اقتصاد|ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :40309 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 717 حجم فایل: 0.772460938 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد . بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. فهرست مطالب چكیده:..1 مقدمه:..2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه :4 2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5 1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)7 2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)7 3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8 4-1 . اهداف پژوهش.. 10 5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11 1-5-1.فرضیه اول. 11 2-5-1.فرضیه دوم11 3-5-1. فرضیه سوم11 6-1 . روش پژوهش.. 11 7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12 8-1 . قلمرو پژوهش.. 12 9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12 10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13 11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17 1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17 2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20 1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21 2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23 3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24 3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26 4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26 5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27 6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی. 27 7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28 1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28 2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط. 29 3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29 4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30 8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30 1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31 2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32 9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34 2-2.گفتار دوم : مدیریت سود35 1-2-2. مفاهیم مدیریت سود35 2-2-2. انگیزه های مدیریت سود:36 1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان:36 2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:36 3-2-2-2. انگیزه های سیاسی. 37 4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37 5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38 6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38 7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39 8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39 3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد39 4-2-2. الگوهای مدیریت سود40 1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش:40 2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود41 3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود41 4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود42 5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود42 3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره45 1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45 2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره46 3-3-2 . ستاد هیأت مدیره47 4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره47 1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47 2-4-3-2. کفایت مدیران. 48 3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره48 5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره49 6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49 7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره49 8-3-2. جلسات هیأت مدیره50 4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50 1-4-2 . مالکیت پراکنده50 2-4-2. مالکیت متمرکز. 51 3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52 4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52 5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53 5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54 1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54 2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55 3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56 4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56 6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57 1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57 2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه :67 2-3. جامعه آماری. 67 3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68 4-3. روش پژوهش.. 70 5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71 6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها71 1-6-3. متغیر های مستقل. 71 2-6-3. متغیرهای وابسته71 7-3.تابع آماره74 1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)74 2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74 3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74 4-7-3. معادله خط. 75 5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75 6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه:78 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها78 3-4. آزمون فرضیه ها79 1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79 2-3-4. آزمون فرضیه دوم85 3-3-4. آزمون فرضیه سوم91 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه:100 2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100 1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول. 100 2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم101 3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم101 3-5. پیشنهادها102 1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102 2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103 4-5. محدودیت های پژوهش.. 103 پیوستها: پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387. 105 پیوست شماره 2: نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109 پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113 پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA)126 پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140 منابع و ماخذ: منابع فارسی:154 منابع لاتین:157 منابع اینترنتی:158 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….159  نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی.33 نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43 نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63 نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی. 69 نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 79 نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80 نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81 نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81 نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84 نگاره شماره (6-4): همبستگی ها84 نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85 نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86 نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87 نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87 نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90 نگاره شماره (12-4): همبستگی ها90 نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91 نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92 نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93 نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93 نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96 نگاره شماره (18-4): همبستگی ها96 نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97 نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها98  نمودارشماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها14 نمودارشماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده82 نمودار شماره (3-4) :دیاگرام پراکنش.. 83 نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83 نمودارشماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده88 نمودار شماره (6-4) :دیاگرام پراکنش.. 89 نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 89 نمودار شماره (9-4) :دیاگرام پراکنش.. 95 نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95
 • مدیریت|پاورپوینت اندازه گیری بهره وری (فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)
 • پاورپوینت اندازه گیری بهره وری (فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری) شناسه محصول :85361 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 218 حجم…

 • زبان و ادبیات فارسی|پاورپوینت مثل آیینه (درس 3 فارسی کلاس نهم)
 • پاورپوینت مثل آیینه (درس 3 فارسی کلاس نهم) شناسه محصول :87356 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 577 حجم فایل: 2.486328125 مگابایت دانلود پاورپوینت مثل آیینه (درس 3…

 • شهرسازی|پاورپوینت فضای شهری در قرون وسطا
 • پاورپوینت فضای شهری در قرون وسطا شناسه محصول :85251 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 15.41308594 مگابایت دانلود پاورپوینت فضای شهری در قرون وسطا ،در حجم 58 اسلاید…

 • فناوری اطلاعات|دوستیابی اینترنتی
 • دوستیابی اینترنتی شناسه محصول :66578 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 653 حجم فایل: 0.32421875 مگابایت دانلود دوستیابی اینترنتی مقدمه انسان امروز در جامعه ای زندگی می کند که نیازمند…

 • کامپیوتر|پاورپوینت آشنایی با سئو
 • پاورپوینت آشنایی با سئو شناسه محصول :89954 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 361 حجم فایل: 2.08984375 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با سئو (SEO) ، در حجم 58 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • معماری|پاورپوینت باک مینیستر فولر و لویی کان
 • پاورپوینت باک مینیستر فولر و لویی کان شناسه محصول :74353 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.740234375 مگابایت دانلود پاورپوینت باک مینیستر فولر و لویی کان پاورپوینت باک…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.