اقتصاد|اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو شناسه محصول :56384 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 98 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 0.579101563 مگابایت

دانلود

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت  خودرو   بهبود بهره­وری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می­رود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بین­المللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با داده­های پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای 1386-1376 می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهره‌وری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه‌گذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهره­وری کل عوامل تولید بررسی شده است. نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره­وری کل عوامل بنگاه­ها داشته­اند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام می­دهد بیشتر باشد، بهره­وری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفق­تر خواهد بود. کلمات کلیدی: جریان تجاری، بهره­وری کل عوامل، صنعت خودروسازی، داده­های پانل، ایران.    فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 4 1-2-هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5 1-3-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5 1-4-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 2-2-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………….. 8 2-3-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………… 15 فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو 3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 3-2-تاریخچه بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………….. 32 3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن…………………………………………………………………. 34  3-4-بهره­وری جزئی…………………………………………………………………………………………………………………. 36 3-5-بهره­وری کل عوامل تولید……………………………………………………………………………………………….. 37 3-6-بهره­وری کلی……………………………………………………………………………………………………………………. 37 3-7-بهره­وری و شاخص­های آن ……………………………………………………………………………………………. 38 3-7-1-شاخص بهره­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………….. 39 3-7-2-شاخص بهره­وری كل (TFP)………………………………………………………………………………. 39 3-8-عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل…………………………………………………………………………………. 40 الف) سرمایه­گذاری خارجی………………………………………………………………………………………………… 40 ب) تحقیق و توسعه……………………………………………………………………………………………………………. 40 ج) سیاست تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 40 د) آموزش و تحصیلات……………………………………………………………………………………………………….. 44 ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………………………………………….. 44 3-9-اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل……………………………………………………………………………………… 46 3-9-1-روش­های غیر پارامتری………………………………………………………………………………………… 46 3-9-2-روش پارامتری……………………………………………………………………………………………………….. 46 3-9-2-1-پسماند سولو……………………………………………………………………………………………….. 48 3-10-ساختار الگو……………………………………………………………………………………………………………………. 48 3-11-تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… 51 3-12-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 51 3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)…………………………………………………… 52 3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی………………………………………………………… 54  3-14-1-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………………………………….. 54 3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………………………………. 56 3-14-3-آزمون فیشر………………………………………………………………………………………………………… 58 3-15-آزمون‌های تشخیص……………………………………………………………………………………………………… 59 3-15-1-آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………… 59 3-15-2-آزمون بروش- پاگان…………………………………………………………………………………………… 60 3-15-3-آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………….. 61 فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج 4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………….. 64 4-2-1-تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 65 4-2-2-موجودی سرمایه……………………………………………………………………………………………………. 65 4-2-3-نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………. 67 4-2-4-بهره­وری کل عوامل تولید…………………………………………………………………………………….. 67 4-2-5-تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………………………………….. 67 4-2-6-الگوی تجاری………………………………………………………………………………………………………….. 67 4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………………… 68 4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………… 68 4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا…………………………………………………………………………….. 69 4-4-آزمون­های تشخیص………………………………………………………………………………………………………… 69 4-4-1-آزمون چاو……………………………………………………………………………………………………………… 70 4-4-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………………………………………… 71 4-4-3-آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………….. 72 4-5-نتایج تخمین ………………………………………………………………………………………………………………….. 73 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری 5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 5-2-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………… 77 5-3-نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 78 5-4-توصیه­های سیاست­گذاری………………………………………………………………………………………………. 80 5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده…………………………………………………………………………………………….. 80 5-6-محدودیت های تحقق……………………………………………………………………………………………………… 80 فهرست منابع و مأخذ منابع آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 85 منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89 فهرست جدول ها عنوان                                                                               صفحه جدول4-1 معناداری مقدار λ جهت بدست آوردن موجودی سرمایه………………………………………. 66 جدول4-2 بررسی آزمون ایستایی لوین، لین و چو در معادله تولید………………………………………. 68 جدول4-3 بررسی آزمون ایستایی فیشر و مربع کا در معادله بهره­وری کل عوامل ………………. 69 جدول 4-4 بررسی آزمون چاو در معادله تولید………………………………………………………………………… 70 جدول 4-5 بررسی آزمون چاو در معادله بهره­وری کل عوامل ………………………………………………. 70 جدول 4-6  بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله تولید………………………………………………………… 71 جدول 4-7 بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله بهره­وری کل عوامل………………………………….. 71 جدول 4-8 بررسی آزمون هاسمن در معادله تولید…………………………………………………………………. 73 جدول4-9  نتایج  کلی تخمین در معادله تولید………………………………………………………………………. 74 جدول4-10 نتایج کلی تخمین معادله بهره­ وری کل عوامل …………………………………………………… 74
 • حسابداری|پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (داراييهاي ثابت مشهود)
 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (داراييهاي ثابت مشهود) شناسه محصول :95691 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 742.2929688 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 11…

 • معماری|پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی
 • پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی شناسه محصول :85083 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 0.669921875 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی  معماری ایرانی که ابتدا در محدوده…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ
 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ شناسه محصول :99795 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 2408.880859 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب…

 • علوم تربیتی|بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات
 • بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات شناسه محصول :96967 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 222 حجم فایل: 57.71972656 مگابایت…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت میراگر
 • پاورپوینت میراگر شناسه محصول :67891 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 412 حجم فایل: 11.0703125 مگابایت دانلود پاورپوینت میراگر  فایل پاورپوینت آشنایی با انواع میراگرها در سازه ، در…

 • فقه و حقوق اسلامی|ادله اثبات دعوی
 • ادله اثبات دعوی شناسه محصول :51436 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 367 حجم فایل: 0.067382813 مگابایت دانلود ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است كه برای اثبات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *