدل شیراتا70 23-2 ویژگی های شرکت های ورشکسته71 24-2 روش های تحلیلی. 72 25-2 ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس.. 74 26-2 مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت.. 75 27-2 تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت.. 76 28-2 سایر متغیرهای تحقیق. 79 1-28-2 اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس.. 79 2-28-2 تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت.. 80 29-2 پیش بینی اظهار نظر حسابرس.. 82 1-29-2 انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس.. 82 30-2 پیشینه تحقیق. 85 1-30-2 تحقیقات داخلی. 85 2-30-2 تحقیقات خارجی. 88 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه93 2-3 جامعه آماری تحقیق. 93 3-3 روش تحقیق. 96 4-3 روش جمع آوری داده ها96 5-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 96 6-3 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 97 7- 3 مدل. 100 1-7-3 ویژگی های یک مدل خوب.. 100 2-7- 3 رگرسیون. 101 3-7-3 رگرسیون لجستیک… 101 8-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 102 9-3 جنبه نو آوری تحقیق. 105 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏107 2-4 خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق. 107 3-4 آزمون فرضیه اول. 110 4-4 آزمون فرضیه دوم115 5-4 آزمون فرضیه سوم116 6-4 ارایه مدل رگرسیون چند گانه117 1-6-4 مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER.. 117 7-4 مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)119 8-4 مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها122 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه126 2-5 خلاصه تحقیق. 126 3-5 یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها127 1-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول. 127 2-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم129 3-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم129 4-5 تفسیر کلی نتایج تحقیق. 129 5-5 محدودیت های تحقیق. 131 6-5- پیشنهادهای تحقیق. 132 1-6-5 پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق. 132 2-6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده132 پیوستها پیوست الف:تعاریف جدول نسبت های مالی. 135 پیوست ب: خروجی نرم افزار. 142 منابع و ماخذ منابع فارسی:167 منابع لاتین:170 چکیده انگلیسی:172  جدول 1-2 : نوع بنگاه های اقتصادی ومکانیزم های کنترل آنها (در شرایط کنونی آنها)42 جدول 2-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی. 62 جدول 1-3 شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول. 95 جدول2-3 شرکت دریافت کننده گزارش مشروط. 95 جدول1-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول. 108 جدول2-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)109 جدول3-4: توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس.. 110 جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی. 110 جدول5-4: نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه113 جدول6-4 : نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه115 جدول7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت.. 116 جدول 8-4 : نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه116 جدول 9-4 : نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس.. 117 جدول 10-4 نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس.. 117 جدول 11-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس.. 118 جدول 12-4 : مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل. 118 جدول13-4ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها118 جدول 14-4 : نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس.. 119 جدول 15-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس.. 120 جدول16-4: مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل. 120 جدول 17-4 : ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها121 جدول 18-4 : نتایج آزمون کای دوبرایتاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس.. 122 جدول 19-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس.. 122 جدول 20-4: مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل. 123 جدول 21-4: ضرایبمتغیر ها وسطح معنی داری آنها123 جدول1-5 : خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق 126 نمودار1-3 فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری. 94
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی
 • پاورپوینت ترمیم و نگهداری سازه های بتنی دریایی شناسه محصول :72414 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 10.1796875 مگابایت دانلود دوام بلند مدت بتن ساخته شده…

 • زمین شناسی و نفت|پاورپوینت شرح عملیات حفاری - drilling
 • پاورپوینت شرح عملیات حفاری - drilling شناسه محصول :96000 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 504 حجم فایل: 334.03125 مگابایت دانلود پاورپوینت شرح عملیات حفاری  شامل موضوعات زیر…

 • معماری|پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی
 • پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی شناسه محصول :67596 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.84765625 مگابایت دانلود توضیحات:  پاورپوینت آشنایی و تحلیل ایده تا فرم و…

 • اقتصاد|پاورپوینت رشد اقتصادی چیست
 • پاورپوینت رشد اقتصادی چیست شناسه محصول :93291 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 280.2011719 مگابایت دانلود پاورپوینت رشد اقتصادی چیست   پاورپوینت رشد اقتصادی چیست شامل 39 اسلاید…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت فرهنگ چیست
 • پاورپوینت فرهنگ چیست شناسه محصول :92502 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 387 حجم فایل: 0.436523438 مگابایت دانلود پاورپوینت فرهنگ چیست   پاورپوینت فرهنگ چیست شامل 60 اسلاید زیبا که…

 • مدیریت|پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات
 • پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات شناسه محصول :71788 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 0.088867188 مگابایت دانلود پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *