اقتصاد|ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :55514 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 191 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 0.681640625 مگابایت

دانلود

ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی كه در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسك آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسك و بازده نقش كلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسك، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسك پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف كرد. معمولا ریسك امكان وقوع یك رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسك و بازده یك دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیك با استفاده از فرمول كوكران 90 شركت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف كاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است كه 10 صورت مالی به 4 عامل كلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود كاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسك سیستماتیك سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه عامل نسبت های اهرمی  عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسك سیستماتیك سهام عادی را تبیین می كنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسك سیستماتیك سهام عادی ندارند.  براساس نتایج كلی فرضیه تحقیق “بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد.” تائید شده است. فهرست مطالب چکیده:   ۱ مقدمه   ۳ بیان مسئله تحقیق   ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶ پیشینه تحقیق   ۷ فرضیه تحقیق:   ۱۱ متغیرهای تحقیق:   ۱۲ روش تحقیق:   ۱۳ جامعه آماری:   ۱۳ گروه نمونه و روش نمونه گیری   ۱۳ روش گردآوری اطلاعات   ۱۴ روش تجزیه و تحلیل داه ها   ۱۵ ۱- تحلیل عاملی   ۱۵ ۲- تحلیل رگرسیون چندگانه   ۱۶ ۱- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f)   ۱۸ ۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t)   ۱۸ قلمرو تحقیق:   ۱۹ هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع:   ۱۹ چارچوب نظری :   ۲۰ محدودیتهای تحقیق   ۲۲ مقدمه   ۲۳ تعریف ریسک   ۲۵ طبقه بندی ریسک   ۲۷ ریسک مالی   ۲۸ ریسک ورشکستگی   ۲۹ ریسک سیاسی   ۳۱ ریسک بازار   ۳۱ ریسک گریزی   ۳۲ تئوری پرتفوی مارکوئیتز   ۳۴ روشهای اندازه گیری ریسک   ۳۵ نرخهای بازدهی مورد انتظار   ۳۷ کوواریانس بازدهی ها   ۳۸ کو واریانس و همبستگی   ۴۰ انحراف معیار پرتفوی   ۴۱ فرمول انحراف معیار پرتفوی   ۴۱ مرز کارآ   ۴۳ مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران   ۴۴ تئوری بازار سرمایه   ۴۶ فرضیات تئوری بازار سرمایه   ۴۷ تدوین تئوری بازار سرمایه   ۴۹ دارایی بدون ریسک   ۵۰ کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک   ۵۰ پرتفوی بازار   ۵۶ اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی   ۵۷ تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک   ۵۸ CML قاعده و تفکیک   ۶۰ اندازه گیری ریسک در CML   ۶۱ مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای:   ۶۳ خط بازار اوراق بهادار SML   ۶۵ تأثیر فاصله زمانی   ۶۸ تأثیر شاخص بازار   ۷۰ تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT   ۷۱ نظریه میلر و مودیگلیانی   ۷۵ نسبت های مالی   ۷۶ انواع نسبت های مالی   ۷۷ دیدگاه نقدینگی   ۷۹ دیدگاه سودآوری   ۷۹ دیدگاه اهرمی   ۷۹ دیدگاه فعالیت   ۸۰ ریسک مالی:   ۹۳ ریسک ورشکستگی:   ۹۳ مدل های ارزیابی سهام   ۹۸ نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک   ۹۹ نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه   ۱۰۱ نسبت های مالی و ورشکستگی   ۱۰۲ رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک   ۱۰۳ نسبت های اهرمی   ۱۰۳ مالیات شرکت   ۱۰۹ اندازه شرکت Firm Size   ۱۱۰ قابلیت عرضه در بازار Market ability   ۱۱۱ احتمال ورشکستگی Probability of bankruptcy   ۱۱۱ تنوع بخشی Diversification   ۱۱۱ صرفه جوییهای مقیاس Economier of Scale   ۱۱۲ نسبت سود نقدی به سود هر سهام   ۱۱۲ سیاست سرمایه در گردش   ۱۱۳ نسبت دارایی جاری به فروش   ۱۱۴ انتخاب سیاست سرمایه در گردش   ۱۱۵ نسبت های نقدینگی   ۱۱۶ نسبت های گردش و سود دهی   ۱۱۷ سوابق تحقیق   ۱۱۹ تحقیق هامادا   ۱۱۹ تحقیق لو   ۱۲۲ تحقیق بیور، کتلروشولز   ۱۲۳ تحقیق بلکویی   ۱۲۵ تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ   ۱۲۶ تحقیق بنزین و شالیت   ۱۲۹ سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی   ۱۳۰ سایر تحقیقات   ۱۳۲ مقدمه   ۱۳۴ روش تحقیق   ۱۳۴ تحقیقات آزمایشی   ۱۳۶ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری   ۱۳۸ روش گردآوری اطلاعات   ۱۳۹ روش آزمون فرضیه   ۱۳۹ روش تجزیه و تحلیل داه ها   ۱۴۰ ۱- تحلیل عاملی   ۱۴۰ تحلیل رگرسیون چندگانه   ۱۴۱ اندازه گیری متغیرهای تحقیق   ۱۴۴ متغیر وابسته   ۱۴۴ نرخ بازده سهام   ۱۴۴ نرخ بازده پرتفوی بازار   ۱۴۶ فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها   ۱۵۰ ۴-۱- مقدمه :   ۱۵۰ ۴-۲- مقادیر و متغیرهای تحقیق   ۱۵۱ ۴-۳- توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق   ۱۵۳ ۴-۴- تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل   ۱۵۹ ۴-۵- آزمون فرضیه تحقیق   ۱۷۰ خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها   ۱۸۰ ۵-۱- مقدمه   ۱۸۰ ۵-۲- خلاصه تحقیق   ۱۸۰ ۵-۳- نتیجه گیری، مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین و تفسیر نتایج تحقیق   ۱۸۲ مقایسه یافته تحقیق با تحقیقات پیشین:   ۱۸۲ ۵-۴- پیشنهادهای تحقیق   ۱۸۷ ۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق   ۱۸۷ ۵-۴-۲- پیشنهادهای مبتنی بر مبانی نظری   ۱۸۸ ۵-۴-۳- پیشنهادهای مبتنی تحقیقات آتی   ۱۸۹ منابع فارسی:   ۱۹۰ منابع لاتین: 
 • مدیریت|پاورپوینت مروری بر چند کاربرد ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
 • پاورپوینت مروری بر چند کاربرد ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) شناسه محصول :100494 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 16138.16113 مگابایت دانلود دانلود…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی نمای خارجی ساختمان
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی نمای خارجی ساختمان شناسه محصول :102152 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 4177.943359 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی نمای خارجی ساختمان   بخشی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری سرمایه انسانی
 • مبانی نظری سرمایه انسانی شناسه محصول :91820 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 177 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود مبانی نظری سرمایه انسانی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • علوم انسانی|مبانی نظری هوش
 • مبانی نظری هوش شناسه محصول :70097 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 159 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود مبانی نظری هوش توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه…

 • معماری|پاورپوینت دکوراسیون در اتاق خواب
 • پاورپوینت دکوراسیون در اتاق خواب شناسه محصول :87064 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 6.87109375 مگابایت دانلود پاورپوینت دکوراسیون در اتاق خواب   پاورپوینت دکوراسیون در اتاق خواب…

 • php|طراحی سایت فروشگاهی اختصاصی فقط با 8 میلیون تومان
 • طراحی سایت فروشگاهی اختصاصی فقط با 8 میلیون تومان شناسه محصول :104043 موضوع : php فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 2296 حجم فایل: 0.76 مگابایت دانلود طراحی سایت فروشگاهی اختصاصی با php و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *